Januar - 2015
N P T S č P S
  01 02 03
04 05 06 07 08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli v pregled Osnutek Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Skupnost občin Slovenije je Ministrstvo za infrastrukturo že opozorila, da naj pripravi pravilnik tako, da se občinam ne bodo povzročali dodatni stroški, zato vas prosimo tudi za povratno informacijo ali bo osnutek dodatno obremenil občine.

Vaše pripombe in predloge prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 4. februarja 2015.

V SOS smo prejeli Odpri datotekopredlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD). Uredba CLLD določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenije in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, Programom razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, Operativnim programom Evropske kohezijske politike v obdobju v obdobju 2014-2020 in Operativnim programom Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za obdobje 2014-2020 ter določa vrste podukrepov pristopa CLLD, ki bodo predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Uredba CLLD določa tudi pogoje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, meril za izbor strategij lokalnega razvoja ter način izbora le-teh, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti ter finančne določbe za izvajanje posameznih podukrepov. 

Na spletni strani Informacijskega portala energetika smo zasledili osnutek Pravilnika o načinu in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.

V 6. členu osnutka je navedeno, da morajo lastniki vseh posameznih delov vgraditi vodomere za toplo vodo. V sedaj veljavnem pravilniku je navedeno, da morajo vodomete vgraditi samo v primeru rekonstrukcije razvoda tople vode v skupnih in vseh posameznih delih stavbe. V prehodnih določbah je navedeno, da morajo lastniki vodomere vgraditi do 1.1.2024.

Na Skupnosti občin Slovenije smo mnenja, da se bo s predlaganim pravilnikom povečala obremenitev občin, saj so občine lastnice stanovanj v večstanovanjskih stavbah in bodo morale vgraditi vodomere. Te vodomere bodo nato morale vsakih 5 let zamenjati, kar bo povzročilo dodatne stroške.

Vaše predloge in komentarje na Osnutek pravilnika prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 22. januarja 2015. 

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli Odpri datotekoPredlog zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin. Občine prosimo, da predlagano gradivo proučite in nam posredujete vaše pripombe.  

K predlogu zakona najdete tudi Odpri datotekotabelo z domnevnimi finančnimi implikacijami glede zmanjšanja stroškov občin na podlagi interventnega zakona.

Vljudno vas naprošamo, da mnenja, stališča in pripombe posredujete najkasneje do petka, 16.1.2015 na naslov info@skupnostobcin.si.  

Na strani Ministrstva za infrastrukturo je objavljeno Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Strategijo razvoja prometa v RS in predlog Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do 9.1.2015 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. 

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli Odpri datotekoPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in opremi vozil. V skladu s predlogom se prirejenim vozilom za prevoz vozil dolžine 22m dovoli vožnja po regionalnih in občinskih cestah. Vožnja po regionalnih in občinskih cestah je mogoča v kolikor to dovoli upravljavec ceste.

Vljudno vas prosim, da mi vaše pripombe posredujete do srede 7. januarja na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

V obravnavo smo prejeli Odpri datotekoOsnutek Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in rabe naplavin ter merskih enotah, s katerimi se izrazi obseg posebne rabe vode in rabe naplavin.

Jedro pravilnika je preglednica, ki predstavlja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in rabe naplavin. Vrste posebne rabe vode in rabe naplavin so klasificirane v tristopenjski razporeditvi. Klasifikacija je členjena tako podrobno, kot to zahteva predvideno razlikovanje med različnimi povzročitelji obremenitev vode (kar bi lahko imelo za posledico razlikovanje pri finančni obremenitvi upravičencev do rabe z vodnimi dajatvami), hkrati pa še vedno tako abstraktno, da so po smislu stvari zajete vse mogoče vrste rabe vode znotraj posamezne klasifikacijske kategorije ali podkategorije, in da je zagotovljena izvedljivost klasifikacije v praksi. Na podlagi tega pravilnika bo upravni organ za vse izdane vodne pravice ali evidentirane rabe vode v vodni knjigi vodil tudi podatek o klasifikacijski številki posebne rabe vode ali rabe naplavin, ki je predmet te vodne pravice ali evidentirane posebne rabe vode. Vodnim pravicam, ki so že podeljene, se bo v vodni knjigi klasifikacijska številka pripisala glede na vsebino oziroma predmet vodne pravice.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do četrtka 15. januarja 2015, na e-naslovbarbara.horvat@skupnostobcin.si.

 

 

S strani URSZR smo v pregled prejeli Odpri datotekoosnutek Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh, verzija 2.0. Verzija 2.0 prinaša predvsem spremembe v kategorizaciji ogroženosti občin in regij in spremembe teksta, kjer je to bilo zaradi te spremembe potrebno. Vsebina ocene je na nekaterih mestih dopolnjena oziroma spremenjena ali prestavljena. Zaradi organizacijskih sprememb je naziv IVZ spremenjen v NIJZ, CNB NIJZ oziroma OE NIJZ, kjer je bilo to potrebno. Dopolnjene so razlage nekaterih pojmov in krajšav, ki se pojavljajo v državni oceni ogroženosti ter viri, uporabljeni pri izdelavi ocene ogroženosti.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete do 13.1.2015na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

S strani URSZR smo prejeli Odpri datotekoDržavno oceno ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju, verzija 2.0. Prosimo vas, da vaše predloge in pripombe posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 13.1.2015. 

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli Odpri datotekoOsnutek Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal.

Pravilnik določa obseg, merila za izbor parametrov, metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, vrednotenje vpliva onesnaževanja na stanje tal. Določa vsebino poročila ter način in obliko evidentiranja in sporočanja podatkov o obratovalnem monitoringu stanja tal, določa pa tudi podrobnejše tehnične pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal in podrobnejše razloge za odvzem pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal.
Uporabljal naj bi se za obratovalni monitoring stanja tal v primeru dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, v primerih, ko je predpisano spremljanje vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav na stanje tal in tam, kjer gre za vnos odpadkov, ali snovi, materialov ali proizvodov v ali na tla.

Vljudno vas naprošamo za vaše mnenje in pripombe na predlagan pravilnik na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 14.1.2015

S strani URSZR smo bili pozvani, da jim do 30.12.2014 sporočimo predloge za aktivnosti, ki bi jih URSZR vključil v Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2015. Prav tako vas vljudno prosimo, da nam do 15.1.2015 posredujete poročilo o izvedenih aktivnostih v skladu z Nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2014.

Vaše predloge za aktivnosti, kakor tudi poročilo, prosimo posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Obveščamo vas, da smo prejeli osnutek Odpri datotekoUredbe o ustanavljanju in delovanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZGS oz EGTS).

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 5. januarja 2015.

Skupnost občin Slovenije je prejela Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-I), katerega cilj je bolj ekonomično vodenje upravnih postopkov, ki ne posega v temeljne procesne pravice strank in njihov pravni položaj. S spremenjenimi pravili za izvajanje nadzora nad spoštovanjem procesnih pravil se sledi cilju po večji učinkovitosti in smotrnosti nadzora. Besedilo Osnutka najdete tukaj.

Stališča oziroma pripombe lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 22. decembra 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

Skupnost občin Slovenije je prejela Odpri datotekonov osnutek Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, ki predvideva spremembe in dopolnitve sledečih določb: Zakona o financiranju občin, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o zemljiški knjigi, Zakona o vrtcih, Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Vljudno naprošamo, da nam vaša stališča na predlagano in morebitne dodatne predloge sprememb in dopolnitev zakonov, katere bi vplivale na zmanjšanje stroškov občin, posredujete do ponedeljka, 15. decembra 2014 na naslovursa.rupar@skupnostobcin.si

 

Skupnost občin Slovenije je prejela na Vladi RS določeno besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. S predlaganim zakonom se:

-pripozna vodni in podnebni sklad;

-natančno določa v katerem letu je potrebno zagotoviti pravice porabe za plačilo obveznosti po pravnomočnih sodnih ali upravnih odločbah in poravnavah, kadar le-te nalagajo plačila obveznosti v prihodnjih letih;

-določa v katerih primerih kapitalskih naložb in terjatev ni potrebno vključiti v letni program prodaje finančnega premoženja;

-dopušča možnost dodatnega deficita državnega proračuna do višine zahtevkov za povračilo sredstev evropske kohezijske politike, ki so ob koncu leta 2014 že posredovani Evropski komisiji;

-določa višina povprečnine za leto 2015 za občine – 494,02 eur

-določa, da občinam, katerih prihodki presegajo primerno porabo, pripadajo prihodki le do višine primerne porabe;

-določa, da se iz državnega proračuna občinam v letu 2015 ne zagotavlja sredstev za investicije razen v primeru, če so projekti, ki se financirajo iz sredstev državnega proračuna že v teku in za katere bodo na dan uveljavitve tega zakona pogodbe z izvajalci že sklenjene;

-določa se možnost dodatnega zadolževanja za občine za namen zagotavljanja lastne udeležbe pri EU projektih;

-spreminja 49. in 51. člen ZIPRS1415 na način, da bo posrednim uporabnikom soglasje k finančnemu načrtu, programu dela in kadrovskemu načrtu vedno izdal organ, ki izvršuje ustanoviteljske pravice. Hkrati se določa izrecna pravna podlaga, da se posredni uporabniki državnega ali občinskih proračunov v letu 2015 začasno financirajo do sprejema rebalansa proračuna države oziroma do sprejema občinskega proračuna;

-izrecno določa, da morajo tudi občine posredovati premoženjsko bilanco Agenciji za javnopravne evidence in storitve;

-določa višina letnega dodatka za upokojence ob upoštevanju, da bo Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., za ta namen zagotovila  19.000.000 eurov;

-znižuje višina nagrade članom Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

Dne 5.12.2014 bo potekal sestanek med predstavniki skupnosti občin in Ministrstva za finance, na katerem se bo obravnaval predlog sprememb in dopolnitev ZIPRS1415. 

Vaša stališča, pripombe in mnenja nam posredujte do četrtka, 11. decembra 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

Skupnost občin Slovenije je občinam članicam dne 12.11.2014 posredovala predlog sprememb Zakona o trgovini. V predlagani prvotni spremembi 6. člena ZT-1 je bil dan poudarek na soglasju organa lokalne skupnosti. Predlog zakona predpisuje sprejem ustreznega akta ter določa prehodni rok, do katerega ga morajo pristojni organi lokalni skupnosti sprejeti. Do izdaje akta mora lokalna skupnost pred izdajo soglasja za prodajo blaga na premičnih stojnicah in s potujočo prodajalno, ki se opravlja v varovalnem pasu javne ceste, pridobiti soglasje pristojnega upravljalca javne ceste.

MGRT je na podlagi mnenj skupnosti občin, ki so na predlagano spremembo podale negativno mnenje, pripravilo nov predlog besedila 6. člena Zakona o trgovini, ki se glasi:

PREDLOG BESEDILA 6. ČLENA 

(1) Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga. Lokalna skupnost v svojem aktu določi prostor, v katerem se blago prodaja na način iz prejšnjega odstavka. 

(2) Za prodajo blaga v varovalnem pasu javne ceste, predpisanem v zakonu, ki ureja ceste, mora trgovec poleg soglasja iz prejšnjega odstavka pridobiti tudi pisno soglasje upravljavca javne ceste.  

(3) Za prodajo blaga na način, določen v prvem odstavku, se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmi, shodi in podobno). V tem primeru lahko organizator prireditve ali organizatorka prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi. 

IZVAJANJE NADZORA 

10. člen
(pristojni inšpekcijski organ)

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja tržni inšpekcijski organ.   

Nadzor nad  2. odstavkom 6. člena tega zakona opravlja tudi inšpekcijski organ pristojen za ceste.

OBRAZLOŽITEV: 

Predlog spremembe 6. člena, ki se nanaša na soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln,  vključuje zahtevo po pridobitvi soglasja upravljavca javne ceste v primerih, ko se prodaja blaga izvaja v varovalnem pasu javne ceste. Zaradi povečanega obsega prodaja blaga na premičnih stojnicah v varovalnih pasovih javnih cest, ki pomeni vedno večji prometno varnostni problem ne samo za udeležence cestnega prometa, temveč tudi za same prodajalce in kupce, je potrebno zagotoviti ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti. Predlagana sprememba daje tudi osnovo za nadzor inšpekcijskega organa, pristojnega za ceste.   

Vljudno vas naprošamo, da nam stališče do predlaganega posredujete v najkrajšem možnem času, in sicer najkasneje do ponedeljka, 8. decembra 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

 

URSZR je na svoji spletni strani objavil novo verzijo Državnega načrta zaščite in reševanja ob uporabi orožja ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi, verzija 4.0, ki si ga lahko preberete na tej povezavi

 

 

V usklajevanje smo prejeli Odpri datotekoUredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih, ki se nahaja v medresorskem usklajevanju.

Predlagane spremembe uredbe zasledujejo cilj usklajenosti uredbe z drugo zakonodajo na območju gradenj in posegov v prostor ter s terminologijo, ki jo uporablja Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Z uredbo se spreminja tudi širše območje nadzorovane rabe za obstoječi raziskovalni reaktor v občini Dol pri Ljubljani. Predlagana je tudi sprememba priloge 2, ki določa seznam parcel. 
Vljudno vas naprošamo, da nam vaše morebitne pripombe in predloge posredujete najkasneje do petka, 28.11.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Odpri datotekopredlog Zakona o spremembi Zakona o trgovini, ki spreminja tudi določbo 6. člena ZT-1, ki se nanaša na soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln. V predlagani spremembi 6. člena ZT-1 je dan poudarek na soglasju organa lokalne skupnosti. Predlog zakona predpisuje sprejem ustreznega akta ter določa prehodni rok, do katerega ga morajo pristojni organi lokalni skupnosti sprejeti. Do izdaje akta mora lokalna skupnost pred izdajo soglasja za prodajo blaga na premičnih stojnicah in s potujočo prodajalno, ki se opravlja v varovalnem pasu javne ceste, pridobiti soglasje pristojnega upravljalca javne ceste.

Vaše pripombe, stališča in mnenja nam prosimo posredujte najkasneje do četrtka, 20. novembra 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

 

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Odpri datotekoOsnutek Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje.

V besedilu se odrobneje opredeli uporaba pravilnika, in sicer se pravilnik uporablja za prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, odpadnih in izcednih voda v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, in tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, ki se v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in odstranjevanje odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, odstranjujejo z izpuščanjem v vode. Pri tem se zahteve, ki se nanašajo na industrijske odpadne vode, uporabljajo tudi glede izcednih voda iz odlagališč in glede tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, ki se v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in odstranjevanje odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, odstranjujejo z izpuščanjem v vode. V obseg prvih meritev in obratovalnega monitoringa se vključi merjenje pretoka in temperature vodotoka, če so te meritve za napravo predpisane, ter izračun letne obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, če gre za napravo, iz katere se odvaja industrijska odpadna voda. Jasneje se opredeli merila za določitev dodatnih parametrov za komunalno ali industrijsko odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda, ki ne izhajajo iz posebnih predpisov. V obseg prvih meritev se vključi meritev pretoka in temperature vodotoka, v katerega se odvajajo odpadne vode. Obveznost prvih meritev in meritev obratovalnega monitoringa na vtoku na malo komunalno čistilno napravo, ki jih je treba izvesti zaradi izračuna letnega povprečnega učinka čiščenja odpadne vode, se omeji na parameter KPK, idr.

Vljudno vas prosimo, da vaše pripombe in predloge pošljete na naslovbarbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 10.12.2014.

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli poziv za posredovanje pisnih predlogov potrebnih sprememb veljavnega ZKZ, in sicer v delu, ki se nanaša na določitev TVKZ in načrtovanje na kmetijskih zemljiščih. Predvsem se iščejo rešitve, ki bi postopek določitve TVKZ skrajšale in pocenile. Vaše predloge prosimo pošljite do 14.11.2014 na barbara.horvat@skupnostobcin.si.   

Odpri datotekoVeljavni Zakon o kmetijskih zemljiščih

Odpri datotekoPredlagan ZKZ-E z 20.1.2014

Obveščamo vas, da je skupina poslank in poslancev Državnemu zboru predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – skrajšani postopek. Poleg predvidene spremembe razloga za prenehanje mandata občinskih funkcionarjev, predvideva predlogmožnost odpoklica župana. V priponki vam posredujemo predložen predlog sprememb ZLS.

Skupina poslank in poslancev je predložila tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah, v katerem se spreminjajo pogoji, ki zaostrujejo pasivno volilno pravico.

Hkrati vas obveščamo, da so v Državni zbor vloženi tudi Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o Državnem svetuPredlog zakona o spremembi Zakona o poslancihPredlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah predsednika republike, ki prav tako zaostrujejo pogoje za opravljanje funkcije oziroma razloge za prenehanje mandata.

Vaše predloge, stališča in mnenja nam posredujete najkasneje do ponedeljka, 8. decembra 2014 na info@skupnostobcin.si

Sporočamo vam, da je v obravnavi Odpri datotekoPredlog Zakona o dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1F), ki ga je DZ predložila poslanka mag. Mirjam Bon Klanjšček. Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasnejedo 21.11.2014.

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v medresorskem usklajevanju Odpri datotekopredlog Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja in koncesij, ki določa način, formate in mesto objave javno dostopnih informacij javnega značaja iz pogodb o izvedbi javnega naročila, koncesijskih pogodb in pogodb o javno-zasebnem partnerstvu s strani registriranih zavezancev.  

Vaše morebitne pripombe predloge in stališča nam posredujte do ponedeljka, 27.10.2014 na naslov info@skupnostobcin.si

Skupnost občin Slovenije je občinam članicam posredovala Odpri datotekoPredlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki je v medresorsko usklajevanju. Pretežen del uredbe se nanaša na prenos 6. člena in dela priloge III Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta. V skladu z njenimi določbami morajo namreč javni naročniki pri naročanju proizvodov, ki so vezani na rabo energije, ob upoštevanju tehnične ustreznosti, ponudbe na trgu, stroškovne učinkovitosti, ekonomske izvedljivosti in širše trajnosti naročati proizvode najboljše energetske učinkovitosti. S to uredbo se tako zaradi obsega in vsebine ponudbe na trgu spreminjajo okoljske zahteve za pnevmatike. Ob upoštevanju predpisov Evropske unije o označevanju posameznih vrst proizvodov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki o proizvodu pa se opredeljujejo tudi okoljske zahteve za sušilne stroje, sesalnike ter električne sijalke in svetilke. Hkrati se v prilogah 7 in 8 Uredbe o zelenem javnem naročanju brez poseganja v vsebino okoljskih zahtev odpravljajo neskladja oziroma napake v izrazoslovju.

V primeru morebitnih pripomb, stališč in mnenj nam le te posredujte do torka, 28.10.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v tem tednu objavilo Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 31.10.2014, na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor smo zasledili objavo osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 31.10.2014, na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si

Obveščamo vas, da se spreminja Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Odpri datotekoPredlog Uredbe o spremembi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju predvideva spremembo, ki opredeljuje vire onesnaževanja okolja s hrupom. 

Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do 9.10.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

Obveščamo vas, da je bila 14. avgusta 2014 sprejeta Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite, ki obravnava izdelovanje ocen tveganj za nesreče. Uredba dopušča, da ocene tveganja za posamezne nesreče lahko izdelujejo tudi samoupravne lokalne skupnosti. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 62/14. Vse informacije v zvezi s problematiko ocen tveganj za nesreče so objavljene na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Na spletni strani Evropske komisije je v okviru Paketa krožnega gospodarstva, ki ga je komisija objavila julija 2014, objavljen predlog  Evropske direktive Parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/98/ES o odpadkih, 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, 1999/31/ES o odlaganju na odlagališčih, 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi, ki je dostopen tudi v slovenskem jeziku tukaj. Na zgoraj omenjeni spletni strani komisije so dostopni tudi vsi drugi dokumenti, povezani s pripravo in sprejemom tega predloga; žal niso vsi dostopni v slovenskem jeziku.

Ker bodo določbe spremenjenih direktiv vplivale na zasebne in javne deležnike, ter bodo imele pomemben vpliv na načrtovane naložbe in prihodnje infrastrukture sistemov ravnanja z odpadki vas prosimo, da podate stališče lokalnih skupnosti. Vaše predloge in pripombe na predlog direktive nam prosimo posredujete najkasneje do ponedeljka, 22.9.2014, na elektronski naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si

Obveščamo vas, da je drugi osnutek dokumenta Strategije pametne specializacije objavljen na tej spletni strani.

Po prvem osnutku Strategije pametne specializacije (SPS) iz leta 2013, je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v obdobju med aprilom in junijem 2014, izvedla nov krog usklajevanj. Pripravljen je bil noveliran dokument ter dodatne empirične in strokovne podlage. V okviru aktivnega dialoga z deležniki je SVRK pridobila pobude za identifikacijo področij, kjer ima Slovenija na dolgi rok potencial pozicioniranja na svetovnih trgih. Predlog je usklajen medresorsko.

V kolikor bi želeli podati dodatne pobude oz. pripombe na drugi predlog vas vabimo, da nam jih posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. 

Ministrstvo RS za kmetijstvo in okolje je objavilo Osnutek Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 in s tem odprlo široko javno razpravo, ki bo trajala do 30. 8. 2014. Pripombe in predloge na dokument prosimo posredujete na e-naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do navedenega datuma.

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na svoji spletni strani objavilo Odpri datotekoPredlog uredbe o spremembi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.

Rok za oddajo pripomb je 5.8.2014. prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

V pregled smo prejeli Odpri datotekopredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Vaše pripombe in predloge prosimo posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.sinajkasneje do srede 13. avgusta 2014.

V zakonu se na občine nanaša predvsem 15. člen predloga, v katerem se daje pooblastilo za nadzorom nad:

posestjo in uporabo ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3 katerih glavni učinek je pok, je prepovedana

- uporabo ognjemetnih izdelkov, katerih učinek je pok je dovoljena od 26. decembra do 2. januarja

- uporabo ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo

- občinski redarji bodo lahko v primeru zgoraj naštetih kršitev zasegli pirotehnična sredstva fizični osebi (18. člen predloga)

 

Na podlagi 93. člena v zvezi z 42. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugega odstavka 10. poglavja Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 je Vlada Republike Slovenije na 66. redni seji dne 17. 7. 2014 sprejela Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2014, do katerega lahko dostopate s klikom Odpri datotekotukaj

 

V SOS smo prejeli Odpri datotekopredlog Uredbe o načinu pisanja zemljepisnih imen na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih v RS.

Predlog uredbe so pripravili na Geodetski upravi RS na podlagi 10. odstavka 15. člena Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu. Prosimo vas, da predlog Uredbe pregledate in nam vaše pripombe in pobude posredujete v amandmajski obliki, najkasneje do 1.7.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si

Obveščamo vas, da smo s strani URSZR prejeli obvestilo o ažuriranem Državnem načrtu zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova, verzija 4.1. Bistvo ažuriranja je prenos nalog iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor na Agencijo za civilno letalstvo. Ažuriran Državni načrt zaščite in reševanja najdete na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

MKO je danes objavil Odpri datotekopredlog Uredbe o odpadkihVljudno vas naprošamo, da predlog uredbe pregledate in nam do ponedeljka, 7.7.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si posredujete vaše pripombe. 

V Skupnosti občin Slovenije smo zasledili objavo Odpri datotekoIzhodišč za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014 – 2020. Strategija bo krovni dokument, ki bo pokrival državno upravo, občinske uprave in nosilce javnih pooblastil. Na podlagi sprejete strategije bodo posamezni vsebinski nosilci pripravili dvoletne akcijske načrte za realizacijo ukrepov po posameznih strateških ciljih in vsebinskih področjih javne uprave.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete menja in predloge vezano na pripravo strategije najkasneje do ponedeljka, 23. junija 2014 na naslov info@skupnostobcin.si.

Na spletni strani MKO je objavljen Odpri datotekoOsnutek Uredbe o podrobnejših merilih plačila za vodno pravico, ki se pridobi z vodnim dovoljenjem. Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov do srede, 18. junija 2014, na SOS na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Skupnost občin Slovenije je prejela dopis MKO vezan na spremembe in dopolnitve Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na tri vsebinske sklope (Državne pomoči, Vsebinsko urejanje ukrepov obnove, nege in varstva gozdov, Vzdrževanje gozdni cest). Pravilnik se usklajuje z veljavno Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Odpri datotekoPredlog sprememb in dopolnitev Pravilnika 

Vljudno vas naprošamo, da nam mnenje, stališča posredujete do ponedeljka, 16. junija 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

S strani MGRT, direktorata za notranji trg, smo prejeli Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2014 in 2015, do katerega lahko dostopate s klikom Odpri datotekoTUKAJ

Državnemu zboru je skupina poslank in poslancev predložila Odpri datotekoPredlog zakona o dopolnitvi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic. Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov info@skupnostobcin.sinajkasneje do torka, 1.7.2014. 

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejela v pregled in podajo pripomb, stališč in mnenj Odpri datotekopredlog Uredbe o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Uredba določa vrste podukrepov LEADER, ki bodo predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Določa tudi pogoje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, upravičence, končne prejemnike, upravičene naložbe in aktivnosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, kontrolo nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti ter finančne določbe za izvajanje posameznih podukrepov LEADER.

Zaradi določenega kratkega roka, vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in mnenja posredujete najkasneje do ponedeljka, 9.6.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

Na spletni strani e- uprave je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo osnutek Akcijskega načrta za izvajanje Nacionalnega programa športa v RS za obdobje 2014-2023. Osnutek Akcijskega načrta si lahko ogledate na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka 20. junija na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.  

V javni obravnavi je Odpri datotekoOsnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.Spreminja se jo zaradi opozorila s strani Generalnega direktorata za okolje Komisije v preteklem letu in uskladitvijo z Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.  

Prosimo vas, da vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 18.6.2014.

 

 

V javni obravnavi se nahaja Odpri datotekoPravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode.

Pravilnik določa obseg, merila za izbor parametrov, metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, vrednotenje vpliva onesnaževanja na stanje podzemne vode. Določa vsebino poročila ter način in obliko evidentiranja in sporočanja podatkov o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode, določa pa tudi podrobnejše tehnične pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode in podrobnejše razloge za odvzem pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

Vaše pripombe in predloge na pravilnik nam prosimo posredujete do 20.6.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

V pregled smo prejeli Odpri datotekopredlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije. V skladu s predlagano spremembo predlagajo spremembo statusa sveta kohezijske regije. Ta ne bi bil več soglasodajalec (vlada mora pred sprejemom pridobiti soglasje),  postal bi posvetovalno telo. Sveta kohezijskih regij se bi pred sprejemom strateških dokumentov izrekla o predlogu, kar pomeni da nasprotovanje ne bi imelo nobene teže.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše mnenje in predloge k predlagani spremembi posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.sinajkasneje do torka 3.6.2014.

 

Skupnost občin Slovenije je zasledila, da je MKO objavilo Predlog pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije. Predlog najdete tukaj in vas naprošamo, da ga pregledate in morebiti posredujete vaše mnenje na predlagano.

Mnenja nam posredujte do torka, 27.maja 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v medresorskem usklajevanju Predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, s katero se določajo vrste in instrumenti finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahteva naročnik pri oddaji javnih naročil, primerno višino in trajanje zavarovanj ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih morajo upoštevati naročniki. Pri tem se poskuša ohraniti največja možna raven fleksibilnosti, saj je treba pri presoji potreb po zavarovanju tveganj, povezanih z javnim naročanjem, upoštevati okoliščine posameznega javnega naročanja, morebitne zahteve pa opredeliti preudarno in sorazmerno glede na predmet naročanja ter upoštevati, da zahteve glede finančnih zavarovanj podražijo javna naročila.

Vaša stališča, mnenja in predloge nam posredujte do petka, 30.maja 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Odpri datotekoPredlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Vaše pripombe, mnenja in stališča na predlagano nam prosimo posredujte najkasneje do petka, 23.maja 2014 na naslovinfo@skupnostobcin.si.

 

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je na spletnih straneh Vlade RS zasledila, da je Vlada določila besedilo Odpri datotekoPredloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 – nujni postopek in ga posredovala DZ RS.

S predlaganimi zakonom se zaostrujejo pogoji za izplačila iz proračuna iz naslova črpanja EU sredstev in sicer v smeri, da bo moral neposredni uporabnik proračuna vložiti več napora v pravočasno pripravo zahtevkov za povračilo EU sredstev v državni proračun.

Spreminja se 51. člen (omejitev zaposlovanja) v delu, ki določa obveznost zmanjšanja števila zaposlenih za 1%. Poudarjamo, da so spremenili »predstojnik neposrednega uporabnika proračuna države« v »predstojnik neposrednega uporabnika proračuna«. Pomeni, da ni potrebno zmanjševanje števila tistih zaposlenih pri posrednih uporabnikih proračuna, katerih vir za financiranje plač so EU sredstva ali druga mednarodna sredstva. 

Določa se tudi možnost prerazporeditve pravic porabe iz računa finančnih terjatev in naložb v račun financiranja, saj se ugotavlja, da v računu finančnih terjatev in naložb, pravice porabe ne bodo v celoti porabljene, v računu financiranja pa zaradi dokapitalizacije bank ob koncu leta 2013, ni bilo mogoče načrtovati točnega obsega izdatkov za servisiranje javnega dolga.

Nova je določba, po kateri lahko vlada ali občina kot ustanovitelj posrednega proračunskega uporabnika odloči, da se presežki prihodkov nad odhodki pri posrednih proračunskih uporabnikih usmerijo v proračun države oziroma občine ali da se zmanjšajo transferji posrednemu proračunskemu uporabniku, pri katerih so izkazani presežki. Ugotavlja se namreč, da nekateri posredni uporabniki proračuna razpolagajo z obsegom sredstev, ki bistveno presega njihove potrebe. Pri tem je potrebno upoštevati tudi, da med naloge posrednih uporabnikov proračuna praviloma ne sodijo vlaganja v stvarno premoženje, saj je ta obveznost podeljena ustanovitelju. Iz predlagane ureditve so izvzeti tisti posredni uporabniki, ki imajo premoženje v lasti (npr. univerze).

Vaše pripombe na predlog zakona nam prosimo posredujte do petka, 16.5.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

 

Zasledili smo javno objavo Odpri datotekoOsnutka Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami uredbe se njene določbe uskladijo s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/13), z osnutkom nove Uredbe o emisiji snovi in odstranjevanju tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, hkrati se odpravi nekatere nejasnosti in težave pri izvajanju v praksi.

Vljudno vas prosimo, da vaša mnenja, pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 23.5.2014. 

Skupnost občin Slovenije je zasledila objavo Odpri datotekonove različice Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižničarstvu, katerega se sprejema po skrajšanem postopku. Skupnost občin je sicer že posredovala pripombe na prvo verzijo in izvedla usklajevalni sestanek s predstavniki Ministrstva za kulturo, vendar bi želeli kljub temu povratno informacijo ali imate dodatne pripombe na priloženo gradivo. Rok za oddajo pripomb ministrstvu je sicer zelo kratek, to je 28.4.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si

S strani ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli Odpri datotekopredlog Zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami, ki je v javni razpravi.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe, predloge in komentarje na predlog zakona posredujete čimprej, vendar ne kasneje kot 13.5.2014.

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Vlada RS na 55. redni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin in ga v obravnavo in sprejem posredovala DZ RS.

Odpri datotekoBesedilo predloga sprememb in dopolnitev ZFO (z dne 17.4.2014)

Vljudno vas naprošamo k posredovanju pripomb, mnenj in stališč najkasneje do petka, 16. maja 2014 na naslov info@skupnostobcin.si

SVRK je na svoji spletni strani objavil besedil pametne specializacije, ki so jo lahko preberete na tej povezavi. Na spletnem mestu si lahko pogledate vsebino in namen dokumenta pametne specializacije. Pisne pripombe je možno posredovati do 9. maja 2014. Svoje pripombe lahko posredujete na naslov Skupnosti občin Slovenije na miha.mohor@skupnostobcin.si

Skupnost občin Slovenije je občinam članicam posredovala Odpri datotekopredlog Uredbe o spremembah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin, ki jo je potrebno spremeniti tako, da se iz nje črtajo podatki, ki so bili evidentirani v REN za odmero davka na nepremičnine po ZDavNepr.

Vaše morebitne pripombe/stališča/mnenja pričakujemo najkasneje do petka, 25. april 2014 do 12.00 uri na naslov info@skupnostobcin.si. 

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli Odpri datotekopredlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin z obrazložitvijo členov in novo Odpri datotekoPrilogo 4, pripravljeno s strani GURS.

Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, ki določa modele vrednotenja nepremičnin za izvedbo množičnega vrednotenja nepremičnin, ki so evidentirane v registru nepremičnin, je treba spremeniti in dopolniti, da se zagotovi usklajenost s Šifranti registra nepremičnin in katastra stavb, ki je bil po uveljavitvi uredbe (v kateri so uporabljene šifre Šifrantov registra nepremičnin in katastra stavb), v letu 2013 dvakrat spremenjen, (2) odpravijo nedoslednosti besedila členov in prilog uredbe in (3) opravijo redakcijski popravki.

Vaše morebitne pripombe/stališča/mnenja nam lahko posredujete najkasneje do petka, 25. aprila 2014 do 12.00 ure na naslov info@skupnostobcin.si. 

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejela Odpri datotekopredlog Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013 v letih 2011 – 2015, ki podaljšuje izvajanje javnih razpisov iz naslova ukrepov 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja ter prenos izvajanja in zaključevanja ukrepov LEADER na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

MKO pojasnjuje, da v mesecu aprilu načrtuje objavo še dveh javnih razpisov (ukrep 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij ter ukrep 125 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za namen agromelioracij na komasacijskih območjih). Iz navedenega na novo izdajajo celo uredbo, z namenom zagotovitve pravne podlage za objavo teh dveh javnih razpisov.

Vaše pripombe, mnenja in predloge nam, prosimo, posredujte najkasneje do ponedeljka, 14.4.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

V Skupnosti občin Slovenije smo občinam članicam posredovali Odpri datotekoNacionalni reformni program 2014-2015, v katerem si je Vlada RS zastavila med drugim, da bo vzpostavila stabilnost javnih financ z doseganjem strukturno izravnanega salda do leta 2017 in dolgoročna vzdržnost javnega dolga. Na področju občin se bi naj tega lotili preko strukturnih prilagoditev daljše ročnosti, kot navajajo z reformo občin in njihovega financiranja. Nadalje se v reformnem programu navaja, da se na lokalni ravni predvideva s spremembo sistema financiranja občin,tako, da določanje primerne porabe ne bo več temeljilo na nestandardizirani porabi vseh občin v preteklih štirih letih, skozi standardiziran in omejen delež odhodkov za funkcioniranje občine, za pokrivanje primerne porabe bodo poleg dohodnine namenjeni tudi drugi občinski viri. Sprememba bo spodbujala k povezovanju občin (predvsem sedaj razpršena sredstva za investicije), občinski proračuni pa bodo podvrženi sistematičnemu nadzoru računskega sodišča. 

Vlada si je med ključnimi nalogami za 2014 -2015 zastavila:

- Podaljšanje varčevalnih ukrepov na področju plač in socialnih transferov do ravni zaposlenosti 850 tisoč oseb

- Sprejem Zakona o fiskalnem pravilu in njegovo uresničevanje

- Sprememba Zakona o javnih financah za delovanje na celotnem sektorju države

- Okrepitev srednjeročnega proračunskega načrtovanja

- Sprememba Zakona o financiranju občin (znižanje povprečnine)

- Racionalizacija javnih služb in zavodov

Vljudno vas prosimo, da nam vaše prve odzive na Nacionalni reformni program posredujete do 15.4.2014 na info@skupnostobcin.si. 

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za notranje zadeve prejela Odpri datotekodopolnjeno različico ZLS-S. Ministrstvo za notranje zadeve razlaga, da se novo besedilo razlikuje v tem, da nima več določbe o zmanjšanju članov občinskih svetov, pri odpoklicu župana pa je postavljena večja časovna omejitev, spremenjena je določba o številu zahtevanih podpornikov in dodan institut odpoklica občinskega sveta.

Vaše predloge, stališča in mnenja na predlog ZLS-S pričakujemo do srede, 23. aprila 2014 na naslov info@skupnostobcin.si.

Skupnost občin Slovenije bo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) obravnavala tudi na svoji Redni letni skupščini, ki bo potekala 16. aprila 2014 v Velenju.

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh e-demokracije zasledila objavo predloga Odpri datotekoPravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Odpri datotekoObrazložitev

Morebitne pripombe, stališča nam posredujte do ponedeljka, 7. aprila 2014 na naslov info@skupnostobcin.si

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh e-demokracije zasledila Odpri datotekopredlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šoleOdpri datotekoObrazložitev

Morebitne pripombe, stališča nam posredujte do ponedeljka, 7. aprila 2014 na naslov info@skupnostobcin.si

Skupnost občin Slovenije je na spletu zasledila, da je v medresorski obravnavi Odpri datotekopredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strank.

Vaše morebitne predloge, mnenja in stališča na predlagana zakona nam posredujte najkasneje do četrtka, 17. aprila 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

Skupnost občin Slovenije je na spletu zasledila, da je v medresorski obravnavi predlog Odpri datotekoZakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

Vaše morebitne predloge, mnenja in stališča na predlagana zakona nam prosimo posredujte najkasneje do četrtka, 17. aprila 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

S strani MNZ smo v usklajevanje prejeli Pravilnik o usposabljanju in izpopolnjevanju občinskih redarjev. Vljudno vas prosimo, da nam vaše morebitne pripombe posredujete do 4. aprila 2014 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. 

Odpri datotekoPravilnik

Odpri datotekoKatalog strokovnih znanj

Odpri datotekoProgram strokovnih usposabljanj

Odpri datotekoProgram obdobnega izpopolnjevanja

 

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za notranje zadeve prejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), EVA 2013-1711-0087. Glede na to, da gre za temeljni zakon lokalne samouprave in da so v predlogu predvidene spremembe, ki vplivajo na sedanjo delovanje občin, vas vljudno naprošamo, da v največji možni meri sodelujete pri podaji mnenj, stališč in pripomb.

Vaše pripombe, stališča in mnenja v amandmajski obliki pričakujemo do petka, 28. marca 2014 na naslov info@skupnostobcin.si

S strani ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli Odpri datotekodelovni osnutek Zakona o nedovoljenih gradnjah.

Zakon ureja posebne pogoje za pridobitev gradbenih dovoljenj (legalizacijo) pri nedovoljenih gradnjah, pri čemer je fingirano, da se za potrebe izvajanja tega zakona za nedovoljeno gradnjo štejejo samo objekti, ki so po ZGO-1 določeni kot nelegalne gradnje (objekti, zgrajeni brez gradbenih dovoljenj) in neskladne gradnje (objekti, za katere je gradbeno dovoljenje pridobljeno, vendar so zgrajeni v nasprotju s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju). Na ta način je izključena uporaba tega zakona za nevarne gradnje. Cilj zakona je, da se pod posebnimi pogoji oziroma kriteriji in po posebnem postopku omogoči le legalizacija neproblematičnih objektov.

Rok za oddajo pripomb je zaradi načrtovanega sestanka s predstavniki ministrstva zelo kratek, in sicer vas prosimo za pripombe k osnutku zakona najkasneje do srede, 19.3.2014 do konca delovnega dne na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

V skupnosti občin Slovenije smo prejeli Odpri datotekoodgovor na pripombe SOS na predlog pravilnika o razvitosti razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014 - 2020 in v skladu z upoštevanimi pripombami Odpri datotekonovo različico pravilnika

Prosimo vas, da nam vaše dodatne pripombe in predloge posredujete najkasneje do 14.3.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.  

 

S strani MGRT smo bili obveščeni, da je objavljen nov osnutek Partnerskega sporazuma. Osnutek sporazuma je objavljen na tej povezavi. 

 

 

Skupnost občin Slovenije je prejela besedilo Odpri datotekoPredloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, z dne 20.2.2014. Vljudno vas naprošamo, da besedilo pregledate in nam posredujete dodatne pripombe, mnenja in stališča na predlagan zakon. Vaše pripombe nam prosimo posredujte najkasneje do četrtka, 6. marca 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za kulturo objavljen osnutek predloga novega zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru, javni agenciji Republike Slovenije.  

Predlog zakona temelji na vključitvi vseh deležnikov iz celotnega filmskega, kinematografskega in avdiovizualnega področja (produkcije, promocije, distribucije, prikazovanja, filmske vzgoje, izobraževanja, filmske stroke) v sistem posameznih podpor oz. spodbud, dodeljenih prek javnih razpisov ter v sestavo sveta agencije, zagotovitvi preglednega in utemeljenega črpanja zunajproračunskih sredstev, namenjenega sofinanciranju programov in projektov iz celotnega področja kinematografske, filmske in avdiovizualne dejavnosti ob upoštevanju javnega interesa pri spodbujanju razvoja in ustvarjanja na področju filmske kulture, racionalni in učinkoviti organizaciji javne službe na področju zagotavljanja javnih sredstev in pogojev za izvedbo programov in projektov, ki so prepoznani v javnem kulturnem interesu na področju filmske in avdiovizualne dejavnosti ter ustvarjanju ukrepov za povečevanje dostopnosti kvalitetnih filmov in avdiovizualnih projektov ter za dolgoročni razvoj celotnega filmskega in avdiovizualnega sektorja.

V kolikor bi želeli na predlog zakona podati pripombe in predloge, lahko to strite do četrtka, 20.3.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si

MKO je na spletni strani ministrstva objavil Odpri datotekoOsnutek operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Ker gre za operativni program, ki določa ukrepe in finančne vire zanje vas prosimo, da osnutek skrbno pregledate in nam predloge ter pripombe prosimo pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si do 8. marca 2014.

Skupnost občin Slovenije vam posreduje novo verzijo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ-J (EVA 2013-2030-0096). Vljudno vas naprošamo, da predlog zakona pregledate in nam posredujete pripombe, mnenja in stališča v obliki amandmajev, ki ji lahko posredujete najkasneje do petka, 14.02.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

MKO je objavilo Odpri datotekoOsnutek Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Uredba navaja nove dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega: uplinjanje in utekočinjanje premoga in drugih goriv, proizvodnja magnezijevega oksida, nekatere dejavnosti odstranjevanja ali predelave nevarnih odpadkov, sežiganje in sosežiganje nenevarnih odpadkov, nekatere dejavnosti odstranjevanja in predelave nenevarnih odpadkov, proizvodnja lesnih kompozitov, zajemanje tokov CO2 z namenom geološkega shranjevanja, zaščita in ohranjanje lesa in gozdno lesnih proizvodov (sortimentov) s kemikalijami ter samostojna neodvisno upravljana obdelava odpadne vode.

Uredba navaja tudi naloge upravljavca. To so zlasti obveznost izdelave izhodiščnega poročila, izvajanja obratovalnega monitoringa in poročanja o njegovih rezultatih, ter obveznost izbire najboljših razpoložljivih tehnik pri načrtovanju naprave in njene večje spremembe.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaša stališča in predloge za spremembo uredbe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.sinajkasneje do srede, 26.2.2014. 

Na spletni strani MKO smo zasledili objavo  Osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah; Predlagani zakon se v glavnem nanaša na področji izdaje vodnega soglasja in vodne pravice. Pripombe in predloge lahko pošljete do 6. februarja 2014 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si

Ministrstvo za Kmetijstvo in okolje je objavilo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave; prinaša spremembe na področju vožnje v naravnem okolju, dodaja člen: dogovor o izvajanju ukrepov varstva naravnih vrednot državnega pomena s strani lokalne skupnosti, drugo…Pripombe in predloge lahko pošljete do 6. februarja 2014 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si

Na spletnih straneh MKO je objavljen Odpri datotekoOsnutek Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. S sprejemom te uredbe se pričakujejo ugodne finančne posledice tako za zasebne investitorje kot za občino in državo. Številni projekti, za katere do sedaj ni bila izvedena niti presoja vplivov na okolje niti predhodni postopek ugotavljanja, ali bi lahko imeli pomembne vplive na okolje, do sedaj niso bili upravičeni do črpanja teh sredstev. V primeru neupravičene dodelitve in ugotovljenih nepravilnosti pa bi EK lahko tudi terjala vračilo že dodeljenih sredstev.  Gre za projekte, za katere presoja vplivov na okolje v skladu z veljavnimi predpisi RS ni bila izvedena, vendar ni bila izdana odločba pristojnega organa, da v skladu z merili iz Direktive zanje ni treba izvesti presoje vplivov na okolje.

Uredba o posegih v okolje bo razveljavila in nadomestila dosedanjo Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11 in 20/13). Z zadnjo spremembo zakona o varstvu okolja v novembru 2013 je bila namreč določeno, da vlada predpiše ne le vrste posegov, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje, temveč tudi vrste posegov, za katere bo obveznost izvedbe presoje vplivov na okolje določila Agencija RS za okolje v t.i. predhodnem postopku. Zato mora uredba določiti tudi merila, ki bodo uporabljena v tem postopku, ter podatke, ki jih bo moral nosilec nameravanega posega v okolje za začetek postopka predložiti.

Glavni del predlagane nove uredbe predstavlja preglednica z vrstami posegov (priloga I).

Glede predpisovanja podatkov, ki jih mora predložiti nosilec posega za začetek predhodnega postopka, v največji možni meri uredba poskuša olajšati breme za investitorja, saj ta postopek ne sme predstavljati dodatnega finančnega ali administrativnega bremena, bolj kot je to nujno potrebno. Organ, ki vodi postopek, že razpolaga s potrebnimi podatki o stanju okolja, ki jih potrebuje za svojo odločitev, saj je pristojen za spremljanje stanja okolja, vodenje evidenc o okolju, izdajanje poročil o stanju okolja, ter tudi za odločanje v postopku presoje vplivov. Kot dodatne podatke, poleg osnovnih, ki jih mora predložiti nosilec posega ob zahtevi za uvedbo predhodnega postopka, ministrstvo predlaga predložitev dokumentov, katerih izdelava se zahteva z drugimi predpisi: o gradnji objektov, o izkoriščanju mineralnih surovin, o kmetijskih zemljiščih, o načrtovanju v gozdovih. Uvaja se tudi splošno obveznost izvedbe postopka presoje vplivov na okolje, kadar se za poseg (dejavnost, napravo) zahteva pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, kar spodbuja tudi Direktiva.

Vljudno vas prosimo, da vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 20.2.2014. 

Skupnost občin Slovenije je prejela Odpri datotekopredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev  (EVA 2014-1611-0004) in vam ga v pregled posredujemo v priponki.

Zaradi določenega izredno kratkega roka, vas naprošamo, da nam vaše pripombe, mnenja in stališča posredujte najkasneje do srede, 29.1.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

Obveščamo vas, da je MKO objavilo Odpri datotekoUredbo o spremembah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, saj je treba zagotoviti prenos Direktive 2013/2/EU v pravni red RS. Glavna sprememba je nadomestilo Priloge 1 z novo Prilogo 1, ki je vključena v predlog uredbe.

Vljudno vas prosimo, da vaše pripombe in predloge posredujete do ponedeljka, 3. februarja 2014 na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje nov predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, z dne 20.1.2014. Celotno besedilo predloga najdete tukaj. 

Vaše pripombe, stališča in mnenja nam lahko posredujete najkasneje do petka, 10.2.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na svojih spletnih straneh objavilo Odpri datotekoOsnutek Uredbe o spremembah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic

Uredba ureja ukrepe za obvladovanje nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. Uporablja se za nadzor nad delovanjem obratov, ki pri svojem obratovanju ravnajo z večjimi količinami nevarnih snovi, in zaradi tega predstavljajo nevarnost, da se pri njihovem obratovanju zgodi večja nesreča, v katero so vključene te nevarne snovi, in da ima taka nesreča škodljive posledice za ljudi in okolje. 

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do četrtka, 6.2.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si

 

S strani MZIP smo prejeli Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin.

Po Zakonu o davku na nepremičnine se bo davek na nepremičnine odmeril na podlagi podatkov registra nepremičnin in posplošene tržne vrednosti nepremičnin. ZDavNepr določa, da se v registru nepremičnin (poleg dosedanjih) vodijo novi podatki – to so podatki iz prvega odstavka 17. člena ZDavNepr (npr. leto, v katerem so izpolnjeni pogoji za določitev nepremičnine; podatek o rezidenčnosti stanovanjske nepremičnine; imetnik osebne služnosti; inšpekcijska odločba o nelegalni gradnji; …). Ker je sistem odmere davka na nepremičnine urejen tako, da se predmet obdavčitve, davčni zavezanci in davčna osnova določajo na podlagi podatkov enovite evidence na ravni države, t.j. registra nepremičnin, je poleg novih podatkov iz prvega odstavka 17. člena ZDavNepr treba v registru nepremičnin zaradi zagotovitve izvedbe obdavčitve nepremičnin po ZDavNepr voditi tudi druge (nove) podatke – npr. izračunan delež lastništva za pravilno določitev davčnih zavezancev v primeru solastnine ali skupne lastnine na nepremičnini. 

V tem predpisu ministrstvo predlaga ureditev vprašanj glede novih podatkov, ki jih določa ZDavNepr in se bodo vodili v registru nepremičnin. Ta predpis je treba izdati v zakonsko določenem roku - najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine (do 31. januarja 2014), zato je čas za pripombe zelo kratek. 

Tukaj najdete besedilo Uredbe.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe v amandmajski obliki sporočite na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do 30.1.2014!

Ministrstvo za kulturo je na svoji spletni strani objavilo Odpri datotekopredlog Zakona o knjižničarstvu, ki ga najdete v priponki sporočila. Bistvene spremembe so novosti v nabavni politiki, spremembe postopka soglasij in pristojnosti k programu dela ter finančnemu načrtu, zbiranje osebnih podatkov uporabnikov knjižnic, pogoji za direktorja ali direktorico splošne knjižnice, spremembe nekaterih določb, ki se nanašajo na strokovne knjižničarske delavce, bibliotekarski izpit in dovoljenje za vzajemno katalogizacijo, ki bodo omogočile večjo strokovnost in boljše kompetence strokovnih delavcev, sprememba sestave in načina imenovanja Nacionalnega sveta za knjižničarsko dejavnost,spreminjajo pa se tudi določbe o prekrških.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do petka, 14.2.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si

 

Na straneh e-demokracije smo zasledili Odpri datotekoUredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila.

Na podlagi 157. člena Zakona o graditvi objektov mora investitor oziroma lastnik nedovoljene gradnje (nelegalne, neskladne in nevarne gradnje) plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki ga odmeri upravna enota po uradni dolžnosti v postopku izdaje gradbenega dovoljenja oziroma na podlagi izdane inšpekcijske odločbe. Kriterije za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in načinu njegovega plačila določa Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in načinu njegovega plačila (Uradni list RS št. 33/03, 79/09).

Vlada je na 25. redni seji dne 26.9.2013 s sklepom potrdila dokument »Politika reševanja nedovoljenih gradenj«, v okviru katere je med ukrepi za reševanje problematike nedovoljenih gradenj predviden dvig vrednosti točke za odmero nadomestila za degradacijo in uzurpacijo.  S predlagano uredbo se zato vrednost točke za odmero nadomestila zviša za 4 eure (iz 4 eurov na 8 eurov). Poleg tega se minimalno popravljajo tudi posamezni kriteriji za odmero nadomestila, tako da se uvaja spodnja in zgornja meja možne odmere nadomestila, odvisno od zahtevnosti gradnje. Najnižja možna vrednost odmere se po novem dvigne iz 120 eurov na 320 za enostavne in nezahtevne objekte, na 640 za manj zahtevne objekte in na 1600 eurov za zahtevne objekte. Zaradi sorazmernosti ukrepa se po novem določa tudi zgornja meja, ki je za enostavne in nezahtevne objekte 8000 eurov in 24000 eurov za manj zahtevne objekte. Na podlagi izvedenih analiz izdanih odločb o odmeri nadomestila se poenoti oziroma zniža dodatni faktor, ki je povzročal večja in nesorazmerna odstopanja pri odmerah nadomestila pri poslovnih, kmetijskih in drugih nestanovanjskih objektih ter pomožnih gradbeno inženirskih objektih (npr. oporni zidovi). Z namenom pozitivnega motiviranja investitorjev nelegalnih gradenj, da sami uredijo status nelegalnih gradenj oziroma sami izvedejo inšpekcijski ukrep, se uvaja možnost znižanja vrednosti odmerjenega nadomestila, če se nadomestilo odmerja v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za že obstoječ objekt. Glede na gospodarsko situacijo in dejstvo, da nekateri investitorji nelegalne gradnje niso zmožni takojšnjega enkratnega plačila odmerjenega nadomestila, se uvaja možnost obročnega plačila.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do ponedeljka, 20.1.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh zasledila osnutek Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki določa delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu, dokazila o izpolnjevanju kvote, obračunavanje in plačevanje obveznosti ter vzpodbude za zaposlovanje invalidov, pomoč delodajalcem zaradi zaposlenih invalidov po pravilu »de minimis« ter nadzor. Odpri datotekoBesedilo osnutka Uredbe 

Vaše morebitne pripombe, mnenja in stališča nam posredujte najkasneje do petka, 17.01.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na spletni platformi e-demokracija objavila Odpri datotekopredlog Zakona o agrarni skupnosti. Največkrat izpostavljen problem upravljanja in razpolaganja s premoženjem članov agrarnih skupnosti, ki je v solastnini ali skupni lastnini večjega števila oseb. Poleg omenjenega ključnega problema pa so bile večkrat izpostavljene še naslednje težave: procesna sposobnost agrarnih skupnosti v upravnih in sodnih postopkih; statusna organiziranost agrarnih skupnosti; nerešeni dedni postopki in posebna ureditev dedovanja; davčni status agrarnih skupnosti; članstvo v agrarnih skupnostih; ter občina kot »nenaravni« član agrarnih skupnosti, in druge.

V primeru, da želite na zakonski predlog podati pripombe ali predloge vas naprošamo, da jih naslovite do 6.2.2013 na naslovinfo@skupnostobcin.si. 

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Vlada RS 27.11.2013 določila besedilo predloga Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev. Predlog je bil posredovan v obravnavo in sprejetje  DZ RS po nujnem postopku.

Poglavitna rešitev predloga zakona se nanaša na obročni način izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah vsakomur, ki je bil v skladu z Aneksom št. 2 h KPJS (Uradni list RS, št. 91/09) upravičen do izplačila odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. oktobra 2010 do 31.5.2012 in mu razlika še ni bila izplačana.

Uradno obvestilo Ministrstva za notranje zadeve lahko preberete tukaj.

Zakon je začel veljati dan po objavi v Uradnem listu, to je 07.12.2013.

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v neformalno usklajevanje na EK poslalo prvi predlog Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki je bil pred tem v javni razpravi. Ključni premiki v vsebini prihodnjega PRP 2014–2020 glede na programsko obdobje 2007–2013 so naslednji:

- Podnebne spremembe, skrb za okolje in inovacije so sedaj neločljiv element vseh ukrepov PRP 2014–2020. Delitve programa na posamezne osi ni več, vsi ukrepi morajo prispevati k uveljavljanju večnamenskega modela razvoja kmetijstva, ki morajo istočasno zasledovati tako večjo ekonomsko kot tudi okoljsko učinkovitost (torej proizvesti več z manj viri in vplivi na okolje).

- Prenos znanja in inovacij je postavljen v središče PRP 2014–2020, ki podpira vse ostale prednostne usmeritve PRP 2014–2020. V tem okviru bodo ključni ukrepi, povezani z dvigom usposobljenosti, večjo dostopnostjo do specializiranega svetovanja ter tesnejšimi povezavami med raziskavami in kmetijsko prakso. Eden od povsem novih vidikov prenosa znanja in inovacij, ki ga uvaja evropska politika razvoja podeželja, so operativne skupine Evropskega inovacijskega partnerstva. Znotraj teh skupin se bodo lahko povezovali kmetje, raziskovalci, svetovalci in druge organizacije. To naj bi doprineslo zlasti k večji neposredni uporabnosti in hitrejšemu prenosu znanja in inovacij v prakso.

-Večja ciljna usmerjenost investicijskih podpor, namenjenih povečevanju produktivnosti in konkurenčnosti. Z namenom ustreznejše obravnave kmetijskih gospodarstev z vidika njihovih razvojnih potreb in funkcij, ki jih opravljajo v okviru trajnostnega modela kmetijstva, uvajamo dvotirni sistem spodbujanja investicij. Ta dvotirni sistem uvaja dve ločeni investicijski tranši, in sicer za razvojno naravnana majhna in velika kmetijska gospodarstva. Omenjeni diferenciaciji kmetijskih gospodarstev glede na ekonomsko velikost sledi tudi diferenciacija na področju podpiranja naložb in tudi sektorjev ter zahtevnosti kriterijev upravičenosti in meril za izbor.

- Pri tem bodo večja, intenzivnejša kmetijska gospodarstva prvenstveno usmerjena k učinkoviti rabi virov, zniževanju stroškov proizvodnje, prilagoditvi na standarde, okoljski učinkovitosti, blaženju podnebnih sprememb (preko zmanjševanja emisij toplogrednih plinov) in prilagajanju nanje (preventivni mehanizmi) ter spodbujanju dobrobiti živali. Manjša, razvojno naravnana kmetijska gospodarstva pa k prestrukturiranju v smeri povečevanja dodane vrednosti, večje tržne usmerjenosti, kolektivnim naložbam, povezovanju.

- Večja ciljna naravnanost kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil in možnost individualnega izbora dodatnih zahtev, ki jih bo izvajal upravičenec poleg osnovnih zahtev.

Eden od pomembnih ciljev bodoče politike razvoja podeželja je celovitejši pristop k razvojnim izzivom podeželskih območij in v tem okviru še posebej ustvarjanje pogojev za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest.

Tukaj najdete celotno besedilo. Morebitne pripombe, mnenja in stališča nam lahko posredujete do ponedeljka, 6.1.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije je pripravilo predlog Programa ukrepov 2014-2015 za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016. Program ukrepov

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do 3. januarja 2014. 

Skupnost občin Slovenije je prejela Odpri datotekopredlog Zakona o spremembah o dopolnitvah zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katerim se dopolnjuje postopek pritožbe (ugovora) na posplošeno tržno vrednost na način, da je mogoče posplošeno tržno vrednost, določeno nepremičnini z modelom vrednotenja, v primeru dokazanih posebnih okoliščin dodatno povišati ali znižati. Za zagotovitev objektivnosti presojanja predloženih dokazil se predlaga, da mora dokazila pripraviti cenilec oziroma ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki lahko v ta namen izdela tudi posamično cenitev, presojo dokazil pa izvede komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov strokovnjakov za množično vrednotenje nepremičnin in predstavnikov pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin. Jasneje se urejajo obveznosti občin za evidentiranje zemljišč za gradnjo stavb. Zaradi nejasnosti področnih predpisov pa se tudi ureja, katere nepremičnine se za namene evidentiranja v register nepremičnin štejejo kot javno dobro. Posega se tudi v ureditev Evidence trga nepremičnin na način, da se jasneje določajo vrste najemnih poslov, ki se evidentirajo in nadgradi nadzor nad pravilnostjo posredovanih podatkov o cenah in najemninah. S predlaganimi spremembami se bo že pred prvo odmero davka na nepremičnine, ki se bo izvedla po stanju podatkov v registru nepremičnin na dan 1. aprila 2014 omogočilo, da se v največji možni meri podatki o nepremičninah uskladijo z dejanskim stanjem ter odpravijo izstopajoče neprimerno ocenjene posplošene tržne vrednosti, uredila pa se bo tudi možnost, da se postopke preverjanja posplošene tržne vrednosti opravi tudi v okviru postopka odmere davka na nepremičnine že v letu 2014. Zato se predlaga, da Državni zbor zakon obravnava po nujnem postopku in ga sprejme tako, da se ga uveljavi najkasneje do 1. februarja 2014.  

Vaše pripombe, stališča in mnenja nam prosimo posredujte najkasneje do torka, 24.12.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je posredovalo v javno razpravo Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, s katerim se določajo normativi, ki so podlaga za sistemizacijo delovnih mest, potrebnih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ter normativi za oblikovanje oddelkov ter spremstvo otrok. Celotno besedilo pravilnika najdete tukaj.

Vaše pripombe, stališča in predloge na Pravilnik nam posredujte najkasneje do torka, 24.12.2013 na naslov info@skupnostobcin.si

V SOS smo s strani MGRT prejeli Predlog pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti v obdobju 2014–2020Odpri datotekoPravilnik IROOdpri datotekometodologija IRO

Pripravljen je skladno s 3. odstavkom 23. člena Zakona o spodbujanju sklad. reg. razvoja, ki določa, da minister, pristojen za regionalni razvoj, izda pravilnik, s katerim določi za programsko odboje seznam regij glede na stopnjo razvitosti.

Za pripravo pravilnika je bila oblikovana delovna skupina, ki je vključevala Urad RS za makroekonomske analize in RRA vzhodne in zahodne Slovenije. Pri pripravi se je izhajalo iz analize razpoložljivih podatkov na ravni NUTS 3. S kazalniki razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti se je želelo ustrezno pokriti vsebinska področja strategije razvoja Slovenije in strategije EU 2020.

Vljudno vas prosimo, da nam na gradivo v priponki sporočila sporočite vaše mnenje, pripombe in želene spremembe, najkasneje do 20.12.2013 na naslov info@skupnostobcin.si

Obveščamo vas, da je MKO objavilo Odpri datotekoOsnutek Uredbe o spremembah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).

S predlagano spremembo uredbe se v 8. člen dodajata dva nova odstavka, ki se nanašata na obveznosti v zvezi s presojami sprejemljivosti, ki sta bila v zadnji noveli uredbe vključena med prehodne določbe. Vendar je bilo kasneje ugotovljeno, da gre za določbe, ki urejajo potek presoj sprejemljivosti za vse primere in ne le za prehodno obdobje. Besedilo obeh odstavkov je vsebinsko enako obstoječemu besedilu, razen dopolnitve prvega odstavka, ki se nanaša na obveznost presoje sprejemljivosti tistih posegov v naravo, ko gre za posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno s predpisi o varstvu okolja. Ker že ZON določa v drugem odstavku 101.d člena, da je presojo tistih posegov v naravo, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, treba izvesti ne glede na to, če je bila presoja sprejemljivosti posegov v naravo že izvedena v okviru presoje sprejemljivosti planov, tudi ta dodatna določba ne pomeni spremembe veljavne ureditve.

S predlagano spremembo uredbe so izpolnjeni pogoji za zaprtje zadeve 2013/2051 (oz. EU Pilota 2668/11), ki se nanaša na domnevno izključitev strnjeno poseljenih območij znotraj Nature 2000 iz obveznosti presoje sprejemljivosti načrtov in posegov po členu 6(3) Direktive o habitatih.

Vljudno vas prosimo, da nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do srede, 18.12.2013 posredujete vaše pripombe in predloge na predlog uredbe.

Obveščamo vas, da je MKO objavil Odpri datotekopredlog Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka, ki določa nacionalne zgornje meje emisij nekaterih onesnaževal zunanjega zraka (žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx), hlapnih organskih snovi (VOC), amonijaka (NH3)) za leti 2010 in 2020, sprejemanje ukrepov za doseganje in način poročanja o doseganju teh mej s ciljem omejevanja emisije onesnaževal zunanjega zraka, ki povzročajo zakisljevanje in evtrofikacijo, ter predhodnikov ozona. Novo Uredbo o  spremembah Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka je potrebno sprejeti zaradi pristopa Hrvaške v EU, ker so se spremenile zgornje meje emisij SO(2), NO(x), VOC za EU kot celoto.

Predlagane zgornje meje emisij za SO(2), NO(x) in VOC, izražene v 1.000 ton so:

                        SO(2)  NO(x) VOC

ES 28(*)          7902    8267    7675

 

V primeru, da imate v zvezi z uredbo kakršnekoli pripombe ali predloge vas prosimo, da nam jih posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do torka, 17.12.2013. 

V SOS smo zasledili, da je skupina poslank in poslancev vložila in poslala v obravnavo Državnemu zboru RS predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-E). S spremembami se želi doseči, da se za prevoze gozdno lesnih sortimentov zahteva listina o prevozu in dobavi gozdno lesnih sortimentov. Prevoz gozdno lesnih sortimentov namenjenih za lastno porabo iz lastnega gozda fizične osebe se lahko opravlja na podlagi odločbe za posek dreves, ki ga v upravnem postopku izda Zavod za gozdove Slovenije. S tem se omogočajo racionalen in učinkovit nadzor nad prometom z gozdno lesnimi sortimenti in s tem povezanim nadzorom nad zakonitim izvorom lesa, kar omogoča trajnostno gospodarjenje z gozdovi, hkrati pa se zmanjša administrativno breme zavezancev in poveča učinkovitost nadzora. 

Odpri datotekoPredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-E)

Na spletnih straneh ministrstva za okolje in prostor smo zasledili Odpri datotekoosnutek Uredbe o odlagališčih odpadkov. Prosimo vas, da nam v primeru, da imate na predlog Uredbe o odlagališčih odpadkov kakšne pripombe ali bi želeli dati pobude, to sporočite na naslovbarbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 12.12.2013. 

Na spletni strani MKO smo zasledili objavo Odpri datotekoosnutka Uredbe o spremembah Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov. Za vaša stališča in pripombe vas prosimo do četrtka, 28.11.2013 na naslovbarbara.horvat@skupnostobcin.si

Obveščamo vas, da je na spletni strani MF objavljen predlog zakona o igrah na srečo. Predlog zakona med drugim v 103. členu spreminja koncesijske dajatve in v 104. členu namen porabe in sicer v 3. odstavku piše: "Koncesijska dajatev, ki pripada lokalnim skupnostim, se nameni za investiranje ali vzdrževanje objektov in naprav turistične infrastrukture (športno-rekreativni, kulturni objekti in naprave, namenjene pretežno turistom in izletnikom)."

V sedaj veljavnem zakonu je namenskost porabe opredeljena v 74. členu: 50% pa se nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo.

Prosimo za pripombe in predloge do srede, 27. novembra 2013 na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si.

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavilo Odpri datotekoUredbo o spremembi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki je v javni obravnavi do ponedeljka 2.12.2013.

Vljudno vas prosimo, da nam vaša stališča in pripombe sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do navedenega datuma. 

Odpri datotekoTukaj najdete besedilo na Državnem zboru RS sprejetega Zakona o davku na nepremičnine, z dne 15.11.2013.

Skupnost občin Slovenije je prejela Odpri datotekoPredlog zakona o enakosti žensk in moških (ZEŽM). Cilj predloga ZEŽM je postaviti pravni okvir za oblikovanje politik, katerih namen je na podlagi načela nediskriminacije in enakosti spolov zagotoviti enake možnosti in enako obravnavanje žensk in moških ter enak položaj in vlogo žensk in moških na vseh področjih.

Vljudno vas naprošamo, da predlog preučite in nam posredujete morebitne pripombe, stališča najkasneje do srede 20.11.2013 na naslovursa.rupar@skupnostobcin.si.

Dne 21.11.2013 bo predlog obravnavana na seji Komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

Skupnost občin Slovenije je občinam posredovala Odpri datotekoPredlog zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1). Ta določa novi sistem ureditev dopustov ob rojstvu otroka, v določenih delih bolje ureja pravice za socialne starše, ki dejansko otroka negujejo in varujejo, prinaša tudi podaljšanje pravice do dela s krajšim delovnim časom v primeru dveh otrok. Cilj predloga zakona je zmanjšanje administrativnih bremen za delodajalce, poenostavitev dela za CSD-je in poenotenje vsebine pravic in rokov.

Vljudno vas naprošamo, da predlog preučite in nam posredujete morebitne pripombe, stališča najkasneje do srede 20.11.2013 na naslovursa.rupar@skupnostobcin.si.

Dne 21.11.2013 bo predlog obravnavan na seji Komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. 

V medresorskem usklajevanju se nahaja predlog Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe, stališča in predloge posredujete do petka, 22.11.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoBesedilo predloga 

V medresorsko usklajevanje je bil posredovan osnutek predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o graditvi objektov- ZGO-1E, ki dodaja  151.a člen o izjemnem odlogu izvršbe inšpekcijskih ukrepov pri nedovoljenih gradnjah. Ker se zakon sprejema po nujnem postopku vas  vljudno prosim, da osnutek predloga pregledate ter stališča in pripombe nanj posredujete do petka, 15.11.2013 na naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si. 

Odpri datotekoOsnutek predloga zakona

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Državnega zbora RS Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Samo Bevk).

S predlaganimi spremembami se želi zagotoviti nadaljnji enakomerni razvoj na področju kulture, ustvarjalnosti, dostopnosti do kulturnih dobrin ter nadaljnja skrb za izvedbo tistih programov v kulturi za katere je nujno potrebno zagotoviti sredstva.

Podaljša se obdobje v katerem se izvedejo nerealizirani projekti do 2019 ter spremeni skupna višina sredstev v obsegu 56.157.024 EUR, ki se naj bi zagotavljala z vsakokratnim proračunom v tem obdobju.

S spremembami prilog 1,2,3,4 in 5 se prečisti izbor projektov, ki bodo lahko financirani na podlagi novega zakona in sicer tako, da se črtajo tisti projekti, ki so že bili izvedeni ter tudi financirani v višini njim namenjenih sredstev. Pri projektih, ki so bili delno že financirani, se sredstva ustrezno uskladijo oz. znižajo za deleže v katerih so že bili financirani, medtem ko za ostale projekte zneski ostajajo nespremenjeni. Za projekte je posodobljen tudi načrt porabe po posameznih letih znotraj obdobja podaljšanja.

Celotno besedilo predloga zakona najdete tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da predlog pregledate in nam vaše pripombe, predloge in stališča posredujete najkasneje do četrtka, 5.12.2013 na naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si

Skupnost občin Slovenije je na podlagi poziva prejela s strani Ministrstva za finance pripravljene izračune finančnih učinkov predloga zakona o davku na nepremičnine po posameznih občinah in čistopis predloga Zakona o davku na nepremičnine.

Izračuni so pripravljeni za dve leti, in sicer leto 2014 in 2015, glede na to, da je v predlogu zakona upoštevano izhodišče nižje davčne osnove za stanovanjske nepremičnine za leto 2014 (davčna osnova v višini 85 % posplošene tržne vrednosti).

Vsi izračuni so pripravljeni na izhodišču upoštevanja podatkov nepremičnin in njihovih tržnih vrednosti, kot so evidentirane v Registru nepremičnin (REN), ob že upoštevani nižji vrednosti nepremičnin na podlagi indeksov znižanja po posameznih skupinah nepremičnin, kot jih je pripravila Geodetska uprava RS. Pri izračunu novega davka na nepremičnine se upoštevajo veljavne zakonsko določene davčne stopnje za posamezne skupine nepremičnin in torej ne vključujejo dodatne možnosti zvišanja oz. znižanja davčnih stopenj, kot to omogoča predlog zakona.

Tukaj lahko pregledate izračune finančnih učinkov in čistopis ZDN.

V javni obravnavi je Odpri datotekoOsnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 22.11.2013.

Hkrati vas opozarjamo, da se v Odpri datotekoZFO-1C spreminja 7. člen v četrtem (4) odstavku, ki se prav tako nanaša na okoljsko dajatev zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.  

V javni obravnavi se nahaja Odpri datotekoOsnutek Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo ter njegovi uporabi. Vljudno vas prosimo, da nam posredujete vaše pripombe in predloge na naslovbarbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 22.11.2013.

V javni obravnavi se nahaja Odpri datotekoOsnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 22.11.2013. 

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za notranje zadeve prejela novo verzijo Odpri datotekoPredloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) z dne 23.10.2013. Iz predloga sprememb ZFO-1C naj bi bile izločene vse spremembe, ki bi lahko neposredno vplivale na financiranje občin v naslednjem proračunskem letu.

Vljudno vas naprošamo, da predlagano preučite in nam posredujete pripombe, mnenja najkasneje do ponedeljka, 04.11.2013 na naslovinfo@skupnostobcin.si.

 

Obveščamo vas, da je Vlada RS včeraj objavila na spletni strani Vlade predlog za obravnavo Izhodišč za pripravo strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji.

 

 

 

 

Skupnost občin Slovenije je dne 28.6.2013 na Vlado RS, Ministrstvo za finance in Državni zbor posredovalo pripombe in stališče na predlog Zakona o davku na nepremičnine. 

Posredovane pripombe si lahko preberete tukaj.

 

 

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh Ministrstva za finance zasledila končno verzijo Odpri datotekoZakona o davku na nepremičnine, katero je Vlada RS sprejela na včerajšnji seji. 

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh MKO zasledila objavo osnutka Odpri datotekoZakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Vljudno vas naprošamo, da v kolikor imate na predlog morebitne pripombe, nam le to posredujte najkasneje do četrtka, 14.11.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

Vlada RS je v obravnavo in sprejem Državnemu zboru RS posredovala predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Odpri datotekoZakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in predlog  Odpri datotekoZakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, z dne 4.10.2013. Vljudno vas naprošamo, da pregledate predloga in nam posredujete morebitne pripombe, stališča, mnenja na podana predloga zakonov ter nam le te posredujte do torka, 22.10.2013 na naslov:ursa.rupar@skupnostobcin.si

V obravnavi je Odpri datotekoPredlog zakona o spremembah Zakona o poslancih. Z zakonom se bo odpravilo interesno nezdružljivost vlog, v kateri večkratni funkcionarji sočasno nastopajo – to pomeni striktno izločitev sedaj tudi članov občinskih in mestnih svetov iz parlamenta.

Ker bi želeli stališča občin predstaviti že na seji Državnega sveta RS vas prosimo za hitri odziv, najkasneje do petka 18.10.2013 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.  

Na Ministrstvu za notranje zadeve so pripravili Odpri datotekopredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Dodatno vam kot delovni pripomoček posredujemo tudi Odpri datotekočistopis zakona z vnesenimi spremembami in dopolnitvami.

Prosimo vas, da nam vaša stališča oziroma pripombe sporočite na miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 14.11.2013.

Sporočamo vam, da je Ministrstvo za notranje zadeve pripravilo novo različico Odpri datotekoZakona o financiranju občin iz dne 30.9.2013. Zaradi nujnosti zadeve vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete do petka, 11.10.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

Sporočamo vam, da smo prejeli Odpri datotekoPredlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (EPA 1465-VI), ki bo sprejet po nujnem postopku in predvideva znižanje sredstev za sofinanciranje investicij v občinah ter določitev povprečnine (45., 46. in 76. člen zakona).

V okviru dogovora z Državnim svetom RS bi želeli predložiti pripombe občin na seji odbora za lokalno samoupravo DS RS, zato vas prosimo, da vaše pripombe in predloge posredujete čim prej, vendar najkasneje do petka 11.10.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje so objavili Odpri datotekoPravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do 4. novembra na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si

Na podlagi usklajevalnega sestanka z MF dne 26.9.2013 je ministrstvo 30.9.2013 posredovalo Odpri datotekodopolnjeno preglednico s podatki o davku na nepremičnine, ki so v lasti občin.

Skupnost občin Slovenije je prejela nov predlog Zakona o davku na nepremičnine in popravek finančnih učinkov, in sicer na podlagi usklajevalnega sestanka na Ministrstvu za finance, z dne 06.09.2013, na katerem so predstavniki Skupnosti občin Slovenije zastopali prejeta stališča, pripombe in mnenja občin članic. Odpri datotekoBesedilo zakona, Odpri datotekofinančni učinki

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete predloge, stališča na popravljen predlog Zakona o davku na nepremičnine in finančne učinke najkasneje do petka, 20.09.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo na Skupnosti občin Slovenije prejeli Odpri datotekoPredlog novega Zakona o prijavi prebivališča (EVA 2011-1771-0002), ki je v medresorskem usklajevanju. Temeljni namen Zakona o prijavi prebivališča je zagotoviti točno in ažurno evidenco ter skladnost registra prebivalstva z dejanskim stanjem naselitve posameznikov, zmanjšanje števila postopkov ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča, cilj je tudi na eni strani doseči racionalizacijo dela na UE, na drugi strani pa razbremenitev posameznikov in stanodajalcev, odpravlja pravno praznino pri izvajanju posameznih določb zakona, tako da jasno opredeli posamezne pojme ter postopke izvajanja zakona.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge, stališča in mnenja na novi Zakon o prijavi prebivališča posredujete najkasneje do četrtka, 19.09.2013 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Obveščamo vas, da smo včeraj preko medijev prejeli Odpri datotekonov predlog Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), ki še ni bil javno objavljen. Predlog zakona naj bi bil z nujnim postopkom posredovan na Vlado, ne da bi bil poprej usklajen z občinami.

Nov predlog Zakona o financiranju občin predvidva naslednje poglavitne spremembe:

- Predlog zakona zmanjšuje odstotek prihodkov od dohodnine, ki pripadajo občinam z dosedanjih 54 odstotkov na 50 odstotkov dohodnine plačane v predpreteklem letu.

- omogoča občinam predpisovanje občinske takse za dejavnosti, ki pomenijo posebno rabo javnih površin v lasti občine.

- določa drugačen postopek usklajevanja višine povprečnih stroškov občin za izvajanje obveznih nalog.

- s spremembami in dopolnitvami 12. člena se ureja sklenitev dogovora o višini povprečnine med vlado in reprezentativnimi združenji občin

- določa spremenjeno enačbo za izračun primerne porabe občine

- zmanjšan odstotek skupne primerne porabe, ki določa višino dodatnih sredstev državnega proračuna za sofinanciranje investicij občin (od 6 na 3 %), višino refundacije odhodkov za financiranje delovanja organov skupnih občinskih uprav (od 50 na 30 %) ter ukinjena finančna spodbuda za združevanje občin. Slednje je utemeljeno tudi z načrtovano teritorialno reformo lokalne samouprave, ipd.

Prosimo vas, da nam vaše mnenje na predlog zakona posredujete najkasneje do torka, 10.9.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

Na predsednico Vlade RS, ministra za finance in ministra za notranje zadeve smo že posredovali protestno pismo, ki ste ga občine prejele v vednost.

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v medresorski obravnavi pred vladnim odločanjem Nacionalni program za kulturo 2014-2017. Nacionalni program za kulturo je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike in njegova priprava je zakonska dolžnost ministrstva, pristojnega za kulturo. Nacionalni program za kulturo 2014-2017 opredeljuje cilje in prioritete na vseh področjih umetnosti in kulture, a obenem daje slovenski kulturi domovinsko pravico znotraj vladnih politik. Slednje počne izraziteje od svojih dveh predhodnikov in predvsem bistveno bolj odločno s prevzemanjem določenih pobud na vladni ravni (arhitektura, oblikovanje-kreativna industrija, kulturne industrije), pri čemer brezkompromisno sledi trem temeljnim načelom kulturne politike: vrhunskost, raznovrstnost in dostopnost. Celotno besedilo osnutka NPK 2014-2017 najdete tukaj.

Ker se določbe NPK 2014-2017 nanašajo tudi na lokalne skupnosti, vas naprošamo, da preučite osnutek in nam posredujete vaš pripombe in predloge, ki jih pričakujemo do četrtka, 12.09.2013 na naslov info@skupnostobcin.si

Direktorat za okolje Ministrstva za kmetijstvo in okolje je v pregled posredovalo predlog Uredbe o komunalnih odpadkih, ki je bil spremenjen in dopolnjen na podlagi prejetih mnenj in pripomb v okviru javne obravnave osnutka uredbe.

Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe preučite in nam posredujte vaša mnenja in pripombe najkasneje do četrtka 12.09.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor nam je v obravnavo posredovalo Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih. 

Pripombe, ki smo jih posredovali na MZIP si lahko Odpri datotekopogledate tukaj. 

Predlog pravilnika je bil pripravljen v sklopu celovite prenove predpisov s področja cestne infrastrukture, saj je na podlagi 125. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 11/02 in 2/04) prenehal veljati, se pa do uveljavitve novega pravilnika uporablja še naprej.

Na spletni strani e-demokracija je objavljen Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2013, 2014 in 2015, ki ga najdete s klikom Odpri datotekotukaj. Vabimo vas, da se do predlaganega opredelite in podate vaše pobude najkasneje do četrtka, 22.8.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na e-demokraciji objavilo prvi osnutek Odpri datotekoResolucije o nacionalnem programu zaščite kranjske čebele in s tem odprlo široko javno razpravo, ki bo trajala do vključno 30. avgusta 2013. Pripombe oz. pobude lahko posredujete na elektronski naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do 30.8.2013.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je pripravilo Odpri datotekoKoncept normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov.

Koncept bo konec meseca avgusta poslan v medresorsko obravnavo ter v potrditev vladi, jeseni pa se bo pristopilo k aktivni pripravi zakonskih rešitev. Potrditev zakonodaje je sicer predvidena za februar 2014, sprejem v Državnem zboru RS pa za julij 2014.

Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe in stališča na posredovani koncept pošljete do petka, 13. septembra 2013 na naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo na Skupnost občin Slovenije prejeli obvestilo, da se v sklopu priprave predvidenih sprememb in dopolnitev ZSPJS v letu 2013, načrtuje tudi sprememba 3. a člena ZSPJS, ki ureja ravnanje delodajalcev v primerih nezakonito določene plače. Predlog sprememb tega člena naj bi šel v smeri drugačne ureditve obveznosti zaposlenih do vračila preveč izplačanih plač in posledično obveznosti delodajalca, da se v primeru, ko ne pride do dogovora z javnim uslužbencem o vračilu preveč izplačanega zneska plače, ta znesek plače izterja s tožbo pred pristojnim sodiščem.

V odvisnosti od same vsebine oziroma rezultatov usklajevanja sprememb in dopolnitev zakona v tej zvezi, bi se oblikovale tudi ustrezne prehodne določbe, ki bi uredile vprašanje že začetih postopkov glede vračila preveč izplačanega zneska plače.

Vljudno vas naprošamo, da vaša mnenja oziroma predloge v zvezi z načrtovanimi spremembami 3. a člena ZSPJS, posredujete najkasneje do srede, dne 21.8.2013 na naslov info@skupnostobcin.si .

Vlada je sprejela besedilo Odpri datotekoPredloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji in nas pozvala k oddaji pripomb.

Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe in stališča posredujete do ponedeljka, 26. avgusta 2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

V obravnavi je Odpri datotekoPredlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah.

Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe in stališča posredujete do ponedeljka, 26. avgusta 2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

V obravnavi je Odpri datotekoPredlog Zakona o evidenci volilne pravice. Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe in stališča na predlog zakona posredujete najkasneje do petka, 23. avgusta 2013, na naslov: polona.atelsek@skupnostobcin.si.

S strani MGRT smo v pregled prejeli Osnutek Partnerskega sporazuma, ki ga po navedbah MGRT podpiše EK, MGRT in Razvojna sveta Zahodne in Vzhodne kohezijske regije.

Vljudno prosimo, da vaše pripombe in predloge za spremembo Partnerskega sporazuma posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do torka 3. septembra 2013.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v tem tednu začelo javno razpravo o Strategiji pametne specializacije, strateškem in izvedbenem načrtu za prestrukturiranje slovenskega gospodarstva in družbe s podporo EU sredstev. Predlog Strategije, ki jo je ministrstvo pripravilo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in deležniki iz gospodarstva, raziskovalnega sektorja in druge zainteresirane javnosti, je namreč predpogoj za črpanje sredstev evropskih strukturnih skladov v prihodnji finančni perspektivi 2014-2020 na področju vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije (t.i. tematski cilj 1). Osnutek SPS, v katerem se že jasno začrtane predlagane prioritete (nekoliko manj pa je v tej fazi razdelan tehnični del, npr. spremljanje) je objavljen na spletni strani MGRT. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do 29.8.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

S strani Uprave za zaščito in reševanje smo v obravnavo prejeli Odpri datotekopredlog Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Vljudno vas prosim, da nam vaše predloge posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 29.8.2013.

S strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo v obravnavo prejeli Odpri datotekoOsnutek Pravilnika o prometni signalizaciji. Vljudno vas prosim, da mi vaše predloge in pripombe posredujete najkasneje do 29. avgusta na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Osnovni cilj Odpri datotekoPredloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih dodatkih pa je izboljšanje sedanjega stanja (upoštevanje dohodkov iz naslova študentskega dela samo v višini meje preživetja za otroka, odprava diskriminacije pri dodeljevanju izredne denarne socialne pomoči upravičencem do varstvenega dodatka in izključitev krivdnega razloga pri izredni denarni socialni pomoči zaradi višje sile ali naravne nesreče ali zaradi menjave statusa iz otroka v samsko osebo ali iz otroka ene družine v družinskega člana nove družine, dodane so nove osebe, ki se štejejo kot delovno aktivne in so lahko upravičene do dodatka za delovno aktivnost, s prenosom določb, ki se nanašajo na premoženje, v predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se meje prihrankov, ki se ne upoštevajo kot premoženje, zvišujejo in s tem se izboljšuje položaj prosilcev za pravico do DP in VD), prilagoditev zakonskim spremembam na drugih področjih, predvsem predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in novemu Zakonu o štipendiranju (uvedba novih meril za določitev minimalnega dohodka, ki posameznemu družinskemu članu zagotavlja osnovno preživetje, povečanje dodatka za otroke v enostarševskih družinah), odprava podvajanja zakonskih določb z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oziroma uskladitev določb z določbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, razširitev kroga upravičencev do varstvenega dodatka ter izključitev 1/3 vrednosti prejete denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka iz omejitve dedovanja po 128. členu Zakona o dedovanju.

Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne pripombe in stališča na predloga zakonov posredujete najkasneje do srede, 14. avgusta 2013, na naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.

Na spletnih straneh smo zasledili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki predvideva predvsem:

- Pri pravici do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev ter pri pravici do plačila družinskega pomočnika upoštevanje dohodka na način, kot velja za druge pravice, torej v zadnji 3 mesecih pred vložitvijo vloge;

- Da se kot sprememba, ki vpliva na spremembo odločbe poleg začetka in izgube dohodka upoštevajo tudi druge oblike spremembe dohodka;

- Otroški dodatek naj bi se odslej štel v lastni dohodek brez dodatka za enostarševsko družino, znižan za 20% otroškega dodatka, ki pripada prvemu otroku v prvem dohodkovnem razredu;

- Spremembo kroga upravičencev za uveljavljanje otroškega dodatka;

- V skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1) se ponovno uvaja pravico do državne štipendije za mladoletne dijake ter se določi lestvico za upravičenost do štipendije in njeno višino;

- Spremembe določb o upravičenosti do subvencije malice v skladu z Zakonom o šolski prehrani (ZŠolPreh-1);

- Sprememba določb glede subvencioniranja tržnih najemnin tako, da se subvencija odslej nakazuje direktno lastniku stanovanja in ne več najemniku, subvencija pa je vezana na prijavo stalnega prebivališča na naslovu tržnega najemnega stanovanja;

- Zakon določa, kdo so osebe, ki se ugotavljajo pri upoštevanju materialnega položaja ter izjeme od te ureditve. Predlog predvideva odpravo nejasnosti v teh določbah;

- Spremembe določb glede sredstev za nego in pomoč in druge oblike denarnih nadomestil;

- Spremembe določb, ki se nanašajo na opustitev uveljavljanja kakšne pravice, ki bi dala dohodke;

- Z namenom enotne ureditve upoštevanja premoženja, se določba o premoženju pri dodeljevanju pravic, ki se ugotavljajo na t.i. mesečnem nivoju, ureja na enem mestu;

- Spremembe določb ki določajo, da se ne upošteva premoženja, ki daje dohodke višje od 2-kratnika bruto minimalne plače;

- Višanje meja premoženja (prihrankov), ki se kot premoženje ne upošteva, tako za samske osebe kot družine;

- Sprememba kroga upravičencev do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, upravičenci naj bi bili vsi, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči, rešuje pa tudi vprašanje zavarovanja otrok, ki so z odločbo centra nameščeni v rejniške družine;

- V postopku oprostitve socialnovarstvenih storitev upoštevanje dohodkov upravičenca oz. zavezanca in njegovega partnerja, ne pa tudi dohodki otrok;

- Neupoštevanje prihrankov upravičenca kot premoženje, prištejejo pa se k plačilni sposobnosti, vendar le z mejo, določeno za upravičenca do varstvenega dodatka;

- Neupoštevanje nepremičnin kot premoženja;

- Odprava problemov vezanih na določbe zakona, da se številne odločbe izdajajo za obdobje koledarskega leta;

- Ureditev primerov, ko bodo vloge oddane v mesecu pred začetkom uporabe tega zakona;

- V primeru, ko bodo mladoletni dijaki po novem upravičeni do državne štipendije, bodo morali centri za socialno delo po uradni dolžnosti preveriti in na novo odločati o vseh pravicah, do katerih je upravičenec ali oseba, upravičena na podlagi drugih določb.

Odpri datotekobesedilo predloga

Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne pripombe in stališča na predlog zakona posredujete najkasneje do srede, 14. avgusta 2013, na naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Osnutek Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Ključne nacionalne usmeritve prihodnjega PRP 2014–2020 so prenos znanja in inovacij, prestrukturiranje v smeri povečanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe, spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig ter dviga kakovosti, razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest.

Prosimo vas, da vaše pripombe in predloge naslovite na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka, 5.8.2013.

Odpri datotekoPRP in Odpri datotekospremljevalni dokument

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Stališča in pripombe na predlog zakona, ki ga najdete s klikom Odpri datotekotukaj, je mogoče poslati do 12. avgusta 2013, na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog sprememb Zakona o kmetijstvu, na področju prometa s kmetijskimi pridelki in živili predlaga skrajšanje zakonskega, 60. dnevnega roka za plačila, ki je določen v Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), na 30 dni za pokvarljivo blago. Predlog zakona vključuje tudi institut varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, katerega glavne naloge so opredeljene v smislu mediacije med strankama. Da bi preprečili zavajanje pri prodaji kmetijskih pridelkov, zakon predvideva splošne ukrepe, ki se nanašajo na povišanje kazni za dvakrat, pri ukrepih povezanih z zavajanjem pa za trikrat, v primerjavi z veljavno zakonodajo. Zakon prinaša tudi določbe za izrekanje kazni v razponu, tako da bo inšpektor na mestu lahko izdal tudi višjo globo od najnižje predpisane. Predlagane so tudi omejitve pri prodaji kmetijskih pridelkov in živil končnim potrošnikom za tiste kmetije, kjer je nosilec ali član kmetije samostojni podjetnik posameznik, registriran za prodajo kmetijskih pridelkov. V okviru področja varne hrane se ureja registracija nosilcev živilske dejavnosti živil, kjer opredeljujemo tudi olajšave za tiste nosilce živilske dejavnosti, ki tržijo male količine živil rastlinskega izvora. Podana je tudi definicija malih količin, podrobnejša opredelitev pa naj bi bila urejena s predpisom ministra. Zakon opredeljuje novo shemo kakovosti »Preverjena kakovost«, v katero bodo lahko vključeni proizvodi, ki bodo dokazovali izpolnjevanje nadstandardnih kriterijev, ki se nanašajo na sestavo proizvoda, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, kratke transportne poti, hitro predelavo surovin ali čim manjšo obdelavo pri skladiščenju in transportu. S ciljem večje varnosti in zmanjšanja števila delovnih nesreč v kmetijstvu, je v spremembah Zakona o kmetijstvu tudi jasnejše in nekoliko strožje urejeno delovanje strojnih krožkov ter uvaja varstvo pri delu na kmetijskih gospodarstvih.

S strani Uprave za zaščito in reševanje smo v obravnavo prejeli v pregled Odpri datotekooceno ogroženosti zaradi nalezljivih bolezni pri ljudeh.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do petka 2.8.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli v predhodno usklajevanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki ga je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve. Poglavitne rešitve predlaganega zakona so:

- Širitev kroga zavezancev po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja na gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava v neposredni ali posredni večinski lasti ali pod prevladujočim vplivom Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in/ali drugih oseb javnega prava;

- Zagotovitev večje preglednosti širšega javnega sektorja preko vzpostavitve uradnega registra zavezancev za informacije javnega značaja, ki se javno objavi;

- Določitev obsega informacij javnega značaja glede katerih so poslovni subjekti v večinski lasti ali pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava zavezani v skladu z ZDIJZ;

- Določitev kroga absolutno prosto dostopnih informacij javnega značaja v poslovnih subjektih v večinski lasti ali pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava;

- Centralizirana proaktivna objava določenih javnih podatkov preko centralizacije podatkov o plačilnem prometu.

Vaše pripombe, predloge in stališča nam posredujte najkasneje do srede, 17.7.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga je posredoval Direktorat za investicije in nepremičnine Ministrstva za pravosodje. Dne 28.6.2013 je Ministrstvo za pravosodje ministrstvom in vladnim službam v sistemu IPP v medresorsko usklajevanje poslalo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (EVA: 2013-2030-0051), ki predvideva nekoliko spremenjeno ureditev inštituta neodplačnih prenosov stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter razširitev inštitutov veljavnega zakona na vse statusne oblike socialnih podjetij. 

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe na poslano gradivo posredujete najkasneje do petka, 5.7.2013 do 12.00 ure, na naslov info@skupnostobcin.si, saj naj bi Državni zbor predlog zakona obravnaval po skrajšanem postopku. 

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Odpri datotekoOsnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Med drugim se spremembe nanašajo na postopek podeljevanja koncesij za rabo vode in zaračunavanje plačila za dejansko rabo vode pred podelitvijo vodne pravice. Namen predlaganega zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah je podaljšanje roka za prijavo ter vsem, ki se bodo prijavili omogočiti pridobitev koncesije brez javnega razpisa;. v javnem interesu legaliziranje prepozno prispelih vlog po sedaj veljavnem zakonu o vodah ter določiti način izračuna nadomestila za rabo vode ter podrobneje določiti zavezance.

Vljudno vas naprošamo, da nam na info@skupnostobcin.si najkasneje do 12.7.2013 sporočite vaše pripombe in pobude na predlog dokumenta.

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za zdravje prejela predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-1). Predlog zakona med drugim poostruje področje koncesij, prepoveduje oglaševanje zdravstvenih storitev in predvideva združevanje bolnišnic. 

Vaša stališča in pripombe na predlagan zakon nam posredujte najkasneje do četrtka, 29. avgusta 2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

V usklajevanje smo prejeli osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih. Vaše pripombe in predloge prosimo posredujte najkasneje do petka 5.7.2013 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

- Odpri datotekoodl vpisnik

- Odpri datotekoP -vpisnik

- Odpri datotekoP-S&D vpisnik

- Odpri datotekoobp vpisnik

- Odpri datotekopn vpisnik

- Odpri datotekoEvidenca

Skupnost občin Slovenije je prejela poziv Ministrstva za kmetijstvo in okolje za podajo predlogov, stališč in pripomb na Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013. Predlagano Uredbo in prilogo k Uredbi (Katalog kršitev in sankcij za ukrepe 1. in 3. osi).

- Odpri datotekonovela

- Odpri datotekopriloga

Vaša stališča pričakujemo najkasneje do srede, 26. junija 2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

V javni obravnavi jeOdpri datoteko predlog zakona o osnovni šoli iz dne 17.6.2013. Ob upoštevanju izhodišč Bele knjige 2011 in glede na stanje javnih financ z možnostjo zagotovitve dodatnih sredstev za izvajanje programa osnovna šola je ministrstvo pristojno za šolstvo predlagalo:

- Obvezno poučevanje prvega tujega jezika se uvede v drugem razredu, in sicer postopoma v treh letih od šolskega leta 2014/15 dalje.

- Poučevanje prvega tujega jezika kot neobveznega predmeta se za vse učence 1. razreda uvede v šolskem letu 2015/16.

- Učenci 4. do 6. razreda se bodo lahko prostovoljno vključili v pouk neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Vključevanje bo postopoma od šolskega leta 2014/15 dalje, ko se bodo v pouk lahko vključili četrtošolci.

- Učenci 7., 8. in 9. razreda si bodo lahko izbrali pouk tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. S tem se bo učencem prepustila izbira učenja tujega jezika glede na njihove zmožnosti. Vključevanje bo postopoma od šolskega leta 2014/15 dalje, ko se bodo v pouk lahko začeli vključevati sedmošolci.

- Omogočena je večja avtonomnost šole pri izvedbi dejavnosti, ki terjajo daljšo strnjeno izvedbo, največkrat izven prostorov šole.

- Z namenom preseči različno prakso šol pri podeljevanju statusa učenca, ki se vzporedno izobraževanje oziroma je perspektivni ali vrhunski športnik novela podrobneje definira posamezne kategorije statusa učenca.

- Predlagana sprememba predvideva zamik izvajanja šole v naravi kot del obveznega programa

- Za učence s posebnimi potrebami se po novem o odložitvi šolanja odloči v odločbi o usmeritvi. S predlagano spremembo se poudarja, da se učence s posebnimi potrebami z odločbo usmeri v najbližjo ustrezno šolo.

Vaše pripombe na predlog zakona nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si.

Zakon o piškotkih (ZEKom-1)

13.06.13

Skupnost občin Slovenije vas opominja, da s 15. junijem 2013 stopi v veljavo zakon o piškotkih (ZEKom-1), kateri zadeva skoraj vse spletne strani. Zagrožena kazen za neupoštevanje zakona je tudi do 20.000 EUR (za pravne subjekte). Evropska direktiva o zakonu za varovanje osebnih podatkov narekuje, da morajo vse spletne strani, ki uporabljajo piškotke za uporabo le-teh pridobiti dovoljenje vsakega obiskovalca. Več informacij o zakonu: Sporočilo informacijskega pooblaščenca; ZEKom-1 - 157 člen;

Smernice »Odpri datotekoKdaj lahko uporabljamo piškotke« pojasnjujejo spremembe zakonodaje s področja piškotkov in upravljavcem spletnih strani ponujajo vodila in nasvete za implementacijo sprememb.

Cilj nove zakonodaje je predvsem boljše varovanje zasebnosti uporabnikov spleta tako, da so o piškotkih ustrezno obveščeni in jim je ponujena možnost odločanja, in v tej luči so razdelani podrobnejši kriteriji, ki so upravljavcem lahko v pomoč pri sprejemanju odločitev glede piškotkov.

Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013. Za nadzor nad implementacijo sprememb je pristojen Informacijski pooblaščenec.

Skupnost občin Slovenije je s strani Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo prejela dopis v katerem navajajo,da se je pri pripravi novega Zakona o prijavi prebivališča oblikoval predlog o ukinitvi obveznosti prijave začasnega prebivališča za državljane RS in bi se tako ohranila prijavna obvezanost začasnega prebivališča zgolj za tujce, ki nimajo dovoljenja za stalno pribavanje.

Vljudno vas naprošamo, da nam na naveden predlog podate vaše mnenje, glede na to, da posamezni organi pri izvrševanju svojih delovnih nalog uporabljate podatek o posameznikovem začasnem prebivališču oziroma nanj vežete določene pravice ali obveznosti.

Zaradi pomembnosti vprašanja in kratkega roka za podajo mnenj, vas naprošamo, da nam posredujete vaše mnenje najkasneje do petka, 14.6.2013 do 12.00 ure na naslov info@skupnostobcin.si.  

Skupnost občin Slovenije je na spletu zasledila, da se je začela javna razprava za novi energetski zakon, EZ-1, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Zakon določa načela energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike ter načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z energijo, za povečanje energijske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih virov, določa pogoje za obratovanje energetskih naprav in ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Regulatorne agencije za energijo ter pristojnosti drugih organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu. Odpri datotekoCelotno besedilo predlaganega novega energetskega zakona

Vljudno vas naprošamo, da nam vaša stališča in predloge na zakon posredujete najkasneje do petka, 21.6.2013 na naslov info@skupnostobcin.si Odpri datotekov tabelarni obliki.

 

Obveščamo vas, da se v medresorski obravnavi nahaja Odpri datotekoZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačnih storitev za proračunske uporabnike. Vljudno vas naprošamo, da nam na naslov info@skupnostobcin.si posredujete morebitne pripombe in predloge najkasneje do petka, 21.6.2013.

Skupnost občin Slovenije je zasledila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, katerega je podalo Ministrstvo za finance in je v medresorskem usklajevanju. S predlogom se poskuša povečati učinkovitost javnega naročanja in prav tako jasneje določiti način odmere takse za predrevizijski in revizijski postopek. Odpri datotekoCelotno besedilo predloga

Vljudno vas naprošamo, da nam vaša stališča posredujete najkasneje do petka, 14. junija 2013, do 12.00 ure na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za finance prejeli predlog Zakona o davku na nepremičnine. Zakon uvaja nov sistem davka na nepremičnine. Prihodek od davka na nepremičnine je deljen med občine in državo. In sicer državnemu proračunu pripada 50 % prihodka od obdavčitve nepremičnin v višini osnovnih, z zakonom določenih davčnih stopenj, preostali prihodek pa pripada občinam, na območju katerih se nepremičnine nahajajo. Ker se predvideva, da se bo zakon uveljavil s 1. 1. 2014, se za prvo leto uveljavitve določa posebna rešitev, po kateri bi občine imele v tem letu enake prihodke kot v letu 2012, razlika prihodkov do polne obdavčitve ob upoštevanju osnovnih davčnih stopenj, določenih z zakonom, pa bi pripadla proračunu države.

Zakon določa različne stopnje za različne vrste nepremičnin in sicer za stanovanjske nepremičnine 0,15 %, za poslovne in industrijske nepremičnine 0,8 % ter za druge vrste rabe (na primer za javno, kmetijsko ...) 0,5 %. Za zemljišča za gradnjo stavb, kot tudi vsa ostala zemljišča je določena stopnja v višini 0,5 %. Stopnje davka se povišajo za nezasedena stanovanja na 0,45 %, medtem, ko se za zemljišča z neizkoriščeno rabo stopnja davka poviša na 1,50 %. Poleg tega zakon daje občinam možnost, da stopnje davka povečajo ali zmanjšajo za 50 %. Celotno besedilo predloga Zakona o davku na nepremičnineobjavljenega 10.6.2013  najdete s klikom Odpri datotekotukaj.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaša stališča na predlog zakona najkasneje do srede, 26.06.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

Tukaj je objavljen predlog sprememb in dopolnitev ZPrCP. V noveli se dodeli redarjem nadzor tudi nad nekategoriziranimi cestami, ki so dane v javno uporabo. Vaše pripombe in predloge prosimo posreduje na miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 7.6.2013.

 

Obveščamo vas, da smo na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo in okolje zasledili Predlog Operativnega programa za izvedbo Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri«, ki vam ga najdete s klikom Odpri datotekotukaj.

Vaše predloge in stališča na predlog nam posredujte najkasneje do ponedeljka, 10.6.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Obveščamo vas, da smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga najdete Odpri datotekotukaj.

Vljudno vas naprošamo, da na predlog podate vaša stališča, pripombe in predloge in nam jih posredujete najkasneje do četrtka, 6.6.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Obveščamo vas, da smo na spletni strani Ministrstva za kulturo zasledili Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki ga najdete Odpri datotekotukaj.

Prosimo vas, da nam do 24.6.2013 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si sporočite vaše predloge in pripombe.

 

Sporočamo vam, da je na spletni strani Ministrstva za kulturo objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Odpri datotekoPredlog zakona

Vljudno vas prosimo, da nam do ponedeljka 24.6.2013 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si sporočite vaše pripombe in predloge.

V pregled smo prejeli Odpri datotekoZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških. Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 12.6.2013.

V obravnavo smo prejeli Odpri datotekoPredlog zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. Vaše pripombe nam posredujete najkasneje do ponedeljka 27. maja 2013, saj bo gradivo obravnavano 28. maja na sejo komisije državnega zbora. Vaše pripombe in predloge nam posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Skupnost občin Slovenije je zasledila Odpri datotekopredlog Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki ga je podalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Predlagan zakon občinam nalaga dodatne bremenitve. 15. člen predlaganega zakona določa oskrbo otrok v primeru, da jim v bližini kraja bivanja ni mogoče zagotoviti ustreznega vzgojno-izobraževalnega programa. in sicer tako, da se jim omogoči vključitev v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, socialnovarstveni zavod, domove učencev za otroke s posebnimi potrebami ali se namestijo v rejniško družino. Če so podane okoliščine iz prvega odstavka tega člena in gre za predšolskega otroka, ki je usmerjen v prilagojen program za predšolske otroke, lahko pristojni zavod na predlog staršev predlaga, da se z odločbo o usmeritvi določi, da se namesto namestitve v zavod oziroma oddaje v rejništvo, otroku zagotavlja pravica do brezplačnega prevoza iz kraja prebivališča do kraja, kjer deluje zavod, in nazaj.

V postopku usmerjanja lahko strokovna komisija – na predlog staršev – predlaga usmeritev otroka s posebnimi potrebami v program osnovnošolskega izobraževanja, ki se lahko organizira na domu ali v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v zasebnem vzgojno-izobraževalnem zavodu; oboje pod pogojem, da za to obstajajo utemeljeni razlogi in so na domu oziroma v zasebnem vzgojno-izobraževalnem zavodu zagotovljeni ustrezni pogoji. V tem primeru se iz državnega proračuna otroku zagotovijo sredstva v višini kot jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za plače in materialne stroške na otroka v javni šoli v skladu s standardi in normativi.

Naprošamo vas, da nam vaša mnenja, predloge in stališče glede predloga Zakona posredujete najkasneje do petka, 31.05.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela predlog Zakona o spodbujanju razvoja turizma in vabilo na sestanek s predstavitvijo predloga ZRST-1. Sestanek bo potekal v sredo, 22.5.2013 in se ga bodo udeležili predstavniki Skupnosti občin Slovenije. Predlog ZSRT-1 najdete tukaj.

 

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor prejela predlog za obravnavo Poročila o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji za obdobje 2010-2012. Ta dokument predstavlja zbirko informacij o trenutnem stanju v Sloveniji v zvezi z nacionalno infrastrukturo prostorskih podatkov. Vsebuje podrobnosti o slovenski točki za stike in koordinacijski strukturi, ki podpira točko za stike. Podan je opis odnosov s tretjimi osebami in pregled delovnih praks in postopkov usklajevalnega organa. Navedene so tudi nekatere informacije o postopkih zagotavljanja kakovosti, vključno z opisom vzdrževanjem infrastrukture za prostorske informacije in analizo težav pri zagotavljanja kakovosti, povezane z razvojem infrastrukture za prostorske informacije. Tukaj najdete predlog Poročila.

Vljudno vas naprošamo, da nam predloge, stališča in pripombe glede Poročila posredujete najkasneje do petka, 24.5.2013 na naslov info@skupnostobcin.si

 

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor predlog Pravilnika o podrobnejših pogojih za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu. Pravilnik podrobneje opredeljuje pogoje za obravnavo pobud z vidika ciljev prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. Za namen poenotenega podajanja pobud, njihove obravnave in opredeljevanja do njih, so s pravilnikom določeni trije obrazci, na katerih oziroma s pomočjo katerih se bodo opravila ta dejanja. Predlog pravilnika in priloge k pravilniku najdete tukaj: Pravilnik, Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3.

Vaša stališča, predloge, pripombe posredujete najkasneje do srede, 5.6.2013 na naslov info@skupnostobcin.si

Na področju športa, se v naslednjih mesecih obeta ponovno kar nekaj sprememb. Tudi na Fundaciji za šport se bodo, ko so zaključili delitev sredstev, lotili sprememb pravilnika in priprave strategije fundacije. Seveda mora biti strategija usklajena z vsemi deležniki v športu. Ker ste tudi občine pomemben deležnik, vas vabimo k oddaji predlogov, pobud, mnenj ali vprašanj, ki bodo koristne predvsem za slovenski šport in športnike.

Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je dosegljiv na spodnji povezavi zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV8616.html.

Zapisane strategije Fundacija za šport do zdaj ni imela, zato jo želijo pripraviti usklajeno z vsemi deležniki. V nadaljevanju pa navajamo predlog ciljev in povezovalne vloge fundacije.

Predlog dolgoročnih ciljev:

1. Doseči visoko stopnjo razumevanja in odobravanja delovanja in vloge fundacije v ključnih javnostih;

2. Zagotoviti pozicijo fundacije kot kredibilnega vira informacij na svojem področju za vse javnosti;

3. Z vsemi javnostmi skozi trajne oblike komunikacij vzpostaviti korekten odnos in visok medsebojni komunikacijski standard;

4. Doseči konstantno podporo lastnikov pri odločitvah fundacije;

5. Zagotoviti vpliv fundacije pri ključnih strateških odločitvah lastnikov;

6. Doseči želeno vlogo fundacije pri razvoju slovenskega športa.

Predlog kratkoročnih ciljev:

1. (Re) pozicioniranje fundacije glede na želeni ugled ter vzpostavitev kanalov internega in eksternega komuniciranja;

2. Definirati in izobraziti nosilce komuniciranja ter doseči primerno konsistentnost in skladnost sporočil s koordinirano komunikacijo;

3. Prenova spletne strani fundacije;

4. (Re) definiranje vizije in poslanstva fundacije ter vzpostavitev zavezništva v vplivnih javnostih in pri mnenjskih vodjih.

Povezovalna vloga fundacije je vzpostavitev stalne neposredne komunikacije s pomembnimi institucijami v slovenskem športu:

1. MIZKŠ, OKS, SLOADO, NPŠZ…

2. FŠO in izobraževalni sistem, povezan s športom,

3. pristojnimi oddelki mestnih občin in lokalnih skupnosti,

4. športnimi klubi, društvi, organizacijskimi odbori športnih prireditev.

5. Obiski pri institucijah in v lokalnih okoljih.

6. Prisotnost predstavnikov fundacije (in po potrebi vključevanje) na dogodkih, ki jih podpira fundacija, športnih forumih in ostalih, s športom povezanih dogodkih.

Prosimo vas, da vaše komentarje, pobude in predloge posredujete do 17. maja na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

MDDSZ je v medresorsko obravnavo posredovala predlog novega pravilnika o sklepanju zakonskih zvez. Posebno pozornost vam priporočamo glede določil uradnih prostorov in porok izven uradnih prostorov (doplačila). Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do 8. maja 2013.

V usklajevanje smo prejeli Odpri datotekopredlog Ocene potresne ogroženosti Republike Slovenije. V kolikor imate mnenja ali predloge na njeno vsebino, nam jih prosimo posredujte najkasneje do 13. maja 2013 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport zasledila Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki ga je ministrstvo posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade RS za zakonodajo. Odpri datotekoPredlog Pravilnika

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaše predloge, stališča in mnenja na predlagane spremembe Pravilnika najkasneje do torka, 7. maja 2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo prejela Odpri datotekoPredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji. Temeljni cilji, ki jih želi predlagatelj doseči s predlogom zakona, so zagotovitev večje transparentnosti financiranja volilne in referendumske kampanje, da bodo podatki iz poročila o financiranju volilne kampanje javno dostopni, zagotovitev učinkovitejšega nadzora nad spoštovanjem določb zakona in določiti sankcije, ki bodo sorazmerne in bodo hkrati učinkovito preprečevale kršitve zakona. Pomemben cilj predloga zakona je omogočanje učinkovitega opravljanja nadzora, saj bodo imeli organi, ki so za nadzor pristojni, na voljo ustrezne instrumente za izvajanje učinkovitega nadzora.

Vljudno vas naprošamo, da glede na predlagane spremembe Zakona podate vaše pobude, predloge in stališča. Predlagano nam posredujte do petka, 3.5.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo prejela v predhodno usklajevanje Odpri datotekoPredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah. Najpomembnejši cilj tega zakona je ureditev mehanizmov, ki bodo učinkoviteje zagotavljali, da bo financiranje strank bolj transparentno, da bodo podatki letnega poročila stranke javno dostopni, da bo zagotovljen učinkovit nadzor nad spoštovanjem določb zakona, da bodo za kršitve uporabljeni ustrezni ukrepi in sankcije ter da bodo vzpostavljeni tudi drugi mehanizmi, ki bodo preprečevali pojave korupcije in vplivanja na samostojnost strank. Zakon pa mora tudi preprečiti, da bi stranke pridobivale sredstva iz virov, ki niso dovoljeni. Z zakonom bo zagotovljeno večje varstvo osebnih podatkov (podatka o EMŠO zastopnika stranke). Z zakonom bodo ustrezno razmejeni prekrški glede na težo kršitve, prekrškovnim organom pa bo zagotovljena možnost izrekanja globe v razponu, določenem z zakonom.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaše pripombe, predloge in stališča glede predlaganega najkasneje do petka, 3.5.2013 na naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.

Skupnost občin Slovenije je prejela povabilo k sodelovanju s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za podajo stališč, predlogov za natančnejše opredelitev Odpri datotekoPravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Pri izvajanju pomoči na domu obstoječi Pravilnik ne opredeljuje možnosti t.i. rezervacije v primeru pričakovane oziroma nepričakovane odsotnosti uporabnikov storitve. Ministrstvo je opazilo različne prakse pri različnih izvajalcih in zato meni, da je primerno, da se to vprašanje natančneje določi v pravilniku.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaša stališča, predloge oz. prakso, ki se je morebiti uveljavila. Zaradi kratkega roka za sprejem stališč, vas vljudno naprošamo, da nam le te posredujete do 23.4.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Sporočamo vam, da je 18.4.2013 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekal sestanek, namenjen obravnavi predlogov sprememb pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca in Odpri datotekopredlaganim spremembam Zakona o vrtcih.

Na sestanku je med drugim bilo dogovorjeno, da se zberejo dodatni predlogi za spremembe tega zakona. Skupaj z ministrstvom smo namreč ugotavljali, da bi bilo smiselno ob predlogih ministrstva, obravnavati tudi predloge občin v zadevah, ki se nanašajo na zakon in bi jih bilo nujno spremeniti.

Zato vas vljudno prosimo, da nam posredujete vaše predloge sprememb Zakona o vrtcih, za katere menite, da so v tem trenutku nujne - na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do 26.4.2013.

S strani Ministrstva za finance smo prejeli sporočilo, da je v program vlade RS za 2013 predvidena sprememba Zakona o upravnih taksah.

Ker že v zgodnji fazi želijo vključiti čim večje število deležnikov vas naprošamo, da nam do 7.5.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si posredujete vaše pripombe in predloge za spremembe in izboljšave trenutno veljavnega Zakona o upravnih taksah.

 

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v usklajevanje prejela Odpri datotekoPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov. Pravna podlaga za izdajo pravilnika, ki določa podrobnejše podatke in podrobnejši način pošiljanja podatkov v evidenco trga nepremičnin ter način vodenja in vzdrževanja evidence trga nepremičnin, je deveti odstavek 22. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. S spremembami in dopolnitvami pravilnika se ne posega v temeljne rešitve obstoječega pravilnika, predlagana novela ga samo nadgrajuje, potrebno ga je dopolniti iz razlogov, ki so pojasnjeni v obrazložitvi k posameznim členom, katero vam posredujemo v priponki.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, predloge in mnenja glede pravilnika posredujete do četrtka, 11.04.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Prejeli smo dopis Ministrstva za kmetijstvo in okolje s spremembami in dopolnitvami Zakona o kmetijskih zemljiščih ter Odpri datotekogradivo za razpravo. Ker trenutna ureditev predvideva dolgotrajen postopek za Odpri datotekodoločitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč, poleg tega ne zagotavlja finančnih sredstev za financiranje strokovnih podlag, ki so podlaga za določitev teh zemljišč, se zato predlaga sprememba Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki bo podlaga za čimprejšnjo določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Skupnost občin Slovenije se bo kot predstavnik občin članic udeležila razprave, ki jo organizira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, in sicer glede oblikovanja novega koncepta trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Na sestanku se bo dodatno obravnavala problematika Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje ter o gradnji objektov na kmetijskih zemljiščih.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaša mnenja, predloge in stališča glede sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijskih zemljiščih najkasneje do četrtka, 4.4.2013, do 10.00 ure na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Prejeli smo Odpri datotekopredlog Splošnega akta o spremembah splošnega akta o izjemah pri izvajanju univerzalne storitve (Odpri datotekoobrazložitev). Z navedeno spremembo želi Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije natančneje definirati pojem javne ceste, saj so izkušnje iz prakse pokazale, da lahko prihaja do njenih različnih interpretacij, katerih posledica je neenako obravnavanje tistih uporabnikov poštnih storitev v Republiki Sloveniji, do katerih vodi cesta, ki je označena z oznako »gozdna cesta, vožnja na lastno odgovornost«.

Z univerzalno poštno storitvijo se vsem uporabnikom poštnih storitev zagotavlja najmanj pet delovnih dni tedensko najmanj en sprejem in ena dostava na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe. Izjeme določi Agencija s splošnima aktom. Izjeme zaradi oteženega dostopa do naslovnika ali zaradi skrbi za zdravje in varnost dostavljavca so določene glede na oddaljenost stanovanja, hiša ali poslovnega prostora od najbližje javne ceste in/ali neprevoznosti javne ceste. V predlogu splošnega akta izraz javna cesta ne zajema samo cesto, kot jo ureja zakon, ki ureja ceste, ampak tudi gozdno cesto, kot je sicer urejena v Zakonu o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/1993 s sprem.), ki je pretežno javnega značaja ter, kar je zelo pomembno, da takšno gozdno cesto prevzema in vzdržuje lokalna skupnost, da se zagotovi ustrezna prevoznost tudi za dostavo poštnih pošiljk na dom.

Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe, predloge in stališča posredujete najkasneje do 19. aprila 2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si .

Na spletni ani MKO smo zasledili Odpri datoteko Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Do priloge lahko dostopate preko te spletne povezave. Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do srede, 28. marca 2013.

S strani Državnega zbora smo bili obveščeni, da so na svoji spletni strani objavili novo verzijo Zakona o cestah, ki ga najdete s klikom Odpri datotekotukaj. Pripombe zbiramo na naslov miha.mohor@skuostobcin.si še do 1.4.2013.

Skupnost občin Slovenije je na strani Ministrstva za zdravje zasledila predlog Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1), ki ga je ministrstvo posredovalo v javno razpravo. Predlog Zakona o lekarniški dejavnosti med drugim predvideva, da namesto občin lekarniško dejavnost organizira in zagotavlja država.

Z zakonom se tudi poskuša zagotoviti potreba, da bo preskrba z zdravili, medicinskimi pripomočki temeljila na visoki strokovni usposobljenosti lekarniških strokovnih delavcev, njihovemu etičnemu delu pri svetovanju pacientom glede, varne, pravilne in smiselne uporabe zdravil kot tudi drugih izdelkov, ki lahko vstopajo v interakcije z zdravili ter vplivajo na zdravljenje varnost in učinkovitost zdravljenja z zdravili.

Glede na predvidene spremembe ZLD vas vljudno naprošamo, da nam podate vaše predloge, stališča in mnenja na predlog Zakona, najkasneje do 30.03.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si 

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli Odpri datotekopredlog Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva v obdobju 2013 – 2020, ki ga je sprejela Vlada RS na redni seji, dne 21.02.2013. V lanskem letu ste nam že posredovali predloge in stališča na osnutek PSV za obdobje 2013-2020, ki smo ga na Skupnosti občin prejeli s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, pripravljavca. Vljudno vas naprošamo, da nam podate morebitne dodatne predloge, stališča in predloge na predlog Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva v obdobju 2013-2020, ki bo pred sprejetjem obravnavan v Državnem zboru.

Za izvedbo Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020 je potrebno postopno povečanje sredstev (sredstva države, občin ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, všteta so tudi evropska sredstva). Trije glavni cilji razvoja sistema socialnega varstva do leta 2020 so: zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva, izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov, izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči (preko povečanja učinkovitosti upravljanja izvajalskih organizacij, povečanja njihove avtonomije in upravljanja s kakovostjo in zagotavljanja večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev).

Vljudno vas naprošamo, da stališča in pripombe posredujete najkasneje do 11.03.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o javnih skladih

25.02.13

Skupnost občin Slovenije je prejela Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o javnih skladih (ZJS-1A), EPA 1014 – VI, ki sta ga Državnemu zboru predložili poslanki.

Poglavitni cilj Predloga je omogočiti povečanje ponudbe neprofitnih najemnih stanovanj ter s tem omogočiti ugodnejši, lažji in hitrejši dostop do neprofitnih najemnih stanovanj državljankam in državljanom RS, predvsem mladi generaciji.

Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o javnih skladih (ZJS-1A) lahko preberete Odpri datotekotukaj.

Vljudno vas naprošamo, da stališča, pripombe posredujete najkasneje do 22.03.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli v obravnavo Odpri datotekoUredbo o delovanju razvojnih svetov kohezijskih regij. Vljudno vas prosimo, da vaše predloge in pripombe posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 8. marca 2013.

Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo zasledili, da je v javni razpravi Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, ki ga najdete Odpri datotekotukaj. Trenutno veljavno besedilo najdete na tej povezavi a tem spletnem mestu.

Vljudno vas naprošam, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 5.3.2013.

Skupnost občin Slovenije je prejela dva predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi.

Državnemu zboru je bil predložen Odpri datotekopredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), EPA 982-VI, s strani skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Rihard Braniselj), ki se nanaša na možnost odpoklica župana z referendumom, s katerim pa se širijo tudi zakonski razlogi za prenehanje mandata županom, podžupanom in članom občinskih svetov. Ter Odpri datotekopredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), EPA 987-VI, ki ga je prav tako Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jani Möderndorfer), v katerem je predlagano, da se z zakonom omogoči odpoklic župana tako, da se pod enakimi pogoji kot za sklic občinskega referenduma začne zbirati podpise za razpis referenduma o odpoklicu župana.

Z namenom lažjega podajanja stališč, pripomb in predlogov smo sestavili tudi dva Wordova dokumenta, kamor za vsak predlog Zakona o lokalni samoupravi vpišete vaša stališča. Odpri datotekoObrazec za pripombe na ZLS-T, Odpri datotekoobrazec za pripombe na ZLS-S

Vljudno vas naprošamo, da stališča in pripombe posredujete najkasneje do 08.03.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

S klikom Odpri datotekotukaj lahko dostopate do dopolnitev Predloga Zakona o omejevanju kandidiranja in opravljanja javnih funkcij (ZOKOJF), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev oziroma v njihovem imenu poslanec Jani Möderndorfer.

Prosimo vas, da nam vaša stališča oziroma pripombe posredujete najkasneje do ponedeljka, 11.03.2013, na polona.atelsek@skupnostobcin.si.

Obveščamo vas, da na Odpri datotekotej povezavi lahko najdete predlog sprememb Zakona o lokalnih volitvah, ki smo jih prejeli v mnenje iz Državnega zbora. Prosimo, da nam predloge, pripombe, mnenja k besedilu pošljete do petka, 8. marca 2013 na e-naslov: info@skupnostobcin.si.

Skupnost občin Slovenije je prejela dopis Ministrstva za infrastrukturo in prostor glede objave splošnih smernic po Zakonu o prostorskem načrtovanju na spletnih straneh MzIP. Ministrstvo je na svojih spletnih straneh objavilo splošne smernice za področje razvoja poselitve in splošne smernice za področje trajnostne mobilnosti. Več o tem lahko preberete tukaj.

 

Na Skupnost občin Slovenije smo dne 31.01.2013 prejeli Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Novi predlog je usmerjen predvsem v posodobitve javnega sektorja na področju kulture, ki bi omogočal izboljšanje delovanja javnih zavodov z namenom stroškovne učinkovitosti kulturnih programov v javnem interesu.

Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo najdete s klikom Odpri datotekotukaj.

Prosimo vas, da morebitna stališča in pripombe na predlog zakona pošljete do ponedeljka, 18.02.2013 na naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.

Iz Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo dne 21.01.2013 prejeli Nacionalni program za kulturo 2013-2016, ki ga lahko najdete Odpri datotekotukaj. Prosimo vas, da nam vaše morebitne pripombe oz. stališča glede omenjenega programa pošljete do ponedeljka, 11.02.2013, na elektronski naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.

Obveščamo vas, da je bila v medresorsko obravnavo posredovana Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov. Prosimo vas, da pregledate uredbo in morebitne pripombe posredujete na barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 28.1.2013. Odpri datotekoBesedilo uredbe, Odpri datotekoobrazložitev sprememb, Odpri datotekodeklaracijski obrazec

V mnenje smo vam že posredovali Predlog uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju. Glede na odzive je Služba za narodnosti pripravila nov predlog uredbe (Predlog uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2013), ki ga najdete Odpri datotekotukaj.

Na Predlog uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2013 je Služba za narodnosti že pridobila tudi soglasje italijanske in madžarske narodne skupnosti. Prosimo vas, da nam glede na dejstvo, da sprejetje uredbe predstavlja pravno podlago za sofinanciranje občin ter občinskih samoupravnih narodnih skupnosti za leto 2013, vaše mnenje na predlog uredbe posredujete na elektronski naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do 23.1.2013 do konca delovnega dne.

Iz Ministrstva za pravosodje in javno upravo smo prejeli Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih. Za lažje razumevanje vam lahko Odpri datotekobesedilo sprememb in Odpri datotekodopolnitev zakona, vnesenih v veljavni Zakon o javnih uslužbencih.

Prosimo vas, da nam vaša stališča oz. pripombe sporočite na elektronski naslov: polona.atelsek@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka, 31.01.2013.

V priponki vam pošiljamo osnutek uredbe, ki je tudi objavljen na spletni strani MKO Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do srede, 30. januarja 2013 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, če želite da jih posredujemo kot pripombe SOS ali direktno pripravljavcem uredbe na: gp.mko(at)gov.si

Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-F) s strani Državnega zbora RS, ki je v postopku prve obravnave. Odpri datotekoPredlog Zakona

Vljudno vas naprošamo, da nam vaša mnenja, stališča in predloge na predlog Zakona posredujete najkasneje do 18.1.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

V prvi obravnavi se nahaja Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških, ki ga najdete s klikom Odpri datotekotukaj. Vaše pripombe in predloge na gradivo prosimo posredujte najkasneje do 18.01.2013 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

V postopku medresorskega usklajevanja je predlogOdpri datoteko Zakona o dedovanju, ki ureja dedovanje in ureditev zapuščine. Cilj predloga zakona je določiti pravila o ureditvi zapuščine, ki omogočajo učinkovitejšo in hitrejšo ureditev pravnih razmerij glede zapuščine in uveljavitev dednih pravic dedičev in pravic drugih oseb glede zapuščine.

Zato Občine članice vljudno naprošamo, da svoja stališča, predloge in pripombe na predlog Zakona posredujejo do 7.1.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

Na spletni strani Ministrstva za okolje smo zasledili Odpri datotekoPredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, ki vam ga posredujemo v priponki sporočila.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si najkasneje do 7.1.2013.

Skupnost občin Slovenije je s strani Službe za narodnosti Ministrstva za notranje zadeve prejela Odpri datotekopredlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju, ki določa podrobnejše namene porabe in višino sredstev za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Vljudno vas prosimo, da se do navedenega opredelite in nam vaša stališča, pripombe in predloge posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do vključno 2.1.2013.  

S strani MPJU smo dobili v pregled Odpri datotekoPredlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Vljudno vas prosim, da mi vaše pripombe posredujete najkasneje do ponedeljka 17. decembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

 

S strani Ministrstva za finance smo prejeli Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin. Pravilnik se spreminja zaradi spremembe načina poročanja in sicer se prehaja na sistem poročanja preko elektronske aplikacije e-Dolg občine.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše morebitne pripombe in predloge za spremembe sporočite na info@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka, 17.12.2012.

Odpri datotekoPravilnik-zadolževanje-navodila

Odpri datotekoPravilnik-zadolževanje-poročanje

Odpri datotekoPravilnik-priloge

S klikom Odpri datotekotukaj lahko dostopate do dopisa Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije glede problematike oddaje živalskih stranskih proizvodov kategorij 1 in 2, ki jih določa Uredba ES 1069/2009. Prosimo, da se do predlaganega opredelite in nam posredujete vaše stališče glede problematike. Prosimo, da nam vaša mnenja, stališča posredujete najkasneje do 17.12.2012 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Obveščamo vas, da smo v pregled prejeli Osnutek Uredbe o komunalnih odpadkih, ki ga najdete Odpri datotekotukaj. Vaše pripombe in predloge nam prosimo posredujte do 18.12.2012 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Skupnost občin Slovenije je prejela delovno gradivo za pripravo nove organizacije in sistemizacije Geodetske uprave, ki ga je pripravilo vodstvo GURS (predlog reorganizacije GURS je v priponki). Vljudno vas prosimo, da se do navedenega opredelite in nam vaša mnenja, pripombe in predloge posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do 11.12.2012 do 13.00 ure.

Odpri datotekoCiljna organizacija glede na pripad zadev GU

Odpri datotekoPredlog sistemizacije

Odpri datotekoizpostave

Obveščamo vas, da smo v pregled prejeli Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policijski in druge pooblaščene osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa.Vaše pripombe in predloge prosimo posredujete do 18. decembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoPravilnik Odpri datotekoznaki

V medresorsko usklajevanje smo prejeli Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga najdete Odpri datotekotukaj.

Prosimo vas, da se do predloga opredelite in nam vaše mnenje, pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 3.12.2012. Vaše pripombe bomo posredovali na pristojno ministrstvo.

S strani Ministrstva za finance smo v usklajevanje prejeli novo različico Odpri datotekoPredloga Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin, glede katere so se predstavniki SOS z ministrstvom sestali že 15.11.2012 na usklajevalnem sestanku. Vljudno vas naprošamo, da predlog ministrstva pregledate in nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 29.11.2012.

Odpri datotekoTukaj najdete dopis glede objave 8. javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi. Ker se uvaja glede na situacijo nekaj sprememb vas prosimo, da se do zapisanega opredelite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 22.11.2012. Pripombe občin članic bomo posredovali na minisrstvo.

V obravnavo smo prejeli Osnutek Akcijskega načrta upravljanja populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2012-2017. Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do 10.12.2012. Osnutek Akcijskega načrta upravljanja populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2012-2017 lahko preberete s klikom na povezavo.

V predhodno medresorsko usklajevanje smo prejeli Odpri datotekoPravilnik o določanju zemljišč za gradnjo. Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe, predloge in stališča posredujete na ursa.rupar@skupnostobcin.si, najkasneje do 7.11.2012.

 

V usklajevanje smo prejeli Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji, ki jo najdte Odpri datotekotukaj.

Vljudno vas naprošamo, da vaše predloge in pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 31.10.2012.

V usklajevanje smo prejeli Odpri datotekopredlog Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku.

Predlog uredbe se nanaša tudi na občine, ki so v okviru odločanja v upravnih zadevah vezane na procesne standarde iz Zakona o splošnem upravnem postopku in izvedbenih aktov. Prosimo vas, da osnutek predpisa pregledate in nam do ponedeljka, 05.11.2012 posredujete morebitne predloge, ki bi lahko vplivali na izboljšanje normativnega besedila. Pripombe in predloge posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

 

Na MKO je v torek 09.10.2012 potekal usklajevalni sestanek glede uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Do takrat nam ni bilo posredovano nikakršno gradivo, zato je prišlo do kar nekaj težav v začetni komunikaciji. Danes, 11.10.2012 je ministrstvo posredovalo Odpri datotekouredbo o metodologiji za določitev cen gospodarskih javnih služb varstva okolja v obravnavo. Uredba bi naj torej bila na vladi s 1.11.2012, zato se bo ožja delovna skupina pri SOS, s predstavniki ZOS in KZS sestala že jutri, 12.10.2012 ter usklajene pripombe posredovala ministrstvu že prihodnji ponedeljek.

V uskladitev smo prejeli Odpri datotekoOsnutek Uredbe o spremembi uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij. Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do 16.10.2012 na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoTukaj lahko njdete predlog Zakona o zaščiti živali. Je v državno zborski proceduri in je v fazi 1. obravnave.

DZ RS je SOS in občine pozval k oddaji pripomb in predlogov do 2. novembra 2012. Nekaj stališč smo v okviru sekretariata SOS že zbrali. Te se nanašajo na jasno definiciji skrbnika živali, definicijo prostoživeče mačke, poenotenje cen na nivoju države in uskladitev z občinami glede možnosti predpisovanja prispevka.

Glede na številna opozorila SOS glede neustrezno predvidene rešitve v okviru medresorske obravnave, je sedaj v predlogu zakona predlagana rešitev, po kateri občine lahko gospodinjstvom, ki so zavezana za plačilo storitve zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, predpišejo prispevek, ki na letni ravni ne sme presegati 1,5% minimalne bruto plače v RS. Prispevek lahko občina predpiše z odlokom, šteje pa se med prihodek občine.

Vljudno vas prosimo za morebitna dodatna stališča in pripombe, najkasneje do srede, 17.10.2012 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o funkcionarjih v državnih organih, ki ga lahko preberete s klikom tukajOdpri datoteko.

Vlada RS je namreč ob obravnavi priporočila Mandatno-volilne komisije Državnega zbora glede predlogov zakonskih sprememb in uskladitve zakonov, ki urejajo pravice do nadomestila plače funkcionarjem po prenehanju mandata oziroma po prenehanju opravljanja funkcije, naložila Ministrstvu za finance, Ministrstvu za pravosodje in javno upravo ter Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, da v okviru svojih pristojnosti preverijo zakone, ki urejajo pravice funkcionarjev po prenehanju mandata, ter pripravijo predloge sprememb in dopolnitev zakonov, ki so potrebne zaradi uskladitve zakonov, ki urejajo pravice do nadomestila plače po prenehanju opravljanja funkcije, z rešitvami, ki jih vsebujejo spremembe zakona, ki ureja pravico do nadomestila plače po prenehanju funkcije za poslance. ZFDO je torej pripravljen v skladu z že sprejetimi in veljavnimi rešitvami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/12), in sicer se spremembe nanašajo na: znižanje višine nadomestila funkcionarju po prenehanju mandata na 80 odstotkov zadnje mesečne plače, ki jo je funkcionar prejel; skrajšanje časa prejemanja nadomestila do izpolnitve pogojev za upokojitev; ukinitev pravice do nadomestila plače funkcionarju, če funkcija preneha pred potekom šestih mesecev od izvolitve oziroma od imenovanja oziroma od potrditve mandata; obveznost funkcionarja, da v času prejemanja nadomestila obvešča pristojni organ o vseh prejemkih iz naslova opravljanja dela, in sicer najkasneje v sedmih dneh po prejetem plačilu, sicer mora funkcionar neupravičeno prejete zneske nadomestila vrniti, hkrati pa je zagrožena kazen za prekršek.

Prosimo vas, da se do predloga opredelite najkasneje do 29.9.2012 na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

V usklajevanje smo prejeli Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (dostopen s klikom ali na spletni strani MKO).

Morebitne pripombe, predloge in stališča prosmo posredujte na jasmina@skupnostobcin.si . Pripombe in stališča zbiramo do srede, 26. septembra 2012.

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na svoji spletni strani objavilo Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Strategijo prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2060. Gre za strateški dokument, ki je potreben za varstvo varovanih območij po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.

Morebitne pripombe, predloge in stališča nam lahko posredujete do srede, 3. oktobra 2012 na naslov sasa@skupnostobcin.si.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je pripravilo Odpri datotekoPredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških. V predlogu zakona je treba izpostaviti predvsem novo ureditev odmere povprečnine za prekrške, ki se obravnavajo v hitrem postopku in sodne takse za prekrške, ki se obravnavajo v rednem sodnem postopku ter spremenjeno ureditev v zvezi z izdajo odločbe o prekršku in plačilnega naloga (po novem tudi predhodnega plačilnega naloga). Vaše pripombe in predloge na gradivo prosimo posredujte najkasneje do 13.9.2012 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Obveščamo vas, da je na spletni strani Vlade RS objavljen nov Odpri datotekopredlog Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev.

S strani države, se tako kljub dejstvu, da sta SOS, ZOS in KGZ posredovala ministrstvu skupen-usklajen predlog besedila Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, predvideva ponovna zamrznitev cen. Po neuradnih informacijah naj bi se zalomilo v medresorski obravnavi, ker pristojno ministrstvo in ministrstvo za finance v nekaterih vsebinskih točkah nista našla skupnega jezika.

 

Začela se je javna obravnava osnutka Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Osnutek uredbe je objavljen na spletni strani MKO.

Vljudno vabljeni k sodelovanju. Morebitne pripombe lahko posredujete do petka, 20. 9. 2012 na elektronski naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

V pregled in mnenje smo prejeli Odpri datotekoPredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah. Vljudno vas prosimo, da morebitne pripombe, stališča in predloge posredujete do petka, 24.8.2012 na miha@skupnostobcin.si.

Zakon na določenih mestih posega tudi v pristojnosti občin.

Odpri datotekoTukaj lahko najdete novelo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013. Za vaša mnenja, predloge in pobude vas prosimo do 16.8.2012 na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je odprlo posvetovanje z javnostmi v procesu določitve območij pomembnega vpliva poplav v RS. Posvetovanje z javnostmi se nanaša na predlog določitve območij pomembnega vpliva poplav, ki si ga lahko podrobneje ogledate na naslovu MKO.

Vabimo vas, da svoje predloge in pripombe posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do 7.9.2012.

V medresorsko usklajevanje smo prejeli Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do 13.8.2012 na naslov info@skupnostobcin.si, saj se zakon nahaja v nujnem postopku zaradi zagrožene kazni EU.

Odpri datoteko Besedilo členov, Odpri datotekoobrazložitev, Odpri datotekoučinki

V predhodno mnenje smo prejeli predlog ocene ogroženosti in državnega načrta ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali Prosimo vas, da nam vaše predloge in pripombe posredujete najkasneje do petka 31.8.2012 e-naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoNačrti ZIR za bolezni živali

Odpri datotekoOcena ogroženosti

V uslajevanje smo prejeli besedilo osnutka Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT). Rok za pripombe javnosti je 3. september 2012, vendar ne glede na ta rok, smo se z Direktoratom za turizem že dogovorili za usklajevalni sestanek sredi septembra.

Vljudno vas prosimo, da pošljete pisne predloge in pripombe na sasa.kek@skupnostobcin.si, do konca meseca avgusta, da jih zberemo, po potrebi uskladimo med članicami in pripravimo kot gradivo za usklajevalni sestanek s predstavniki MGRT.

V medresorsko usklajevanje smo prejeli Odpri datotekoPredlog Zakona o elektronskih komunikacijah, ki ga najdet tukaj.

Ker se predlog nahaja v hitrem postopku vas vljudno prosimo, da vaše predloge, pripombe in pobude posredujete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, najkasneje do petka 20.7.2012.

S strani Državnega Zbora smo dobili v obravnavo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstu pred požarom. Besedilo predloga lahko najdete na tej povezavi. Vljudno vas prosim, da vaše pripombe posredujete na naslov barbara.horavat@skupnostobcin.si najkasneje do petka 10. avgusta 2012.

V zakonodajni proceduri v DZ RS je Odpri datotekopredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Ker je seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje DZ v četrtek, 12.7.2012, vas vljudno prosimo da nam morebitna stališča, pripombe in predloge posredujete najkasneje do srede, 11.7.2012 na sasa@skupnostobcin.si .

V zakonodajni proceduri v DZ RS je Odpri datotekopredloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Ker je seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje DZ v četrtek, 12.7.2012, vas vljudno prosimo da nam morebitna stališča, pripombe in predloge posredujete najkasneje do srede, 11.7.2012.

V Državnozborski proceduri se nahaja tudi Odpri datotekopredlog Zakona o graditvi objektov, zato prosimo za vaš odziv in pripombe k aktualnemu predlogu na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

 

Odpri datotekoTukaj najdete predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju. Vsebina slednjega je v Državnem zboru, glede na medresorsko obravnavo pa se je marsikaj spremenilo, dopolnilo, črtalo. Nekaj pripomb s strani SOS- občin članic in Komisije za prostor je bilo upoštevanih, nekaj ne. Analiza slednjega je v pripravi.

Vljudno vas prosimo, da nam k obstoječemu predlogu podate stališča, predloge in pripombe najkasneje do srede, 11. julija 2012 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

V obrvavo smo prejeli Odpri datotekopredlog Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu. Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe, predloge in stališča posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si, najkasneje do petka, 6.7.2012.

 

V obravnavo smo prejeli Odpri datotekopredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Odpri datotekoPredlagane spremembe

Predlog zakona bo vložen po skrajšanem postopku, zato vas vljudno prosimo, da morebitne pripombe, predloge in stališča posredujete najkasneje do srede, 27.6.2012 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

S strani Generalne policijske uprave smo v obravnavo prejeli predloga o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških ter Zakona o sodnih taksah. 

Besedilo predlogov lahko najdete tukaj:

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah

 

Vljudno vas prosim, da mi vaše predloge in pripombe posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do torka 12. junija 2012. 

Odpri datotekoTukaj najdete predlog Uredbe o oskrbi s pitno vodo. Vljudno prosimo za sodelovanje v okviru medresorske obravnave. Morebitne pripombe in predloge nam posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si, najkasneje do 20.6.2012.

Na spletni strani MKO smo našli objavljena osnutka sprememb in dopolnitev na:
- Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

in

- Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 11. junija 2012 na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si.

23.5.2012 je na ministrstvu potekal sestanek glede predloga Nacionalnega stanovanjskega programa 2012-2021. Ker je bilo dogovorjeno, da nam posredujejo tudi Strukturo Nacionalnega stanovanjskega programa 2012 – 2021, lahko sedaj do nje dostopate Odpri datotekotukaj. Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete najkasneje do torka, 29.5.2012 na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

V medresorsko usklajevanje smo prejeli Odpri datotekopredlog Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah. Vljudno prosimo, da nam svoja stališča, mnenja in predloge posredujete do torka, 29. maja 2012 na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je pripravilo predlog Pravilnika o šolskem koledarju v osnovnih šolah - besedilo predloga. Morebitne pripombe in predloge nam posreduje do petka, 25.5.2012 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

 

S strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo so nam  v medresorsko usklajevanje posredovali predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lokalnih volitvah. Vljudno prosimo, da nam morebitne pripombe, predloge in stališča posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 30.5.2012.

 

 

V medresorsko usklajevanje smo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Novela po eni strani razveljavlja Zakon o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije ter 16. in 27. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki urejata prenos nepremičnega premoženja v last javnemu skladu oziroma prenos posameznih nalog upravljanja od upravljavca na javni sklad. Po drugi strani novela v samo besedilo ZSPDSLS vnaša manjše spremembe, ki so razvidne iz Odpri datotekogradiva.

Zakon bo skladno s 142. členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije obravnavan po skrajšanem postopku, zato vas vljudno naprošamo, da pripombe podate najkasneje do petka, 1. 6. 2012 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

V pripravi na ministrstvu je predlog Zakona o  spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom - predlog besedila. Vljudno prosimo, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete do petka, 25.5.2012 na miha@skupnostobcin.si.  

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1B).Vljudno vas prosimo za vaše odzive in pripombe, predloge in stališča. Vaše pripombe in predloge prosim posredujte do petka, 25.5.2012 na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog spremembe Zakona o zaščiti živali, ki ga najdete Odpri datotekotukaj. Prosimo vas, da morebitne komentarje, predloge in pripombe podate do 24. maja 2012 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

 

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje so začeli s pripravami na novo programsko obdobje 2014-2020 tudi na področju ukrepov razvoja podeželja. S tem v zvezi občine prosijo za sodelovanje pri pripravi naslednjih ukrepov:

- kmetijsko okoljska plačila,

- kmetijsko podnebna plačila,

- ekološko kmetijstvo,

- plačila v okviru območij Natura 2000,

- plačila na podlagi okvirne vodne direktive,

- plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,

- dobro počutje živali,

- gozdarsko okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov.

Več o tem >>>> tukaj

V obravnavo smo prejeli Odpri datotekopredlog Zakona o uravnoteženju javnih financ. Odpri datotekoTukaj lahko dostopate tudi do priloge MPJU. Vljudno vas pozivamo, da se v delu, kjer se dotika občin opredelite ter nam posredujete pripombe in predloge. Slednje nam posredujte čimprej, najkasneje do srede, 18.4.2012, najkasneje do 16.00 ure.

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja lahko pregledate na Odpri datotekotem mestu. Vljudno vas naprošamo za povratne informacije, vaše pripombe in predloge najkasneje do srede 18.4.2012, do 16.00 ure na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Vljudno vas pozivamo, da se aktivno odzovete na Odpri datotekodopis ministrstva za kmetijstvo in okolje, ter izpolnite Odpri datotekoanketo - člen 21 in Odpri datotekoanketo-člen 36  ter tako sodelujete okviru priprave Programa razvoja podeželja 2014-2020.

 

V pregled in usklajevanje smo prejeli Odpri datotekopredlog Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce z obrazložitvijo. Predlagana uredba je v osnovi enaka kot dosedanja uredba, predvidena razlika je podrobneje navedena v obrazložitvi uredbe. Prosimo vas, da vaše morebitne pripombe in predloge posredujete na sasa.kek@skupnostobcin.si najkasneje do torka, 27.3.2012 do 16.00 ure.

V usklajevanje smo prejeli Odpri datotekopredlog Strategije razvoja slovenskega turizma 2012-2016. Pripombe in predloge lahko posredujte na sasa@skupnostobcin.si najkasneje do 28.3.2012.

Vozniki enoslednih motornih vozil ostajajo ena bolj izpostavljenih kategorij udeležencev v cestnem prometu. Predlog Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2012-2021 zato tudi obravnava voznike enoslednih motornih koles kot kategorijo, ki ji je potrebno posvetiti več pozornosti. Cilja, ki ju je nacionalni program postavil, sta dva. Do leta 2021 se mora število umrlih in hudo telesno poškodovanih voznikov enoslednih motornih vozil v prometnih nesrečah zmanjšati za 50% v primerjavi z letom 2010. Predlog nacionalnega programa konkretno in realno postavlja ukrepe za dosego ciljev v naslednjem desetletnem obdobju. Odpri datotekoTukaj lahko najdete načrt aktivnosti.

 

Odpri datotekoTukaj lahko najdete predlog Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Vabimo vas, da nam pripombe pošljete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 10.03.2012.

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo v usklajevanje prejeli Odpri datotekoOsnutek Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Vljudno vas naprošamo za vaše pripombe in predloge na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 16.2.2012.

Ministrstvo za gospodarstvo je v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma zadolženo za pripravo temeljnega dokumenta načrtovanja razvoja turizma na nacionalni ravni za obdobje petih let. Prejšnja strategija z naslovom Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 je potekla konec leta 2011, zato so pripravili predlog nove strategije za obdobje 2012-2016. Na Odpri datotekopredlog strategije še lahko podate pripombe na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do 27.1.2012. 

Vlada Republike Slovenije je posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah. Predlagani zakon med drugim vsebuje tudi obveznost priprave dvoletnih proračunov občin in finančnih načrtov posrednih uporabnikov, ki so jih ustanovile občine. Predlog zakona za te namene ne predvideva prehodnega obdobja, kar posledično pomeni, da bodo morale občine in posredni uporabniki proračunov v letu 2012 pripraviti proračune in finančne načrte za leti 2013 in 2014.

Predlog zakona se nahaja Odpri datotekotukaj.

S strani Ministrstva za finance smo v medresorsko usklajevanje prejeli Odpri datotekoPravilnik o strokovnem izpitu iz javnega naročanja in usposabljanju za izpit iz javnega naročanja ter izpopolnjevanju iz javnega naročanja. Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge in pripombe posredujete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si najkasneje do 24.1.2012.

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v obravnavo prejeli Odpri datotekopredlog Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja. Vljudno vas pozivamo, da mi morebitne pripombe in predloge posredujete najkasneje do srede 25. januarja 2012 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Skladno s sklepom seje komisije za e-poslovanje, vas ponovno vabimo k podrobnem pregledu osnutka predloga novega Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), ki poziva občine k aktivnemu sodelovanju v obliki pripomb in predlogov k osnutku predloga novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Le-ta prinaša novosti, ki se tičejo tudi občin. Na MVZT so poudarili, da bi želeli zakon pripraviti tako, da bo čimbolj usklajen tudi z lokalnimi skupnostmi, vendar je za to potreben odziv s strani le-teh.

Predloge in pripombe lahko pošljete do četrtka, 1. decembra 2011 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Obveščamo vas, da je bil na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavljen in dan v javno razpravo Odpri datotekoAkcijski načrt za reševanje problemov povezanih s sivo vrano (Corvus cornix) v Sloveniji, in sicer do dne 5. decembra 2011. Vaša mnenja in morebitne pripombe nam prosimo sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si do 4.12.2011.

S strani MOP smo prejeli vabimo k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do srede, 23. novembra 2011 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

 

S strani MOP so nam sporočili, da je objavljen Odpri datotekoosnutek Sklepa o določitvi cene osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2012. Prosimo, da nam vaše morebitne pripombe sporočite najkasneje do 09.11.2011, na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

 

 

Odpri datotekoTukaj lahko najdete predlog Operativnega programa varstva pred hrupom, ki ga povzroča promet po pomembnih železniških progah in pomembnih cestah prve faze zunaj območja MOL za obdobje 2012-2017. Pripombe, stališča in predloge nam posredujte do 28.11.2011 na sasa.kek@skupnostobcin.si.

V usklajevanje smo prejeli predlog Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin. Pripombe in stališča nam prosimo posredujte na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 4.11.2011.

Odpri datotekoBesedilo predloga, Odpri datotekopriloga 2, Odpri datotekopriloga 3, Odpri datotekopriloga 4.

S strani MOP smo prejeli v medresorsko obravnavoOdpri datoteko predlog Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin. Vljudno vas prosimo, da nam mnenje in stališča v obliki pripomb posredujete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do petka, 4.11.2011.

 

 

S strani pristojnega ministrstva smo prejeli Osnutek Okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja:

•Osnutek Okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja

•Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja

•Obrazlozitev

Pripombe, mnenja in predloge nam prosimo posredujte na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do ponedeljka, 7.11.2011.

Odpri datotekoTukaj lahko najdete predlog Akcijskega načrta za reševanje problemov povezanih s sivo vrano v Sloveniji. Vljudno prosimo, da nam pripombe in stališča posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 18.10.2011.

Skupina poslank in poslancev je v zakonodajni postopek vložila Odpri datotekopredlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih. Namen slednje je odprava odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. Pripombe, predloge in stališča nam  posredujte čim-prej na info@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoPredlog Zakona o razvojnem načrtovanju, je bil sprejet na včerajšnji seji Vlade, medtem ko ga v vladnih gradivih predhodno ni bilo zaslediti.

Prosimo, da nam vaše mnenje oziroma pripombe pošljete najkasneje do petka 23.09.2011 na naslov info@skupnostobcin.si.

V delu vlade je Odpri datotekopredlog Zakona o javnih financah. Vljudno vas prosimo, da morebitne pripombe, predloge in stališča posredujete na jasmina@skupnostobcin.si. do najkasneje petka, 23.9.2011.

V mnenje in pregled smo prejeli dolgo pričakovani predlog sprememb Odpri datotekoZakona o varstvu kulturne dediščine. Komisija za kulturo se sestane 30.09.2011 in bo predlog zakona prav tako obravnavala.Vaše pripombe, predloge in mnenja nam zato posredujte najkasneje do srede, 28.9.2011 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

V pripravi na MJU je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, v javni razpravi  Zakon o funkcionarjih in v medresorskem usklajevanju Predlog Strategije izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev za obdobje 2010-2015.

V kolikor imate še kakšne dodatne pripombe, mnenja in stališča, pa le teh še niste posredovali, nam jih posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Ponovno smo v usklajevanje prejeli Odpri datotekobesedilo Zakona o prijavi prebivališča. Posredovali so prav tako Odpri datotekoodgovore na prejete pripombe (ali so jih vključili oz. zakaj jih niso vključili). Vljudno vas prosim, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete do torka 13. Septembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoTukaj lahko najdete naloge iz Načrta nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2011, katere nosilci so tudi občine. S strani URSZR občine pozivajo, da ocenite, kako bo rebalans proračuna za leto 2011 vplival na njihovo izvedbo. Ugotovljene spremembe in vplive sporočite na miha@skupnostobcin.si do torka, 12. julija 2011.

 

 

Obveščamo vas, da je Odpri datotekopredlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, trenutno v obravnavi na Vladi.

Prosimo vas, da vaše pripombe in mnenja na predlog uredbe pošljete čim prej na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

 

V zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, (58/04 - popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/20, 82/10; v nadaljnjem besedilu: Uredba) vas prosimo, da čim prej, najkasneje pa do 07.09.2011 proučite pogoje in naloge pri delovnih mestih v navedenih prilogah,  glede na delovno področje vašega organa in nam vaše pripombe posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoPriloga I k Uredbi – Opisi tipičnih uradniških delovnih mest

Odpri datotekoPriloga III k Uredbi – Razvrstitev strokovno – tehničnih delovnih mest

S Strani MDDSZ smo prejeli delovno verzijo razdelave dveh ukrepov cilja 5.1.2.: Izboljšati sožitje ter povečati sodelovanje in solidarnost med generacijami in vas prosimo za dopolnitev do 16.8.2011 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Gradivo: Dokument Odpri datotekoukrep 5.1.2., Odpri datotekoprednostna področja in cilji, grobi Odpri datotekooris akcijskega načrta.

V usklajevanje smo prejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin. Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 25.8.2011.

Do Predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih lahko dostopate Odpri datotekotukaj.

 

Tukaj lahko najdete Odpri datotekoZakon o funkcionarjih (delovno gradivo), ki je bil v skladu z resolucijo, ki ureja normativno dejavnost, posredovan tudi v javno razpravo. Vljudno vas prosimo za oddajo pripomb in predlogov na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

 

V usklajevanje smo prejeli Odpri datotekoUredbo o oskrbi s pitno vodo (+Odpri datotekopriloga). Vljudno vas prosimo, da nam najkasneje do 8.8.2011 posredujete vaše pripombe in predloge na naslov info@skupnostobcin.si.

Na spletni strani MOP je objavljen Predlog Zakona o gradbeni inšpekciji z prilogo za lažje branje. Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe, predloge in stališča posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. Rok za posredovanje predlogov in pripomb k Predlogu Zakona o gradbeni inšpekciji na pobudo Skupnosti občin Slovenije bil podaljšan do 5.9.2011.

V usklajevanje smo prejeli Odpri datotekoUredbo o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku. Omenjeni splošni akt bo v delu, ki se nanaša na minimalne izobrazbene standarde vplival na delo občin, vendar ne na način, da uradne osebe, ki v skladu z veljavnimi predpisi vodijo ali odločajo v upravnem postopku, tega ne bodo mogle početi po njeni uveljavitvi. Sprememba bo omogočila, da bodo na podlagi ustreznih pooblastil županov, na drugi stopnji odločale osebe, ki imajo izobrazbo pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ne glede na smer (dosedaj se je zahtevala pravna izobrazba). V ostalem delu zadevni splošni akt ureja predvsem tehnična vprašanja glede opravljanja strokovnega izpita iz upravnega postopka.

Vaše pripombe in predloge nam lahko pošljete na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 29.8.2011.

V obravnavo in usklajevanje smo prejeli Odpri datotekoZakon o vožnji z vozili v naravnem okolju. Vljudno vas naprošamo, da morebitne pripombe in predloge sprememb posredujete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si najkasneje do 10.9.2011.

 

Tukaj lahko najdete Odpri datotekoUredbo o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče. Vljudno vas naprošamo za posredovanje vaših pripomb in predlogov do 4.8.2011 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

 

V pripravi na MDDSZ je predlog Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2011-2020. Na spletni strani so dostopna naslednja naslednja besedila: besedilo predloga programa in  Kazalniki za spremljanje uresničevanja ciljev NPSV 2011-2020. Pripombe zbiramo do 25.8.2011 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

V usklajevanje smo prejeli Odpri datotekoosnutek Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete  za obdobje 2012 – 2016. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si do 28.7.2011.

V usklajevanje smo prejeli Odpri datotekopredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Pripombe, mnenja in predloge bomo zbirali do 6. septembra 2011 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže lahko najdete Odpri datotekotukaj. Prosimo, da nam do 28.07.2011 pošljete vaše pripombe in predloge na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

V obravnavo smo prejeli Odpri datotekoOsnutek Zakona o prijavi prebivališča. Vljudno prosim, da mi vaše pripombe posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, najkasneje do 9. Julija 2011.

 

Skupnost občin Slovenije je sodelovala v javni razpravi v okviru predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Iz ministrstva so nam sporočili, da so pripombe udeležencev javne razprave v veliki meri upoštevali.

Na tem mestu lahko najdete nov Odpri datotekočistopis predloga ter Odpri datotekoodgovor ministrstva spojasnili.

V usklajevanje smo prejeli Odpri datotekoUredbo o intervencijskih stroških. Pripombe je potrebno posredovati do 9. Septembra v amandmajski obliki na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

MG je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev Energetskega zakona. Besedilo predloga se nahaja Odpri datotekoOdpri datotekotukaj. Pozorni bodite predvsem na določbe 481. do 506. člena. Skupnost občin Slovenije je namreč dala glede neodplačnega zagotavljanja služnosti na MG pobudo, v skladu s katero so nam zagotovili, da bo v novem zakonu slednje ponovno zagotovljeno odplačno.

Vaše pripombe in predloge na prosimo posredujete najkasneje do 20.7.2011 na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Na spletni strani MOP je objavljen osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Vljudno vas prosimo, da nam stališča, predloge in pripombe posredujete na sasa@skupnostobcin.si do ponedeljka, 4.7.2011.

V predlogu Odpri datotekoZOFVI je določeno, da če na območju občine deluje najmanj 10 oddelkov vrtca oziroma če je zagotovljena vključitev vsaj desetih oddelkov otrok, občina vrtec organizira kot javni zavod. V kolikor se s slednjim ne strinjate oziroma imate morebiti pripombe k posameznim členom predloga, nam to sporočite na jasmina@skupnostobcin.si.

Začela se je javna razprava o "Nacionalnem energetskem programu za obdobje do leta 2030".

Ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić in generalni direktor Direktorata za energijo mag. Janez Kopač sta  na novinarski konferenci predstavila "Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa (NEP) za obdobje do leta 2030" in "Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za NEP". Vsa gradiva so dostopna in dosegljiva na spletni strani MG (TUKAJ).

Morebitne pripombe, predloge in stališča nam posredujte do  srede, 20. julija 2011 na sasa@skupnostobcin.si.

MŠŠ je v medresorsko obravnavo posredoval predlog Zakona o osnovni šoli . Besedilo predloga je, v primerjavi z javno razpravo v določenih členih spremenjen. Vljudno vas prosimo, da besedilo predlaga preberete ter nam morebitne pripombe in predloge posredujete do najkasneje četrtka, 16.6.2011 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo predlog Odpri datotekoZakona o prijavi prebivališča. Pripombe, predloge in stališča nam posredujte do 5. julija 2011 na miha@skupnostobcin.si.

V prihajajočih tednih se v okviru Skupnosti občin Slovenije sestaneta Komisija za občinske redarje in Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja. Obe bosta obravnavali sedaj veljavni Zakon o zaščiti živali. Na ministrstvu imajo v načrtu pripraviti spremembe in dopolnitve zakona, zato nam predhodno posredujete pripombe, stališča in predloge za spremembe k sedaj obstoječemu in veljavnemu zakonu.

Pripombe nam posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

MOP je objavil Odpri datotekoosnutek Uredbe o odpadkih. Vljudno vas pozivamo, da nam predloge, pripombe in stališča posredujete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do najkasneje torka, 5.7.2011.

 

V Vladni proceduri je delovno gradivo za Spremembe in dopolnitve Programa dela Slovenske turistične organizacije za leto 2011. Vaše predloge in pripombe nam prosimo posredujte na naslov sasa@skupnostobcin.si.

V usklajevanje smo prejeli Odpri datotekopredlog Strategije izkoriščanja biomase iz kmetijstva in gozdarstva v energetske namene (Odpri datotekopriloga) ter vas vabimo, da v sklopu javne razprave podate svoja mnenja, stališča in predloge. Vaša mnenja nam posredujte do konca julija 2011 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

 

V vladni proceduri je Predlog Finančnega načrta uresničevanja programov po Zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi za leto 2011:

·         besedilo predloga

V kolikor imate kakšna stališča in predloge, nam to sporočite čim prej na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

V vladni proceduri je Predlog uskladitvenega amandmaja k Predlogu zakona o varnosti in zdravju pri delu – tretja obravnava:

·         besedilo uskladitvenega amandmaja

V kolikor imate kakšne pripombe ali stališča nam to prosim sporočite čim prej na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

 

Na spletni strani vlade (www.vlada.si) so objavljene Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za leti 2010 in 2011, pri postavkah za leto 2011:

·         spremni rebalans PFN 2011

·          poslovni in finančni načrt

·          bilanca stanja za leto 2010

·          ocena bilance stanja za leto 2011

·          izvleček iz zapisnika 4. seje NS

·          mnenje SVZ

·          mnenje SVREZ

·          mnenje MF

 

V vladni proceduri je Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011 – 2013:

·         besedilo predloga uredbe

·         priloge k uredbi

 Vljudno vas prosimo, da nam vaša stališča, pripombe in predloge posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do torka, 31.5.2011.

V vladni proceduri je predlog Zakona o medijih. Morebitne pripombe, predloge in stališča nam lahko posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Sporočamo vam, da je v Uradnem listu št. 34/2011, z dne 06.05.2011 bila objavljena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. S to uredbo se natančneje določajo upravljavci stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, postopki sprejemanja in vsebina načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter pogoji in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem države oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti. S sprejetjem uredbe so tako zaokroženi predpisi s področja ravnanja s stvarnim premoženjem države in občin.

V obravnavo smo prejeli Odpri datotekoosnutek Zakona o nepremičninski investicijski družbi. Kljub na prvi pogled »nezanimivi« vsebini, ima zakon precejšen vpliv tudi na »Stanovanjski zakon«, ki ga v predlogu  16. člena v določenih členih spreminja. Spremembe se nanašajo predvsem na ravnanje z neprofitnimi stanovanji. Prosimo, da nam vaše pripombe pošljete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si najkasneje do 24.05.2011.

V medresorsko obravnavo smo prejeli Odpri datotekoPredlog Zakona o javnih financah. Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe, predloge in stališča posredujete na jasmina@skupnostobcin.si do petka, 20. maja 2011.

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je osnutek Odpri datotekoPravilnika o ocenjevanju sestave mešanih komunalnih odpadkov s sortirno analizo. Vljudno vas prosimo, da predlog proučite, morebitne pripombe, predloge in stališča pa nam posredujte na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 20.5.2011.

V delo Vlade RS je predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013. Besedilo predloga uredbe in mnenja ministrstev najdete na: tej povezavi (spletna stran Vlade RS). Morebitne pripombe, stališča in predloge nam prosimo posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

V pregled smo prejeli Odpri datotekoOsnutek pravilnika o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa. Navedeni pravilnik bodo uporabljali redarji pri izvajanju pooblastil v skladu z novo prometno zakonodajo. Vljudno vas prosimo, da nam posredujete vaše pripombe do petka 22. aprila na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Navedeni pravilnik bo s strani MNZ predstavljen na sestanku komisije 19.4, tako da lahko morebitne pripombe in predloge s pripravljavcem pravilnika pregledamo tudi na navedenem sestanku.

V obravnavi v DZ je predlog Zakona o poslancih .Stališča, pripombe in predloge nam posredujte na jasmina@skupnostobcin.si do srede, 13.4.2011.

V delu Vlade RS je Odpri datotekopredlog Zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena-prva obravnava. Pripombe, stališča in predloge nam prosimo posredujte na jasmina@skupnostobcin.si do ponedeljka, 11.4.2011.

Na Odpri datotekotem mestu lahko najdete vabilo k javni razpravi ob pripravi Analize stanja na področju kulture s predlogi ciljev za Nacionalni program za kulturo 2012 -2015.

Celotna analiza je objavljena na spletnem naslovu www.mk.gov.si v rubriki »Aktualno«, v besedi uredniškega odbora pa najdete podrobnejše informacije o njeni strukturi. Z objavo začenja  Ministrstvo za kulturo postopek priprave novega Nacionalnega programa za kulturo.

Vabimo vas,  da nam do 28. aprila 2011 posredujete vaše pripombe na e-naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

V Uradnem listu RS št. 25/2011, z dne 04.04.2011, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C). Zakon prinaša kar nekaj novosti, predvsem je bilo za občine v času sprejemanja novele zakona še v lanskem letu nesprejemljivo določilo o vlaganju zemljiškoknjižnih predlogov. Iz določil novega zakona je vidno, da bo po novem zakonu za razliko od prejšnjega predloga lahko podala zemljiškoknjižni predlog tudi vsaka fizična oziroma pravna oseba pod določenimi pogoji. Izsek člena vam podajamo v nadaljevanju.

125.a člen

(1) Zemljiškoknjižni predlog mora biti vložen elektronsko.

(2) Zemljiškoknjižni predlog mora v imenu predlagatelja vložiti notar kot pooblaščenec predlagatelja.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko zemljiškoknjižni predlog, razen predloga za vpis zaznambe vrstnega reda in predloga za predznambo ali vknjižbo v zaznamovanem vr­stnem redu, vloži tudi:

1. vsaka fizična ali pravna oseba v svojem imenu, če ima digitalno potrdilo s svojim varnim elektronskim podpisom in varni elektronski predal, in je vključena v informacijski sistem za varno elektronsko vročanje v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje v civilnih sodnih postopkih,

2. naslednja oseba kot pooblaščenec oziroma zakoniti zastopnik predlagatelja:

– odvetnik,

– samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska druž­ba, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje storitev posredovanja v prometu z nepremičninami po zakonu, ki ureja nepremičninsko posredovanje (v nadaljnjem besedilu nepremičninska družba), če je posredovala pri sklenitvi prodajne pogodbe ali drugega pravnega posla, na podlagi katerega je bilo izstavljeno zemlji­škoknjižno dovolilo, ki je podlaga za zahtevani vpis, in

– Državno pravobranilstvo Republike Slovenije ali občin­sko pravobranilstvo (v nadaljnjem besedilu: pravobranilstvo).

Odpri datotekoTukaj lahko najdete predlog sprememb in dopolnitev Zakona o osnovni šoli. Predlog je objavljen na spletni strani MŠŠ, med drugim pa se spreminja 56. člen – brezplačni prevozi učencev.

V obrazložitvi ministrstvo navaja, da so z dopolnitvijo 56. člena  upoštevane pripombe lokalnih skupnosti za natančnejšo opredelitev uveljavljanja pravic do brezplačnega prevoza, in sicer v primeru, ko učenec, ki obiskuje osnovno šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebiva. Zakon posebej določa, da ima tak učenec pravico do povračila stroškov prevoza le v primeru, če bi mu ta pravica pripadala tudi v šolskem okolišu, v katerem prebiva. Višina povračila stroškov je enaka, kot bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. Obseg pravic iz naslova šolskih prevozov ostaja nespremenjen.

Pripombe in predloge nam lahko posredujete na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do petka, 1.4.2011.

 

Dne 22. aprila 2011 se izteče obstoječa Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce. Zato mora Vlada RS do tega datuma sprejeti nov ukrep kontrole cen, saj se bodo v nasprotnem primeru od tega dne dalje cene daljinskega ogrevanja lahko oblikovale prosto.

Odpri datotekoTukaj lahko najdete predlog nove Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce. V predlogu nove uredbe ostaja enak koncept oblikovanja cen daljinskega ogrevanja kot v dosedanji uredbi.

Predvideno je, da bo predlog uredbe na Odboru Vlade Republike Slovenije za gospodarstvo in trajnostni razvoj obravnavan dne 12. aprila 2011, na seji Vlade Republike Slovenije pa dne 21. aprila 2011.

Prosimo vas, da nam vaša stališča, pripombe in predloge sporočite najkasneje do 27.03.2011 na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si .

Na spletni strani MOP je objavljen predlog Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki. Predlog si lahko ogledate tukaj. Prosimo, da nam vaše pripombe pošljete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 15.04.2011.

V obravnavo smo prejeli Odpri datotekoZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge in pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 22.3.2011.

V medresorsko usklajevanje smo prejeli Odpri datotekopredlog Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij. Pripombe in stališča nam prosimo posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 15.3.2011.

 

Obveščamo vas, da je vladna služba za podnebne spremembe pripravila Odpri datotekoPredlog Zakona o podnebnih spremembah. Vljudno vas prosimo, da nam morebitne predloge, pripombe in stališča posredujete na sasa@skupnostobcin.si do konca aprila 2011.

 

Na spletni strani vlade je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki jo nadete na tej povezavi.

Obveščamo vas, da je v vladni proceduri Odpri datotekoPredlog turistične politike za leto 2011 z usmeritvami za leto 2012. V kolikor imate še kakšne predloge, pripombe in stališča, nam jih posredujte na sasa@skupnostobcin.si.

V vednost vam posredujemo informacijo, da je v vladni proceduri Predlog uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, do katerega lahko dostopate s klikom Odpri datotekotukaj.

Predlog nove Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev je vsebinsko podoben trenutno veljavni Uredbi o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, predlagamo pa dopolnitev, da se v primeru povišanja višine stroškov okoljskih dajatev, plačila za vodno pravico ali vodnih povračil, cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja lahko poviša, in sicer za največ višino povišanja stroškov okoljskih dajatev, plačila za vodno pravico ali vodnih povračil.

Ministrstvo za gospodarstvo bo sestopilo z ukrepa določitve cen takoj, ko bo Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

V vladni proceduri je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih - prva obravnava. Besedilo predloga je dostopno tukaj. Prosimo, da nam morebitne predloge, pripombe in stališča posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Na spletni strani MDDSZ je objavljen predlog Odpri datotekoPravilnika o spremembah Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva. Vljudno prosimo, da nam morebitne pripombe, predloge in stališča posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 28.2.2011.

 

V medresorsko obravnavo smo prejeli Odpri datotekopredlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Vljudno vas prosimo, da nam morebitne predloge, pripombe in stališča posredujete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si , najkasneje do četrtka, 17.3.2011.

Cena storitve posamezne javne službe v posamezni občini je lahko različna v primeru, ko je v posamezni občini več izvajalcev posamezne javne službe.

Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in druge ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom, ločeno za:

–          oskrbo s pitno vodo,

–          odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

–          zbiranje komunalnih odpadkov,

–          prevoz komunalnih odpadkov,

–          obdelava mešanih komunalnih odpadkov, in

–          odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Na Ministrstvu za zdravje so včeraj, 16. 2. 2011, v javno razpravo poslali teze za Odpri datotekoNadgradnjo zdravstvenega sistema do leta 2020. Vaše pripombe in predloge za izboljšave lahko posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 14.03.2011.

V državno zborski proceduri je Odpri datotekopredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Glede na to, da je vsebina slednjega v preteklosti poskrbela za veliko negodovanja in kritik, vas pozivamo, da vsebino slednjega proučite ter nam na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si posredujete pripombe, stališča in predloge do najkasneje do torka, 15.02.2011.

Vlada RS je  18. novembra 2010 sprejela osnutek Nacionalnega reformnega programa, do katerega lahko dostopate Odpri datotekotukaj. 

v pregled in mnenje smo prejeli predlog Odpri datotekoZakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja. Vsebina slednjega prinaša predvsem veliko novosti na področju delovanja javnih zavodov. Vljudno vas prosimo, da morebitne pripombe, stališča in predloge posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do torka, 15.02.2011.

V državno zborski proceduri v drugem branju je predlog Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Bistvena vsebinska sprememba, ki jo je Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/06) prinesel v primerjavi s prej veljavnim Zakonom o varstvu arhivskega gradiva (Ur.l. RS, 20/1997, 32/1997 popr.), je ureditev področje varstva arhivskega gradiva v digitalni obliki.

Predlog zakona je dostopen s klikom tukaj.

Morebitne pripombe, stališča in predloge nam posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do petka, 11.2.2011.

V delu vlade je Odpri datotekopredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju- skrajšan postopek.

Novela zakona odpravlja pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju teh določb. Zaradi obida določb Zakona o javnem naročanju, s katerimi je zakonodajalec želel zmanjšati plačilo nedisciplino, se spreminja definicija podizvajalca. V praksi se je kot neustrezna izkazala tudi ureditev vpogleda neizbranih ponudnikov v ponudbe konkurentov. Veljavna zakonodaja namreč ne določa roka, v katerem mora naročnik neizbranemu ponudniku omogočiti vpogled v ponudbe drugih ponudnikov.

Vljudno vas prosimo, da morebitne pripombe, predloge in stališča posredujete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do petka, 11.2.2011.

Odpri datotekoPredlog Pravilnika o katastru gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja je dostopen tukaj. Vaša stališča, pripombe in predloge nam posredujte do 14.2.2011 na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

Navedeni pravilnik določa vsebino katastra gospodarske javne infrastrukture za naslednje državne in občinske javne službe varstva okolja:

- ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo odlaganje,

- sežiganje komunalnih odpadkov,

- ravnanje z živalskimi odpadki, ki so po predpisih na področju veterinarstva stranski živalski proizvodi kategorije 1 in 2,

- zbiranje, predelava ali odstranjevanje določenih vrst drugih odpadkov

- oskrbo s pitno vodo,

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

- zbiranje komunalnih odpadkov,

- obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in

- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

in način posredovanja podatkov o vrstah objektov, naprav in območij, ki jih mora lastnik gospodarske javne infrastrukture državnega in lokalnega pomena, ki je namenjena izvajanju javnih služb varstva okolja iz prejšnjega odstavka posredovati organu pristojnemu za geodetske zadeve za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

V zakonodajnem postopku v Državnem zboru je Odpri datotekopredlog Zakona o prostovoljstvu. Glavni cilj zakona je zagotavljanje pregleda nad stanjem organiziranega prostovoljstva in razmerji, ki pri organiziranju in izvajanju prostovoljstva nastajajo, ter določitev osnove za sistematično vrednotenje in razvoj prostovoljskega dela, vlogo države pri promociji, razvoju in sistemski podpori prostovoljstva. Namen pa je izboljšati stanje prostovoljstva v Republiki  Sloveniji in z objavo transparentnih podatkov predstaviti in priznati njegov pomen za izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin in za razvoj solidarne, humane in enakopravne družbe.

Vljudno prosimo, da nam pripombe in stališča posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do petka, 11.2.2011.

V delu vlade je Predlog resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 - "Zagotovimo.si hrano za jutri", dostopno s klikom tukaj. Vljudno prosimo za vaše pripombe, predloge in stališča na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v vladno proceduro posredovalo nov Odpri datotekopredlog Zakona o kmetijskih zemljiščih. Vljudno vas prosimo, da nam še morebitne pripombe in predloge posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do ponedeljka, 7.2.2011.

Na spletni strani MF je bil objavljen nov Odpri datotekoPredlog Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, v katerem so upoštevane pripombe s strani različnih predlagateljev. Prosimo, da nov predlog preučite in nam v roku 10 dni pošljete vaše pripombe na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

 

Ministrstvo za okolje in prostor želi pristopiti k spremembam naslednjih uredb: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (tukaj), Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (tukaj), Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (tukaj).

Vljudno vas naprošamo, da nam glede na veljavne uredbe posredujete vaše mnenje in pripombe za izboljšavo na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si do 18.2.2011.

 

Do Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov Ministrstva za okolje in prostor lahko dostopate Odpri datotekotukaj. Vljudno vas naprošamo, da vaše predloge in pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 20.1.2011.

Program dela državne geodetske službe za leti 2011 in 2012, ki smo ga s strani ministrstva za okolje in prostor prejeli v medresorsko usklajevanje lahko najdete Odpri datotekotukaj. Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge in pripombe sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 22.01.2011.

 

Predlog uredbe o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih si lahko ogledate Odpri datotekotukaj.

 

Do predloga Pravilnika o izvajanju zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju lahko dostopate Odpri datotekotukaj. Pravilnik bo v javni obravnavi do 10.2.2011. V tem času lahko svoje pripombe, za katere menite, da bi jih poslali v imenu Skupnosti občin Slovenije pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si.

Na spletni strani MDDSZ je objavljen Odpri datotekoPredlog Zakona o socialnovarstveni dejavnosti. Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe in predloge posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 25.2.2011.

 

V usklajevanje smo prejeli Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013, ki jo najdete Odpri datotekotukaj in uvaja tudi spremembe programa LEADER.

Vljudno vas prosimo, da nam svoje pripombe in predloge k uredbi posredujete na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si, najkasneje do 14.1.2011.

 

Na spodnjih povezavah lahko dostopate do Pravilnika o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpolnjevanja občinskih redarjev in programa usposabljanja, ki so ga pripravili v skladu z nacionalno poklicno kvalifikacijo občinski redar/redarka.

Odpri datotekoPravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev.

Odpri datotekoProgram obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev.

Odpri datotekoProgram strokovnega usposabljanja občinskih redarjev.

 

Vljudno vas prosim, da vaše pripombe posredujete najkasneje do ponedeljka 17. januarja 2011 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Do kodeksa etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti lahko dostopate Odpri datotekotukaj.

Prosimo vas, da svoje predloge in pripombe k osnutku Kodeksa posredujete najkasneje do 30. januarja 2011 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

V preteklem mesecu je Skupnost občin Slovenije z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvedla kar nekaj usklajevanj glede vsebine predloga Zakona o kmetijskih zemljiščih. Odpri datotekoTUKAJ vam posredujemo besedilo novega osnutka, ter vas vljudno prosimo za vaša stališča, pripombe in predloge do 6.1.2011 na naslov: sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoTukaj lahko preberete Turistično politiko za leto 2011 z usmeritvami za leto 2012 (ki izhaja iz temeljnega strateškega dokumenta za področje razvoja turizma - Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 / RNUST). Vse predloge in pripombe pošljite prosimo na sasa.kek@skupnostobcin.si do 11.1.2011, da jih lahko uredimo in do zahtevanega roka posredujemo pripravljavcem.

Odpri datotekoTukaj vam posredujemo pričakovan predlog Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Prosimo, da predlog pregledate in vaše pripombe podate na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si najkasneje do 11.01.2010.

V Skupnosti občin Slovenije vas vljudno vabimo k sodelovanju v javni razpravi o vsebini Sporočila Evropske komisije z naslovom »Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem«. Sporočilo, ki ga je Evropska komisija objavila novembra letos, okvirja možne spremembe Skupne kmetijske politike in s tem tudi predstavlja okvir izvajanja kmetijske politike v Sloveniji v obdobju od 2013 do 2020.

Kot gradivo lahko dostopate do Odpri datotekoSporočila Evropske komisije in Odpri datotekovprašalnika, ki vam bo v pomoč pri pripravi vaših mnenj oziroma stališč. Prosimo vas, da nam vaše odzive posredujete na elektronski naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 13. januarja 2011.

S strani MKGP smo prejeli obvestilo, da so pristopili k analizi dosedanjih ukrepov osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaše mnenje in pripombe glede izvajanja ukrepov osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013, kaj bi naj s postopkovnega in vsebinskega vidika pri obstoječih ukrepih osi 2 ohranili in kaj izboljšalo oz. spremenili ter katere so po vašem mnenju težave, zaradi katerih se nekateri podukrepi  Kmetijsko okoljskih ukrepov (KOP) ne izvajajo v skladu s pričakovanji, kateri podukrepi KOP so najbolj problematični ter kaj je povzročalo težave pri izpolnjevanju pogojev s strani upravičencev ipd. Prosimo tudi, da v pripombe vključite vaše videnje glede izvajanja ukrepa ODM in kaj so vaša pričakovanja v prihodnje.

Kakšne bodo usmeritve EU na področju ukrepov osi 2 po letu 2013 v tem trenutku še ni znano, vendar bodo vaše pripombe v veliko pomoč pri kasnejšem sprejemanju odločitev glede teh vprašanj, ko bodo dejanske usmeritve EU dejansko znane.

Dokumente o skupni kmetijski politiki lahko najdete na naslednjih straneh:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_sl.pdf

http://www.mkgp.gov.si/si/splosno/vstopna_stran/aktualne_teme/skupna_kmetijska_politika_po_letu_2013/

PRP 2007-2013 pa je dostopen tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete najkasneje do 15.1.2011 na naslov: jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

 

Odpri datotekoTukaj najdete osnutek Pravilnika o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke, ki določa pogoje in način opravljanja izpita iz geodetske stroke za posameznike, ki se želijo kot odgovorni geodeti vpisati v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije. Vljudno prosimo za vaše predloge, mnenja in stališča na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do srede, 15.12.2010.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, ki ga je Ministrstvo za pravosodje pripravilo v sodelovanju s Službo Vlade RS za zakonodajo, lahko pregledate Odpri datotekotukaj.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše mnenje posredujete do 30.12. 2011, na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

 

 

S strani Ministrstva za pravosodje smo v mnenje prejeli Odpri datotekoZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše mnenje, pripombe in predloge posredujete do 12.12.2010 na naslov: sinisa.plavsic@skupnostobcin.si

 

 

Predlog gradiva Vlade RS za obravnavo in sprejem Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav lahko najdete Odpri datotekotukaj.

Prosimo, da vaše predloge in pripombe pošljete na naslov: sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 6.12.2010.

 

 

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli poziv za posredovanje predlogov prioritetnih nalog, ki bi jih lahko uvrstili v Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2011. Vljudno vas prosimo, da nam vaše predloge posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 25. novembra.

Trenutno poteka javna razprava o predlogu novele Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih, Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter  Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji Državnega arhiva Slovenije.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do vključno 21. novembra 2010 na info@skupnostobcin.si.

Gradivo: - Odpri datotekoZVDAGA   - Odpri datotekoUVDAG   - Odpri datotekoSistemizacija-DAS

 

Odpri datotekoTUKAJ lahko najdete dopolnjen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo - novo gradivo štev. 1, posredovano s strani Ministrstva za kulturo.

Poleg sprememb in dopolnitev, ki se nanašajo na položaj samozaposlenih na področju kulture ter postopkov financiranja posebnih nalog splošnih in osrednjih knjižnic, je dodan še nov člen, ki razveljavlja peti odstavek 55. člena ZUJIK.

Vljudno vas prosimo, da posredujete vaša mnenja in pripombe do 11.11.2010 na naslov: jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

V medresorski razpravi je Odpri datotekopredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Skupnost občin je bila aktivna že v času javne razprave ter je na ministrstvo naslovila stališča in predloge. Vljudno vas pozivamo, da k trenutno danemu vsebinskemu predlogu podate mnenja in stališča na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do 10.11.2010.

V vladni proceduri je Odpri datotekoPredlog Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence.

Vljudno vas prosimo, da se do predloga opredelite ter nam morebitne pripombe in predloge posredujete do ponedeljka, 8.11.2010 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

V usklajevanje vam posredujemo Odpri datotekopredlog Zakona o gozdovih. Slednji je v obravnavi v DZ RS.

Morebitne pripombe in stališča nam posredujte do ponedeljka, 8.11.2010 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

 

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Odpri datotekoOsnutek Uredbe o ravnanju z izrabljenimi vozili. 

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do četrtka, 25. novembra 2010 na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si.

 

  

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo vam postredujemo Odpri datotekoTUKAJ.

Vljudno vas prosimo, da nam do 9.11.2010 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si sporočite morebitne pripombe in stališča.

 

Odpri datotekoTUKAJ vam posredujemo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

Vljudno vas prosimo, da morebitne pripombe in predloge oziroma podate mnenje o usklajenosti najpozneje do ponedeljka 8. novembra 2010 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoTUKAJ najdete nov predlog Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je bil objavljen na spletni strani Vlade RS, dne 22.10.2010.

Prosimo, da nam vaše pripombe pošljete do petka, 29.10.2010, na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

Ministrstvo za gospodarstvo vabi k pripravi Odpri datotekopravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah LEK.

Prosimo vas za pripombe in morebiten interes po usklajevalnem sestanku na e-pošto: sasa.kek@skupnostobcin.si do 15. novembra.

Na spletni strani Vlade RS je objavljeno Odpri datotekonovo gradivo predloga Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Predvsem je spremenjeno V. poglavje glede na prvi predlog iz meseca julija.

Prosimo, da predlog podrobno preberete in pošljete vaše pripombe do 31.10.2010 na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

 

 

Danes je bil na spletni strani e-demokracija objavljen Odpri datotekoosnutek Pravilnika o minimalnih pogojih za zaščito nelovnih površin.

Odpri datotekoObrazložitev določil pravilnika.

Prosimo vas, da nam sporočite vaša mnenja in pripombe na besedilo pravilnika do 10.10.2010. na naslov: jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Na MJU je v javni razpravi Odpri datotekopredlog Zakona o negospodarskih javnih službah

Vljudno vas prosimo za stališča, mnenja in predloge na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Odpri datotekoTUKAJ vam posredujemo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

Prosimo, da nam vaše pripombe in predloge pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 15.10.2010.

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč, ki jo lahko najdete Odpri datotekoTUKAJ.

Vljudno vas vabimo k oddaji stališč in pripomb, ki nam jih lahko posredujete do 14. Oktobra 2010 na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

Na spletni strani MOP smo zasledili objavo Osnutka pravilnika o ocenjevanju in obveščanju javnosti o kakovosti zunanjega zraka.  

- Odpri datotekoOsnutek Pravilnika o ocenjevanju in obveščanju javnosti o kakovosti zunanjega zraka, 

-Odpri datoteko priloga.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do četrtka, 7. oktobra 2010 na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si.

Državni zbor je dne 31. 8. v obravnavo prejel prometno zakonodajo. Predlogi zakonov bodo obravnavani na Odboru za promet, kamor še lahko posredujemo vaše pripombe in predloge.

Vljudno vas prosimo, da še enkrat pregledate predloge zakonov in jih posredujete v najkrajšem možnem času na naslov: miha.mohor@skupnostobcin.si.

Predloge zakonov lahko najdete na spodnjih povezavah:

1.      Zakon o pravilih cestnega prometa-prva obravnava

http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&mandate=-1&o=20&unid=PZ|62254FE128F87BCCC12577910024BCED

2.      Zakon o voznikih:

http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&mandate=-1&o=20&unid=PZ|43D4A04B75A5746AC1257791002DF7CE

3. Zakon o motornih vozilih:

http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&mandate=-1&o=20&unid=PZ|F9F7715A968F4CA8C1257791003A3652

4.      Zakon o cestah

http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&mandate=-1&o=10&unid=PZ|D41DABE3DE885FACC12577910020C6B1

 

Posredujemo vam Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vsebina slednje se nanaša na izvajanje programa Leader, zato vas vljudno pozivamo k posredovanju stališč, pripomb in predlogov na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoPredlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013

V javni razpravi je Odpri datotekopredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih.

Vljudno vas prosimo, da so do vsebine danega predloga opredelite do  1.10.2010, vaše pripombe in stzališča pa posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

V vladni proceduri je Predlog uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Glede na to, da gre za predpis, ki določa višino okoljske dajatve, ki v primeru odlaganja na odlagališčih namenjenih za izvajanje obvezne občinske javne službe, pripada občinam, vas prosimo, da si na spodnji povezavi pogledate predlog uredbe z vsemi prilogami.

Odpri datotekoPredlog uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

Odpri datotekoPriloga 1, Odpri datoteko2, Odpri datoteko3, Odpri datoteko4, Odpri datoteko5, Odpri datoteko6.

Prosimo, da nam vaše pripombe pošljete čim prej.

V Državno zborski proceduri je predlog Nacionalnega programa za kulturo 2008-2011. Celotno besedilo predloga se nahajaOdpri datoteko TUKAJ.

Vljudno vas prosimo, da nam morebitna stališča, pripombe in predloge posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Ministrstvo za okolje in prostor je osnovalo Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda, ki je dostopen tudi Odpri datotekoTUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 14.9.2010.

 

Ministrstvo za okolje in prostor je na svojih spletnih straneh objavilo Osnutek Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje, ki ga lahko preberete Odpri datotekoNA TEM MESTU.

Prosimo, da nam vaše predloge in pripombe posredujete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 14.9.2010.

 

Na straneh Ministrstva za okolje in prostor se nahaja Osnutek Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, ki ga lahko najdete tudi Odpri datotekoTUKAj.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do 14.9 2010.

 

Odpri datotekoNA TEM MESTU si lahko ogledate Predlog zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ki je objavljen tudi na spletni strani Ministrstva za finance.

Pripombe in predloge nam lahko posredujete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 6.9.2010.

Ministrstvo za okolje in prostor je na svojih straneh objavilo Osnutek pravilnika o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave.

- Osnutek pravilnika se nahaja Odpri datotekoTUKAJ.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 31. Avgusta 2010.

V delu Vlade RS je Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju:

Odpri datoteko-Predlog uredbe

Morebitne pripombe in predloge nam lahko posredujete na info@skupnostobcin.si.

V delu Vlade RS je predlog Zakon o javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije - prva obravnava:

- Odpri datotekonovo gradivo/1.

- Odpri datotekonovo gradivo/2.

- Odpri datotekopripombe ministrstev

V kolikor imate kakšne pripombe in predloge vas vabimo, da nam jih posredujete na info@skupnostobcin.si.

V priponki vam pošiljamo nov predlog Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (prvotno je bil predlagan Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, vendar je zaradi večjega števila sprememb predlagan nov zakon), ki je bil na podlagi zaključene medresorske obravnave poslan v obravnavo in sprejem Vladi RS.

V predlogu zakona so v precejšnji meri upoštevane pripombe in predlogi Skupnosti občin Slovenije, predvsem najbolj sporen predlog, da bi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem bil del proračuna in bi se sprejemal in spreminjal po postopku in v rokih, ki veljajo za sprejem proračuna. Po novem predlogu se načrt ravnanja samo posreduje v sprejem državnemu zboru oziroma svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj s predlogom proračuna.

Več o spremembah si lahko preberete Odpri datotekoTUKAJ.

Glede na to, da je medresorska obravnava zaključena vas prosimo, da nam vaše morebitne dodatne pripombe pošljete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si najkasneje do 15.08.2010, ki jih bomo lahko predlagali septembra, ko naj bi predvidoma zakon bil v državnozborski proceduri.

 

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1G), ki si ga lahko ogledate Odpri datotekoTUKAJ.

Prosimo vas, da nam vaše mnenje k predlogu zakona, posredujete na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si, najkasneje do torka, 27. julija 2010.

V usklajevanje vam posredujemo Predlog Zakona o državnem tožilstvu Ministrstva za pravosodje, ki ga lahko najdete TUKAJ.

Vljudno vas vabimo k posredovanju vaših stališč, mnenj, pripomb in predlogov.

Prosimo vas, da nam pripombe pošljete najkasneje do torka, 31. avgusta 2010 na elektronski naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

V usklajevanje vam posredujemo predlog Zakona o voznikih Ministrstva za notranje zadeve. Predlog zakona se nahaja Odpri datotekoTUKAJ.

Prosimo vas, da nam pripombe pošljete najkasneje do četrtka, 21.7.2010 na elektronski naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

V usklajevanje vam posredujemo predlog uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Novo uredbo lahko najdete Odpri datotekoTUKAJ.

Vaše predloge in pripombe lahko pošljete do petka, 23. julija 2010 na elektronski naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si

V obravnavo vam posredujemo pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, ki je objavljen na spletni stani MOP in ga lahko najdete Odpri datotekoTUKAJ.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 9. avgusta 2010, na e-naslov: sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

V obravnavo vam dajemo osnutek Zakona o podnebnih spremembah, ki ga je pripravila Služba Vlade RS  za podnebne spremembe in objavila na spletu http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2010/Zakon_o_podnebnih_spremembah_splet.pdf.

Predloge in pripombe k besedilu lahko pošljete do 1. septembra na sasa.kek@skupnostobcin.si.

Na spletni strani MŠŠ je objavljen Predlog Pravilnika o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih. Vljudno vas prosimo, da nam vaša stališča, predloge in pripombe posredujete na jasmina@skupnostobcin.si.

Besedilo predloga je dostopno na tej povezavi:

www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/zakonodaja/pdf/vrtci/Pravilnik_kapacitete_vrtci_19_5_10.pdf

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je objavljen osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju:

http://www.mop.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/12161/7516/84c0ca59c2/

Vljudno vas prosimo, da nam vaša stališča, predloge in mnenja posredujete na sasa@skupnostobcin.si.

Skladno  z določbami Zakona o knjižničarstvu, mednarodnimi priporočili in smernicami, si Ministrstvo za kulturo prizadeva, da bi splošnim knjižnicam zagotovilo pogoje za brezplačno uporabo knjižničnega gradiva, informacij in vseh ostalih storitev splošnih knjižnic v okviru kakovostne javne službe.

V priponki se nahaja besedilo raziskave Analiza stanja in možnosti ukinitve nadomestil za včlanitev v slovenske splošne knjižnice. Vljudno vas prosimo, da se do ugotovitev in predlogov opredelite.

Prosimo, da vaše predloge in pripombe posredujete na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do začetka meseca septembra.

Tukaj lahko preberete raziskovalno nalogo: Odpri datotekoAnaliza stanja in možnosti ukinitve nadomestil za včlanitev v slovenske splošne knjižnice.

V priponki vam pošiljamo predlog Zakona o javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije s strani Ministrstva za javno upravo.

Prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do 05.07.2010 na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

Predlog zakona si lahko ogledate Odpri datotekotukaj.

Ministrstvo za javno upravo je izdalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do 05.07.2010 na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

Predlog zakona si lahko ogledate Odpri datotekotukaj.

Na ministrstvo za obrambo smo se obrnili glede pripomb in predlogov k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Katere predloge so upoštevali po vsebini lahko preverite Odpri datotekotukaj.

 

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v obravnavo pošilja Pravilnik o uniformah občinskih redarjev.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe pošljete do 24.06.2010 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoPravilnik.

Odpri datotekoTehnična specifikacija.

 

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je objavljen osnutek sprememb in dopolnitev uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju:

http://www.mop.gov.si/index.php?id=1999&tx_ttnews%5Btt_news%5D=7516&tx_ttnews%5BbackPid%5D=12118&L=0&no_cache=1

Vabimo vas, da si osnutek ogledate, morebitne pripombe pa pošljite na naslov: miha.mohor@skupnostobcin.si do 12. julija 2010.

V mnenje in morebitne pripombe vam dajemo Pravila gasilske službe. Pravila urejajo temeljna načela organiziranja in delovanja gasilske službe in se uporabljajo za prostovoljne in poklicne gasilce. Vprašanja, ki s temi pravili niso urejena, niti jih ne urejajo predpisi o gasilstvu ali varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, urejata gasilski organizaciji, zlasti Gasilska zveza Slovenije in Združenje slovenskih poklicnih gasilcev s svojimi statuti in notranjimi akti kot samostojni nevladni organizaciji. Podobno velja za poklicne gasilske teritorialne enote, ki so organizirane predvsem kot javni zavodi oziroma gasilske enote, ki jih organizirajo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije.

Odpri datotekoDopis.

Odpri datotekoPravila gasilske službe.

 

 

V obravnavo vam posredujemo Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, ter vas prosimo, da nam vaše predloge, oziroma pripombe, posredujete najkasneje do 10.06.2010.

Odpri datotekoPredlog pravilnika.

V mnenje in pripombe smo vam posredovali predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-H), ki je bil pripravljen skladno s Programom Vlade za leto 2010.

Na tem mestu vam predstavljamo Odpri datotekoosnutek predloga zakona.

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je v proučitev posredovalo predlog Zakona o davku na nepremičnine.

Celotnen dopis Ministrstva lahko najdete Odpri datotekotukaj.

Zakon o davku na nepremičnine-Odpri datotekobesedilo členov.

Odpri datotekoDavčne stopnje za stanovanja.

 

Posredujemo vam Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), katerega besedilo je Vlada RS določila na svoji 84. redni seji dne 27.5.2010 in predlagala Državnemu zboru RS, da ga sprejme po skrajšanem postopku.

Odpri datotekoDopis državne sekretarke Ministrstva za javno upravo.

Odpri datotekoPredlog zakona.

V mnenje vam posredujemo predlog spremembe uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter vas prosimo za povratne odzive na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do četrtka, 10.6.2010.

Predvidene spremembe, ki jih predlog uvaja so:

-  spremenjeni standardi in normativi za oblikovanje organizacijskih enot na vseh ravneh, pri  čemer so številčno strožji pogoji za oblikovanje notranjih organizacijskih enot;

- jasno definiran pojem manjših sprememb sistemizacije;

- ni več možnost skrajšanja zahtevanih delovnih izkušenj v primeru, ko ima kandidat višjo izobrazbo, kot se zahteva za zasedbo delovnega mesta, ali ima opravljen pravniški državni izpit ali pridobljen akademski naslov, se pa za zasedbo delovnega mesta ne zahtevata;

- jasnejša opredelitev upoštevnih delovnih izkušenj za zasedbo delovnega mesta;

- predpisane daljše delovne izkušnje kot pogoj za zasedbo delovnih mest, na katerih se opravljajo najzahtevnejša dela (nazivi prvega kariernega razreda:višji sekretar, sekretar, podsekretar);

Odpri datotekoPredlog uredbe.

Odpri datotekoOpisi tipičnih uradniških delovnih mest.

Odpri datotekoDopis.

V prilogi spodaj je »Načrt ribiškega upravljanja v ribiškem območju«, ki nam ga je posredoval Zavoda za ribištvo Slovenije. Na Zavodu za ribištvo Slovenije so pripravili osnutke načrtov za vsa ribiška območja na podlagi mnenj izvajalcev ribiškega upravljanja in lokalnih skupnosti.

Osnutki vseh načrtov bodo objavljeni na spletni strani www.zzrs.si.

Vaše morebitne predloge in pripombe lahko pošljete do 29.4. 2010 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoOsnutek

V priponki je dosegljiv predlog Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. Predlog zakona naj bi nastal kot posledica upoštevanja pripomb na predlog Zakona o umeščanju prometne, energetske in vodne infrastrukture v prostor v fazi prvega medresorskega usklajevanja in javne obravnave v obdobju med 15.01.2010 in 15.02.2010.

Predvsem iz razloga neustreznosti predloga omenjenega zakona prosimo, da predlog Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor preučite ter nam pošljete vaše pripombe in mnenja na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do petka 23.04.2010.

Odpri datotekoPredlog zakona

Ministrstvo za promet je objavilo dopolnjen predlog Zakona o javnih cestah.

Vsebina zakona se razširja na občinske ceste.

Zakon ureja temeljna pravila upravljanja, graditve, vzdrževanja in varstva občinskih cest. V zakonu je dodano novo poglavje, v katerem so določena temeljna pravila upravljanja, graditve, vzdrževanja in varstva občinskih cest. Zakon določa upravljavca občinskih cest. Občine morajo pri načrtovanju, projektiranju, gradnji in načrtovanju občinskih cest upoštevati zakon o javnih cestah in podzakonske predpise zakona o javnih cestah. Zakon določa varovalni pas občinske ceste, v katerem je raba prostora omejena, določa polje preglednosti na občinskih cestah, določa temeljna pravila graditve, rekonstrukcije, prilagoditve in ukinitve priključkov nekategoriziranih cest na občinske ceste. Na občinskih cestah prometno ureditev določi občina. Zakon ureja tudi zapore občinske ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti. Zakonska obveznost občine je vodenje podatkov o občinskih cestah. Upravljavec občinske ceste je obvezen voditi evidence o občinskih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih ter jih brezplačno posredovati Direkciji za ceste. Zakon na občinske ceste razširja pravila pregleda in prevzema obnovitvenih del. Na občinskih cestah pregled in prevzem opravi komisija, ki jo določi župan. Po opravljenem pregledu izda župan odločbo, s katero odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali izda dovoljenje za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta prometu. Zakon na občinske ceste razširjajo tudi določbe, ki opredeljujejo prepovedi ogrožanja varne uporabe ceste in določbe, ki opredeljujejo obveznosti lastnikov nepremičnin ob cesti.

Vljudno vas prosimo za stališča, pripombe in predloge do petka, 23.4.2010 na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoDopolnjen predlog

V javni razpravi je Predlog Zakona o Javni agenciji za javno naročanje (v priponki).

Z Agencijo za javno naročanje se želi vzpostaviti enotno okolje javnega naročanja. Cilj predlaganega zakona je doseči bolj učinkovito, gospodarno in transparentno javno naročanje ter centralizacija javnih naročil, odpreti trg javnih naročil širšemu krogu potencialnih ponudnikov s ciljem doseganja večje kakovosti za isti denar (value for money) ter omogočiti cenejše blago in storitve (ter dolgoročno tudi gradnje) za potrebe delovanja države in drugih javnih subjektov, tudi z večjo informatizacijo procesov. Obenem se želi vzpostaviti podporo javnim naročnikom pri oddaji naročil, kjer naročniki sami nimajo dovolj prakse in niso dovolj usposobljeni na področju postopkov oddaj javnih naročil.

Vljudno vas pozivamo k stališčem , pripombam in predlogom do srede, 28.4.2010 na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoPredlog zakona

Izhodišča za stalni in sistematični razvoj usposobljenosti in znanja javnih uslužbencev so dana v določbah Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) in zakonodaji s področja plačnega sistema, ki vzpostavlja povezave med delovno uspešnostjo, uporabo novega znanja in mehanizmi nagrajevanja, opredeljuje odgovornost do izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter nosilce za njihovo načrtovanje, ciljne skupine, organiziranje in izvajanje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja na posameznih organizacijskih ravneh upravne organizacije.

V medresorskem usklajevanju je Predlog strategije izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev za obdobje 2010-2015 (objavljen je na spletni strani MJU).

Vaša morebitna stališča nam posredujte do srede, 21.4.2010 na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoPredlog strategije

Ministrstvo za finance je objavilo osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji. Predloge in pripombe posredujte najkasneje do 15. maja 2010 na elektronski naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si .

Odpri datotekoOsnutek strategije

V luči spremenjenih družbeno-ekonomskih razmer, ki jih je povzročila svetovna gospodarska in finančna kriza, in učinkovitega odzivanja nanje, se je vlada zavzela za spremembe operativnih programov kohezijske politike v Republiki Sloveniji ter optimizacijo uporabe evropskih kohezijskih sredstev, katerih Organ upravljanja je SVLR.

Z objavo gradiva se začenja enomesečna javna razprava o spremembi operativnih programov, hkrati pa bo izvedena tudi okoljska presoja sprememb.

Gradivo za javno razpravo:

Spremembe operativnih programov kohezijske politike cilja 1 v Sloveniji (predstavitev z utemeljitvijo in vrednotenjem)

Predloge in stališča posredujte do konca aprila 2010 na elektronski naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si .

Skupnost občin Slovenije je na Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ in Komisijo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DS RS posredovala pobudo glede delovanja in (so)financiranja Lokalnih akcijskih skupin (LAS) v občinah. DZ RS je predmetno problematiko že obravnaval, DS RS pa bo problematiko obravnaval danes.

V skladu s predlogom Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ RS je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo preliminarni predlog sprememb in izboljšav izvajanja ukrepov Leader.

Vljudno vas prosimo, da se do predloga opredelite do četrtka, 25.3.2010 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoPreliminarni predlog sprememb

Ministrstvo za javno upravo je objavilo osnutek Akcijskega načrta Elektronskega poslovanja javne uprave 2010 do 2015 (AN SREP).

Predloge in pripombe sporočite na sasa.kek@skupnostobcin.si

V priponki je objavljen predlog Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce s Prilogo 1 in Prilogo 2 ter z obrazložitvijo predloga uredbe, ki smo ga prejeli iz Ministrstva za gospodarstvo. Predlagana uredba je v osnovi enaka kot sedaj veljavna uredba in se od nje razlikuje le v fiksnem delu cene, ki se po predlagani uredbi ne spreminja. Spremenjen tekst glede na sedaj veljavno uredbo je prikazan v rdeči barvi.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe sporočite najkasneje do petka, 19.3.2010 do 10.00 ure na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si

Odpri datotekoPredlog uredbe

V priponki se nahaja Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, pripravljen na Ministrstvu za javno upravo na predlog Ministrstva za zunanje zadeve z dne 5.2.2010 in 17.2.2010,  podanega zaradi sprememb Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 108/09) ter na predlog Ministrstva za pravosodje z dne 13.1.2010, podanega zaradi uskladitve določb uredbe z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 76/08).

Razen sprememb in dopolnitev uredbe, ki so potrebne zaradi uskladitve njenih določb z navedenima zakonoma, posredovani predlog ne vsebuje drugih sprememb in dopolnitev uredbe.

V kolikor imate na omenjeni predlog sprememb in dopolnitev uredbe kakršne koli pripombe, nam le-te do ponedeljka 22. marca 2010 sporočite na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Odpri datotekoPredlog uredbe

Ministrstvo za šolstvo in šport je na svoji spletni objavilo Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca:

-          Besedilo predloga

-          Obrazložitev sprememb

Vaše pripombe in predloge posredujte na jasmina@skupnostobcin.si najkasneje do torka 23. marca 2010.

V delu Vlade RS je Predlog uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah, predlagatelja MNZ. V kolikor imate na predlog kakršnekoli pripombe nam jih sporočite in ustrezno bomo ukrepali.

V delu Vlade RS je Predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti, prva obravnava: predlog zakona, izjava o skladnosti, korelacijska tabela, gradivo KT-1. Vljudno vas prosim, da nas v primeru kakršnihkoli pripomb k predvideni vsebini predloga obvestite in ustrezno bomo ukrepali.

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je objavljen:

Predlog zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe in stališča posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 18.3.2010.

Kratek povzetek je dostopen s klikom tukaj.

Sekretariat SOS je občinam članicam posredoval poziv k oddaji predlogov in pripomb k Predlogu Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki ureja vključevanje okoljskih vidikov v postopke javnega naročanja. Uredba je objavljena na spletni strani http://www.mf.gov.si/slov/javnar/predpisi_predlogi.htm. Rok za predložitev pripomb se izteče 28. 2. 2010, zato vas vljudno prosimo, da morebitne pripombe posredujete v najkrajšem možnem času na e-naslov info@skupnostobcin.si.

 

V delu Vlade RS je Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive. Vlada Republike Slovenije je na 30. redni seji dne 4.6.2009 sprejela sklep, s katerim je Ministrstvu za javno upravo med drugim naložila pripravo sprememb uredbe, ki ureja napredovanje uradnikov v nazive in sicer z namenom zaostritve pogojev za napredovanje v naziv prve stopnje.

V skladu s predlagano spremembo uredbe tako uradnik lahko napreduje v naziv »višji sekretar«, ko v nazivu iste stopnje doseže sedemkrat oceno odlično. Taka ureditev pomeni dodatno zaostritev pogojev za napredovanje v najvišji uradniški naziv, saj se po veljavni ureditvi za napredovanje v naziv prve stopnje zahteva pet odličnih ocen ali šest ocen najmanj zelo dobro. Uradniški naziv »višji sekretar« je najvišji naziv v uradniški karieri, uradnik pa v tem nazivu opravlja najpomembnejše in najzahtevnejše naloge, zato je določitev strožjih pogojev za napredovanje po mnenju Vlade RS upravičena.

V kolikor imate na predlog vlade kakšne pripombe oziroma stališča nam jih posredujte čimprej na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Ministrstvo za promet in Ministrstvo za notranje zadeve sta pripravila predpise, ki bodo v bodoče nadomestili Zakon o varnosti cestnega prometa. Ker se v kratkem sestane tudi delovna skupina za izvajanje Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu vas vljudno prosimo, da nam, v kolikor imate na spodaj navedene predloge kakršnekoli pripombe ali stališča le te posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do srede 17.02.2010.

·         Zakon o voznikih,

Delovni osnutki podzakonskih aktov:

·         Predlog Zakona o javnih cestah

·         predlog Zakona o motornih vozilih.

 

V prilogi se nahaja predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Rdečem križu Slovenije. Prosimo, da nam morebitne pripombe posredujete na miha@skupnostobcin.si, najkasneje do 24.02.2010.

Odpri datotekoPREDLOG ZAKONA

V vladni proceduri je Predlog uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013. V kolikor imate kakšne pripombe oziroma stališča nam jih posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Predlog uredbe

V usklajevanje smo prejeli Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-R).

Pozivamo vas, da nam morebitne pripombe in stališča posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do četrtka, 11.02.2010.

Odpri datotekoPredlog ZLS-R 

Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila predlog novega Zakona o geodetski dejavnosti (gradivo z dne 21.01.2010), ki vam ga pošiljamo v usklajevanje.

Prosimo, da nam vaše predloge oziroma pripombe pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 03.02.2010.

Odpri datotekoPredlog zakona

Ministrstvo za javno upravo je v vlado posredovalo Predlog zakona o spremembi Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev - nujni postopek.

Predlog zakona predvideva, da bi se ukrep začasnega znižanja plač funkcionarjev podaljšal do vključno 31.12.2010.

Vljudno vas pozivamo, da nam stališča in pripombe posredujete čim prej na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoPredloga zakona

Ministrstvo za pravosodje je v usklajevanje posredovalo o besedilo Osnutka Predloga za začetek postopka za spremembe 160., 161. in 162. člena Ustave Republike Slovenije ter Prilogo k obrazložitvi predloga sprememb Ustave Republike Slovenije.

Prosimo vas, da nam do dne 10. februarja 2010 posredujete morebitne pripombe na besedilo določb Osnutka predloga sprememb Ustave Republike Slovenije oziroma k obrazložitvi.

Ob tem vas posebej opozarjamo na položaj samoupravnih lokalnih skupnosti kot predlagateljev za oceno ustavnosti zakonov ter župana glede občinskih aktov v predlogu sprememb 162. člena Ustave Republike Slovenije.

Odpri datotekoUstavni zakon

Odpri datotekoPriloga k obrazložitvi

 

Obveščamo vas, da je v obravnavi na Vladi RS  Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - nujni postopek.

Predlog določa datum odprave preostanka nesorazmerij v osnovnih plačah za funkcionarje, ki je enak datumu, ki je določen za dokončno odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v Aneksu št. 2 h KPJS.
 
Predlog sprememb med drugim določa, da se določa konkreten datum za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah funkcionarjev v lokalnih skupnostih, ki jim bi morala biti v skladu s prehodno določbo 26. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS. št. 57/07), odpravljena v decembru 2009. S 4. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 96/09) je bilo določeno, da se ta obveza v letu 2009 ne izvrši in določeno, da se izvrši roku, kot velja za dokončno odpravo nesorazmerij za javne uslužbence.

Odpri datotekoPredlog ZSPJS

Odpri datotekoDopis

V priponki se nahaja osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Morebitne pripombe in predloge na osnutek posredujte do 1. februarja 2010 na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si

Odpri datotekoOsnutek uredbe

Odpri datotekoPriloga 1

Odpri datotekoPriloga 2

Odpri datotekoPriloga 3

V obravnavo smo prejeli Predlog Zakona o umeščanju prometne, energetske in vodne infrastrukture v prostor. Prosimo, da nam najkasneje do petka, 29. januarja 2010 posredujete morebitne pripombe in predloge na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si .

Odpri datotekoPredlog zakona

V obravnavo smo prejeli gradivo Turistična politika za leto 2010 z usmeritvami za 2011, ki je v medresorskem usklajevanju. Prosimo vas, da nam predloge in pripombe na gradivo posredujete do petka, 22. januarja 2010 na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoTuristična politika za leto 2010

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki vam ga podajamo v priponki ter vas pozivamo, da nam pošljete pripombe ter predloge na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 10.01.2010.

Odpri datotekoUredba

V vladni proceduri je Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. Stališča nam posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoPredlog uredbe

V vladni proceduri je Predlog Obdobnega načrta za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2010 in 2011. Stališča nam posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoOBDOBNI NAČRT

Ministrstvo za šolstvo in šport je objavilo delovni osnutek predloga Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Gre za delovno gradivo, ki še ni v fazi usklajevanja. Morebitne predloge prosim posredujte na jasmina@skupnostobcin.si .

Odpri datotekoDelovni osnutek

V priponkah spodaj sta dosegljiva dva predloga zakonov, ki ju je objavilo Ministrstvo za šolstvo in šport. Morebitne pripombe in predloge pošljite najkasneje do torka, 15. decembra 2009 na alenka.jarc@skupnostobcin.si .

Odpri datotekoPredlog Zakona o jav. interesu v mlad. sektorju

Odpri datotekoPredloga Zakona o sprem. in dop. Zakona o mlad. svetih Slovenije

V priponki spodaj se nahaja predlog Pravilnika o vsebini vprašalnika za generalno vrednotenje nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava RS na podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06).

Vprašalnik je namenjen pridobivanju tistih podatkov, ki so pomembni v postopku generalnega vrednotenja nepremičnin, vendar se ne vodijo v uradnih evidencah.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe, predloge ter pomisleke pošljete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do torka 15.12.2009.

Odpri datotekoPredlog Pravilnika

Odbor za okolje in prostor je na svoji 11. seji dne 26.11.2009 opravil obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju, ki ga je Državnemu zboru v zakonodajni postopek posredovala Vlada 29.10.2009. Vlada je predlagala, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Kolegij predsednika državnega zbora je na svoji 43. seji dne 9.11.2002 sprejel odločitev, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Skupina poslank in poslancev je dne 12.11.2009 zahtevala, da o odločitvi Kolegija predsednika Državnega zbora odloči Državni zbor. Državni zbor je na 11. redni seji dne 17.11.2009 odločil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Na seji Odbora so poleg predstavnikov predlagatelja zakona sodelovali še predstavniki Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije, Državnega sveta - Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Zakonodajno - pravne službe Državnega zbora. Celotno poročilo in končni predlog zakona si lahko ogledate v priponki.

Odpri datotekoPoročilo.

Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji /ZRomS-1/ (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: zakon) v prvem odstavku 6. člena določa, da Vlada v sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in Svetom romske skupnosti RS sprejme program ukrepov, s katerim se skladno s tem zakonom in področno zakonodajo določijo obveznosti in naloge iz 4. in 5. člena zakona, ki jih izvajajo pristojna ministrstva, drugi državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti. Drugi odstavek istega člena nadalje še določa, da prej omenjeni organi sprejmejo podrobne področne programe in ukrepe ter v svojih finančnih načrtih predvidijo za to potrebna sredstva.

Predlog osnutka Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2010 – 2015 je pripravila delovna skupina, ki jo je v ta namen imenovala Vlada s sklepom št. 02401-16/2007/4 z dne 11. 10. 2007 in št. 02401-16/2007/7 z dne 27. 12. 2007, nosilec predpisa pa je Urad Vlade RS za narodnosti.

Predlog osnutka je na svoji 4. seji dne 23. 11. 2009 potrdila tudi Komisija Vlade RS za zaščito romske skupnosti, ki bo v nadaljevanju v skladu z zakonom zadolžena za spremljanje uresničevanja sprejetega dokumenta.

Predlog osnutka Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2010 – 2015 je objavljen na spletnih straneh Urada Vlade RS za narodnosti in je dosegljiv na spletni povezavi http://www.uvn.gov.si/fileadmin/uvn.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/Nacionalni_program_ukrepov_za_Rome_20.11..pdf .

Pripombe in predloge, ki se nanašajo na vsebino besedila predloga osnutka, posredujte do vključno petka, 15. 1. 2010 do 16. 00 ure na naslove: maja.mamlic@gov.si, tjasa.plohl@gov.si ali gp.un@gov.si.

Odpri datotekoNacionalni program

Na spletni strani Državnega zbora RS so objavljene zadnje verzije PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO:
http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&vt=40&sb=6&mandate=-1&sd=1&unid=PZ|EE02C869476E1EDBC1257662003355C7&showdoc=1

V priponki se nahaja gradivo Vlade za obravnavo in sprejem Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše pripombe oziroma predloge pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si najkasneje do 09.12.2009.

Odpri datotekoGRADIVO UREDBE

 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS št. 93/2005) določa, da Vlada Republike Slovenije izda uredbo, s katero podrobneje določi pogoje, merila in postopek dodeljevanja regionalnih spodbud Pokazala se je potreba po sprejemu Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud, še posebej pa je pomembna z vidika dodeljevanja evropskih sredstev prednostne usmeritve "Reginalni razvojni programi", četrte razvojne prioritete z nazivom "Razvoj regij" oziroma z Operativnim programom za krepitev regionalnih razvojnih potencialov v obdobju od 2007 do 2013.

Vaše morebitne razmisleke in predloge za dopolnitve nam posredujte najkasneje do petka, 27. novembra 2009, na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoUredba

S strani Ministrstva za javno upravo, Odprava administrativnih ovir, smo prejeli v pregled  in mnenje Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Prosimo vas, da nam svoje  morebitne  pripombe  posredujete najpozneje do 27. novembra 2009 do 11.00. ure, na jasmina@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoSpremembe pravilnika

 

Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo osnutek predloga Zakona o rudarstvu (ZRud-1), ki se nahaja spodaj v priponki. Prosimo vas, da predlog zakona pregledate in nam z vidika vašega delovnega področja posredujete morebitne pripombe in stališča.

Vaše predloge in mnenja pričakujemo do petka, 27.11.2009 na info@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoZRud-1

Odpri datotekoGradivo ZRud

Odpri datotekoKT ZRud

Odpri datotekoIzjava

V priponki se nahaja Predlog Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, vsebino katerega bo komisija za kulturo obravnavala na svoji seji v ponedeljek, 16.11.2009. Slednja je ministrico za kulturo opozorila na nekorektno sodelovanje ministrstva v okviru sprejemanja njegove vsebine in sodelovanja občin. Ker je predlog zakona v obravnavi v državnem zboru vas pozivamo, da morebitne pripombe, predloge in stališča k njegovi vsebini podate čimprej na jasmina.kolar@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoPredlog zakona.

Spodaj se nahaja Predlog Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki smo jo danes prejeli iz MKGP. Rok za pripombe je 29. 10. 2009. Pošljite jih prosimo na e-naslov: sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoPredlog uredbe.

Vsem, ki so poslali pripombe in predloge na prvotni predlog Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, se zahvaljujemo. Priloženo vam v mnenje pošiljamo novo gradivo za medresorsko obravnavo - osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Prosimo, da podate svoje pripombe do 30. oktobra 2009 na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si

Odpri datotekoNovi predlog uredbe.

Obveščamo vas, da je na spletni strani MKGP (Zakonodaja in dokumenti, predlogi predpisov, predlogi -uredbe) objavljen predlog Uredbe o koncesiji za opravljanje javne službe upravljanja in javne službe vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: uredba).

Predmetni predlog uredbe vam podajamo spodaj in vas prosimo, da posredujete vaša stališca do uredbe do 27. 10.2009.

Odpri datotekoPredlog uredbe.

S strani MOP smo prejeli v obravnavo usklajen predlog sprememb Zakona o prostorskm načrtovanju. Prosimo, da nam vaša mnenja ter pripombe posredujete najkasneje do ponedeljka 19.10.2009 na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, saj je podan rok s strani MOP prekratek, zato smo jim tudi posredovali sporočilo, da jim bomo pripombe posredovali v začetku naslednjega tedna.

Odpri datotekoPredlog zakona.        Odpri datoteko Dopis MOP.

Ministrstvo za okolje in prostor je v obravnavo poslalo osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Prosimo, da podate svoje pripombe na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 19.10.2009.

Odpri datotekoUredba.

 

S strani Službe vlade za lokalno samoupravi in regionalni razvoj smo prejeli v obravnavo Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev. Vaše pripombe na pravilnik lahko posredujete do 22. oktobra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. Pravilnik si lahko ogledate na spodnji povezavi v PDF obiki.

 

Odpri datotekoPravilnik o dopolnitvah pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev.Spodaj se nahaja predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja. Rok za oddajo pripomb in predlogov je 27. september 2009 na e-naslov info@skupnostobcin.si.

Bodite pozorni:

-          str. 14: …Prav tako je z vidika delovanja ekonomsko finančnega sistema države neprimerna ureditev, po kateri lahko občine same določajo višino okoljskih dajatev. Zaradi tega je bilo treba ustrezno spremeniti veljavno zakonodajo.

-          Str 18. … Predlagana sprememba na področju okoljskih dajatev, po kateri občine ne bodo več samostojno določale višino okoljskih dajatev zaradi obremenjevanja okolja,  ne prinaša bistvenih sprememb za občine, saj Zakon o financiranju občin določa, da so določene okoljske dajatve zaradi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in zaradi odlaganja odpadkov prihodek proračuna občine.

-          str 45., 78 člen: Predpisi občin, ki so bili izdani na podlagi 112. člena ZVO-1, prenehajo veljati s 1. januarjem 2010.

-          V 9. členu predlagana dopolnitev pomeni jasnejšo vlogo ministrstva pri dajanju smernic. S predlagano določbo je določeno, da ministrstvo podaja smernice k določenim planom in programom, s katerimi se konkretizirajo okoljska izhodišča. Takšna rešitev pomeni večjo določenost zlasti v postopkih priprave in sprejemanja prostorskih načrtov države oziroma občin

-          Z 29. in 30. členom predlaganega zakona se črtajo določbe 111. in 112. člena veljavnega zakona, na podlagi katerih ima občina pravico predpisovati okoljske dajatve za onesnaževanje okolja lokalnega pomena.

-          V 61. členu predlagana sprememba je potrebna zaradi opozoril Računskega sodišča R Slovenije o izvajanju občinski obveznih gospodarskih javnih služb, saj je bilo iz veljavne ureditve mogoče razumeti, da se zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v vseh primerih izvaja kot enovita služba, ki jo mora opravljati ista oseba, kar pa ni smiselno. Razlog za spremembo pristojnosti za izdajanje izvršilnih predpisov z ministra na vlado je enak kot zgoraj, dodana pa je obveznost uskladitve občinskih predpisov s vladnimi predpisi, v katerih bo določen rok.

-          Po določbah 78. člena bodo predpisi občin, ki so bili izdani na podlagi 112. člena veljavnega zakona, to je o uvedbi okoljskih dajatev zaradi obremenjevanja okolja lokalnega pomena, prenehali veljati s 1. januarjem 2010.

-          ….

Odpri datotekoPredlog zakona.

V obravnavo je bil posredovan »PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU – skrajšani postopek«, ki ga je poslalo Ministrstvo za okolje in prostor.  Naprošamo vas, da nam svoje mnenje oz. morebitne pripombe posredujete na elektronski naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 11. septembra 2009.

Odpri datotekoPredlog zakona.

S strani ministrstva za okolje in prostor smo prejeli osnutek Uredbe o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima.

Predlog uredbe se nahaja spodaj.

Prosimo vas, da nam vaše predloge oziroma morebitne pripombe pošljete najkasneje do petka 14.09.2009, na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

Za vaše prispevke se vam že v naprej zahvaljujemo.

Odpri datotekoOsnutek uredbe.

Iz ministrstva za finance smo prejeli Izračun povprečnin za leti 2010 in 2011! Prosimo, da nam pripombe pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si najkasneje do 31. avgusta 2009.

Odpri datotekoIZRAČUN POVPREČNIN

Ministrstvo za finance je pripravilo osnutke novel obeh zakonov, ki urejata javno naročanje in osnutek novele zakona, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja in jih posredovalo v medresorsko usklajevanje ministrstvom in vladnim službam. Objavljeni so predlogi sprememb in dopolnitev Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) in Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN).  Osnutke novel se nahajajo zgoraj v priponkah ali na naslovu http://www.mf.gov.si/slov/javnar/predpisi_predlogi.htm .

Prosimo, da nam pripombe pošljete na naslov alenka.jarc@skupnostobcin.si  najkasneje do 31. avgusta 2009.

Odpri datoteko ZJN-2

Odpri datotekoZJNVETPS

Odpri datotekoZRPJN

V obravnavo smo prejeli predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin z obrazložitvijo posameznih členov, ki so nam ga v predhodno medresorsko usklajevanje posredovali iz Ministrstva za javno upravo. Ob pripombah so dobrodošle tudi dodatne usmeritve, za katere kot upravljavci premoženja samoupravne lokalne skupnosti menite, da bi bile koristne na področju, ki ga pokrivate. V slednjem primeru vas prosimo za čim bolj konkretne predloge dodatnih usmeritev, kot tudi za tehtne obrazložitve.

Prosimo, da nam pripombe oziroma predloge z obrazložitvijo pošljete na naslov alenka.jarc@skupnostobcin.si  najkasneje do 19. avgusta 2009.

Odpri datotekoPREDLOG UREDBE

S strani Ministrstva za gospodarstvo smo prejeli predlog Zakona o prostem opravljanju storitev. Predlog je v končni fazi oblikovanja pred posredovanjem v obravnavo Vladi RS. Prosimo, da nam pripombe oz. predloge pošljete na naslov alenka.jarc@skupnostobcin.si najkasneje do 18. avgusta 2009.

Odpri datotekoPredlog ZPOS z obrazložitvijo

Vlada RS je včeraj na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev, ki bo objavljena v Uradnem listu RS. Včeraj sprejeta uredba začne veljati 15. avgusta 2009. V skladu s predlogom reprezentativnih asociacij občin, je Ministrstvo za gospodarstvo glede na usmeritve Vlade RS predlagalo, da se opusti ukrep določitve cen na področju določanja cen komunalnih storitev in se pristojnost oblikovanja cen komunalnih storitev prenese samo na lokalno raven.

Ministrstvo za okolje in prostor bo zagotovilo uveljavitev Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja najkasneje do 14.8.2009.

Kljub temu, da s strani MG uradnega predloga predmetnega pravilnika nismo prejeli, vam le tega podajamo na spodnji povezavi in vas prosimo, da nam pripombe posredujete čim prej.

Odpri datotekoPredlog pravilnika.

S strani MOP smo prejeli predlog Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije, ki ga je pripravila delovna skupina Ministrstva za okolje. Spodaj se nahaja tudi predlog tabele za izdelavo seznama zbirk (5. člen predlaganega zakona)  in prosimo, da v času obravnave pomagate izoblikovati navedeni seznam zbirk. V prilogi se nahaja tudi Direktiva – INSPIRE.

Prosimo, da nam pripombe oziroma predloge pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 17.07.2009.

Odpri datotekoPredlog zakona.                Odpri datotekoSeznam zbirk.              Odpri datotekoDirektiva.

Ministrstvo za promet je izhajajoč iz dejstva, da so izredni prevozi izrednega pomena tako za domače kot evropsko gospodarstvo, pristopilo k  spremembam in dopolnitvam pravnih aktov s področja izrednih cestnih prevozov.

Namen sprememb in dopolnitev tako Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji, kakor tudi Uredbe o povračilu za izredne cestne prevoze je odprava administrativnih, logističnih in drugih ovir na področju izrednih prevozov ter uskladitev področja z evropskimi smernicami o najboljši praksi za izredne cestne prevoze. Varstvo cestne infrastrukture, kot javni interes, predstavlja glavni cilj predlaganih sprememb in dopolnitev obeh pravnih aktov.

V prilogi vam v obravnavo posredujemo osnutek »Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji« in »Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu za izredne cestne prevoze«.

Naprošamo vas, da gradivo proučite ter vaše pripombe in predloge posredujete na elektronski naslov: sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do petka 17.07.2009.

Odpri datotekoPredlog pravilnika.                                Odpri datotekoPredlog uredbe.

S strani Ministrstva za promet smo prejeli osnutek besedila »Usmeritev razvoja žičniške dejavnosti v Republiki Sloveniji do leta 2017«,. Morebitne pripombe na gradivo nam posredujte do 09.07.2009 na elektronski naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoGradivo.

Danes, dne 24.06.2009 so nam z Ministrstva za finance, Direktorata za premoženje sporočili, da so na njihovi spletni strani pravkar objavili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo. Besedilo predloga se nahaja spodaj.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo

Prosimo, da nam morebitne predloge oziroma pripombe pošljete najkasneje do 07.07.2009, na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

S strani Ministrstva za finance smo v obravnavo prejeli predlog Pravilnika o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov.

Prosimo, da nam vaše pripombe sporočite najkasneje do torka, 30.06.2009.

Odpri datotekoPredlog pravilnika.

S strani MJU smo v medresorsko in strokovno usklajevanje prejeli Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (v nadaljnjem besedilu: Uredba) s prilogami, ki so spremenjene ali/in dopolnjene, kot delovni pripomoček je priložen tudi čistopis besedila uredbe z označenimi predlogi sprememb.

Na MJU poudarjajo, da spremembe in dopolnitve Uredbe vsebinsko pomenijo izključno zagotovitev pravne podlage za izvedbo varčevalnih ukrepov, ki izhajajo iz  sklepov Vlade Republike Slovenije številka 41003-3/2009/44 z dne 19.2.2009, številka 41004-1/2009/2 z dne 23.4.2009 in številka 10009-2/2009/6 z dne 4.6.2009. Predlogi za druge spremembe in dopolnitve uredbe, ki so jih prejeli od organov, v Uredbi niso upoštevani.

Prosimo vas, da posredovano besedilo sprememb in dopolnitev uredbe proučite in nam vaše morebitne pripombe in predloge posredujete najkasneje do 2.7.2009 na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoPredlog sprememb uredbe.                Odpri datoteko Prečiščeno besedilo.       

Odpri datotekoPriloga 1.                           Odpri datotekoPriloga 2.                      Odpri datotekoPriloga 3.

Ministrstvo za pravosodje je v obravnavo poslalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških. Prosimo, da predlog zakona pregledate in nam morebitne pripombe oziroma predloge pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 30. 06.2009.

Za vaš prispevek se vam že v naprej zahvaljujemo.

Odpri datotekoPredlog zakona.

Z Ministrstva za finance smo v obravnavo prejeli predlog Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin. V priloženih datotekah vam pošiljamo predlog Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin ter izračun koeficientov razvitosti občin.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si , najkasneje do srede, 24.06.2009.

Odpri datotekoPredlog uredbe.

Odpri datotekoKoeficient razvitosti. 

Na spletni strani Ministrstva za zdravje smo zasledili objavljen predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti. Glede na to, da ministrstvo prosi zainteresirano javnost za čim konkretnejše pripombe in predloge, vas prosimo, da nam na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si le-te pošljete najkasneje do 30. junija 2009.

Odpri datotekoPredlog zakona.

Odpri datotekoObrazložitev.

Na Ministrstvu za okolje in prostor so zaradi uskladitve z evropsko zakonodajo pripravili predlog sprememb Zakona o graditvi objektov. Gradivo je pripravljeno v obliki gradiva za vlado, zato  so pripravljene tudi ustrezne obrazložitve predloga posameznih rešitev.

Prosimo vas, da priloženo gradivo pregledate in proučite ter nam posredujete svoje pripombe ter predloge na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 29.06.2009.

Odpri datotekoPredlog sprememb zakona.

Skupnost občin Slovenije je v medresorsko usklajevanje prejela zadnjo verzijo Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov, ki ga je posredovalo MG.

Vljudno vas prosimo, da predloge in pripombe k pravilniku posredujete do 29. junija 2009 na naslov sasa@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoPredlog pravilnika.

Na Direktoratu za prostor v okviru MOP so pripravili osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč.

Zaradi lažjega branja in razumevanja dodajajo tudi čistopis uredbe z označenimi spremembami in dopolnitvami.

Prosimo vas za podroben pregled posredovanega gradiva in za morebitne predloge oziroma pripombe, na naslov  sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do srede 17. 06. 2009.

Odpri datotekoPredlog                                                 Odpri datotekoDodatek čistopisa

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo dobili ponovno v pregled predlog gradiva Vlade RS za obravnavo in sprejem Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav. Dopolnjen predlog gradiva vlade vključuje podrobnejšo obrazložitev finančnih posledic.

Prosimo, da nam vaše pripombe pošljete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si , najkasneje do ponedeljka 15.06.2009.

Odpri datotekoPredlog uredbe

S strani Ministrstva za šolstvo in šport smo v obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih.

Prosimo, da nam vaše pripombe in predloge pošljete na jasmina.vidmar@skupnostobcin.si,  najkasneje do srede 03.06.2009.

Odpri datotekoPredlog zakona.

Obvečamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo osnutek Operativnega programa varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10. Vabimo vas k posredovanju pripomb in predlogov. Vaše pripombe in predloge nam  pošljite na sasa.kek@skupnostobcin.si, najkasneje do 04.06.2009.

Odpri datotekoOsnutek programa.

Na sestanku z ministrico za javno upravo nam je bila posredovana informacija, da je že nekaj časa v medresorski obravnavi predlog Resolucije o normativni dejavnosti, ki ga SOS kljub pomembnosti ni prejel. Zato vam predlog resolucije,ki naj bi  postavljala standarde za doseganje kvalitetnih predpisov in v okviru tega tudi definirala načela vključevanja javnosti v pripravo predpisov, podajamo spodaj v obravnavo in vas prosimo, da nam vaše pripombe ter predloge posredujete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do petka 22.05.2009

Odpri datotekoPredlog resolucije.

MORS je v usklajevanje poslal Odpri datotekopredlog Pravilnika o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč Pravilnik bo nadomestil navodilo iz 1996 leta. Z njim želijo kar najbolj enostavno urediti evidence na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z 32. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predlog pravilnika je usklajen z nevladnimi organizacijami (GZS, GRZS, JRS, PRS in drugimi).

Prosimo, da nam morebitne pripombe v amandmajski obliki pošljete do vključno 8. 5. 2009 na e-naslov info@skupnostobcin.si.

Skupnost občin Slovenije je v obravnavo prejela osnutek Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste, ki ga izdaja Minister za promet v soglasju z Ministrico za notranje zadeve in Ministrom za okolje in prostor.

Vljudno vas prosimo, da priložen osnutek predpisa pregledate glede na svoje delovno področje ter nam posredujete svoje mnenje najkasneje do četrtka 14. maja 2009, na naslov  sinisa.plavsic@skupnostobcin.si .

Odpri datotekoOsnutek pravilnika.

S strani Ministrstva za gospodarstvo smo v medresorsko obravnavo prejeli nov predlog Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev.

Gradivo se bo obravnavalo na seji Odbora za gospodarstvo in trajnostni razvoj dne 21.4.2009 in na seji VRS dne 23.4.2009, zato vas prosimo, da nam vse pripombe in predloge pošljete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si,  najkasneje do petka 17.04.2009.

Odpri datotekoGradivo ter predlog uredbe.

Ministrstvo za javno upravo je v  predhodno usklajevanje posredovalo predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o službeni izkaznici za občinske inšpektorje. S predlaganimi spremembami se bo poenotila oblika službenih izkaznic za inšpektorje, hkrati pa bistveno pocenila tudi njihova izdelava. Spremembe sledijo spremembam Pravilnika o službeni izkaznici in znački inšpektorja ter izkaznici inšpektorja za sistem javnih uslužbencev, ki je že predviden za objavo v Uradnem listu RS.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge ter pripombe posredujete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si , do 15. aprila 2009.

Odpri datotekoPredlog sprememb pravilnika.

V obravnavi je predlog Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Prosimo, da nam morebitne pripombe, predloge in mnenja pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 06.04.2009.

Odpri datotekoBesedilo predloga

V obravnavi je predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o predložitvi sprejetih občinskih proračunov. Prosimo, da nam morebitne pripombe, predloge in mnenja pošljete na naslov  sinisa.plavsic@skupnostobcin.si  najkasneje do 06.04.2009.

Odpri datotekoBesedilo predloga

Občinam članicam SOS je sekretariat SOS poslal predlog Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog, ki smo ga prejeli s strani Vlade RS.

Prosimo vas, da morebitne predloge, pripombe in mnenja pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do petka 24. aprila, 2009.

Odpri datotekoPredlog uredbe

Sekretariat SOS je občinam članicam poslal Odpri datotekopredlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov, ki smo ga v medresorsko usklajevanje prejeli iz Ministrstva za promet. Vljudno vas prosimo za mnenje do 8.4.2009 na info@skupnostobcin.si.

Občinam članicam SOS je sekretariat v usklajevanje poslal predlog Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce s Prilogo 1 in Prilogo 2 ter z obrazložitvijo predloga uredbe, ki smo ga prejeli iz Ministrstva za gospodarstvo.

Rok za oddajo pripomb je ministrstvo določilo do petka, dne 27.3.2009, zato vas prosimo, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete do 12.00 ure, da jih lahko zberemo, uredimo in posredujemo pripravljavcu. Vaše pripombe pošljite na info@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoBesedilo Uredbe

 

 

V javni obravnavi je predlog zakona o integriteti v javnem sektorju. Vaša stališča, pripombe in predloge lahko pošljete do 01. aprila 2009 na naslov: jasmina@skupnostobcin.si

Za vaše pripombe in predloge se vam že v naprej zahvaljujemo.

Odpri datotekoBESEDILO ZAKONA O INTEGRITETI V JAVNEM SEKTORJU

V priponki se nahaja dopis MF, s katerim nas obveščajo, da se pripravlja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo. Osnutek sprememb in dopolnitev zakona bo predvidoma konec meseca maja objavljen na spletni strani MF.

Zato vas prosimo, da nam svoje predloge za spremembe in dopolnitve zakona posredujete do 31.03.2009.

Odpri datotekoDopis MF.

Ministrstvo za okolje je v medresorsko obravnavo poslalo predlog Uredbe o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava RS na podlagi petega odstavka 6. člena in za izvrševanje 17. člena Zakona množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06) ter trejega odstavka 100. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06).

Prosimo, da nam morebitne predloge ter pripombe pošljete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 23.03.2009.

Odpri datotekoPredlog uredbe.

Prejeli smo odgovor(e) na predloge in pripombe, ki smo jih iz SOS poslali pripravljavcu Turistične politike za 2009. Kot je iz odgovorov razvidno, se pripravljavci strinjajo z veliko večino naših predlogov in pripomb. Pripravljavci so pojasnili, da v samo politiko niso mogli vključiti predlogov, ki se tičejo drugih resorjev (npr. koncesije - MF) ter predlogov, ki so preveč detajlni ali specifični za ta dokument.
Občine članice SOS prosimo da se do nove verzije Turistične politike opredelijo do petka, 13. marca do 12. ure na naslov info@skupnostobcin.si.

Odpri datotekoODGOVORI MG

Odpri datotekoNOVA VERZIJA (3.3.2009) TURISTIČNE POLITIKE ZA LETO 2009

V priponki vam v usklajevanje prilagamo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb, ki ga je pripravila Geodetska uprava RS in ga bo izdal minister za okolje in prostor.

Pravilnik o vpisih v kataster stavb je treba spremeniti oziroma dopolniti, saj se je pojavila potreba po natančnejši opredelitvi evidentiranja koordinat točk tlorisa in višin stavb, predlagane spremembe in dopolnitve pa odpravljajo nedorečenost koordinatnega sistema za določitev točk tlorisa stavbe in za določitev višin stavbe ter vključujejo rešitve, ki so se v dosedanji praksi izdajanja potrdil pokazale kot koristne.

Prosimo, da nam vaše pripombe in predloge pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do srede, 18.03.2009.

Odpri datotekoPravilnik KS

Ministrstvo za okolje in prostor je posredovalo predlog Pravilnika o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij.

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe ter predloge pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do ponedeljka 9.03.2009.

Odpri datotekoPredlog pravilnika

Ministrstvo za okolje in prostor je v medresorsko obravnavo posredovalo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda. Spremembe omenjenega pravilnika se nanašajo samo na določbe, ki so vezane na vodovarstvena območja, v delu, ki se nanaša na kopalne vode, pa ostaja nespremenjen.

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe ter predloge pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do srede 11.03.2009.

Odpri datotekoPredlog pravilnika.

V prilogi se nahaja predlog gradiva vlade za obravnavo in sprejem Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
Prosimo, da nam vaše morebitne pripombe na predlog uredbe pošljete najkasneje do torka, 04.03.2009, na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si .

 Za vaše pripombe in predloge se vam že vnaprej zahvaljujemo.

 Odpri datotekoPredlog uredbe.

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov in predlog Uredbe o prenehanju uredbe o trajanju in izvedbi pripravništva, ki vam ju pošiljamo v prilogi. Zakon o dopolnitvah in spremembah Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-D, Uradni list RS, št. 65/2008) je namreč v 30. členu določil, da trajanje pripravništva, način, potek in program usposabljanja pripravnikov v organih državne uprave in v upravah lokalnih skupnosti določi minister, pristojen za upravo. Tako se v enem podzakonskem predpisu združuje vsebina, ki je bila do sedaj zajeta v dveh podzakonskih aktih – Pravilniku o usposabljanju pripravnikov za opravo strokovnega izpita za imenovanje v naziv in Uredbi o trajanju in izvedbi pripravništva.
Prosimo vas, da nam vaše morebitne predloge na posredovano gradivo pošljete najkasneje do četrtka, 12. februarja 2009.

 Odpri datotekoPredlog pravilnika              Odpri datotekoPredlog uredbe

Ministrstvo za okolje in prostor je ne podlagi 9. člena novele Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/08), pripravilo predlog Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb.

Predlog pravilnika lahko preberete spodaj, zato vas prosimo, da nam morebitne pripombe in predloge pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si , najkasneje do 04.02.2009.

Za vaše odgovore se vam vnaprej zahvaljujemo.

 Odpri datotekoPredlog pravilnika.

Ministrstvo za okolje in prostor je na spletnih straneh objavilo osnutek Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb in osnutek Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic. Osnutka pravilnikov sta objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Prosimo vas, da nam vaše pripombe pošljete do srede 04. februarja na e-mail sasa.kek@skupnostobcin.si, da bi jih lahko po potrebi obravnavala tudi pristojna delovna telesa SOS, preden jih urejene in združene posredujemo pripravljavcu.

Ministrstvo za javno upravo je poslalo v medresorsko obravnavo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive. Prosimo, da nam morebitne pripombe ali predloge pošljete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si , najkasneje do 20.01.2009. Besedilo  predloga uredbe se nahaja spodaj.

Odpri datotekoBesedilo predloga uredbe.

Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 

Na spletni strani MOP je objavljen
- Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.


Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do četrtka, 15. januarja 2009 na e-naslov: dragotin.zivkovic@gov.si.


Osnutek pravilnika ni bil posredovan v usklajevanje na SOS!

Direktorat za turizem Ministrstva za gospodarstvo je v medresorski obravnavi na SOS posredoval tudi Osnutek turistične politike za leto 2009 z usmeritvami za 2010, ki ga je sekretariat SOS posredoval vsem občinam članicam. Na končni osnutek dokumenta z dne 22.12.2008 smo na SOS do sedaj prejeli stališča iz naslednjih občin:

1.    BOHIN
2.    KRANJSKA GORA
3.    LJUBLJANA
4.    PIRAN
5.    ZREČE

Rok za zbiranje pripom poteče 14. januarja 2009. Za besedilo Turistične politike se lahko obrnete na sasa@skupnostobcin.si.

PREDLOG PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU VEČSTANOVANJSKIH STAVB


Ministrstvo za okolje in prostor je ne podlagi 9. člena novele Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/08), pripravilo predlog Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb.

Predlog pravilnika lahko preberete...

več...

© 2008 - Skupnost Občin Slovenije. Vse pravice pridržane. O avtorjih