Januar - 2015
N P T S č P S
  01 02 03
04 05 06 07 08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31

Skupnost občin Slovenije je največje in najstarejše reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje že 176 občin članic.

Občine članice prihajajo iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih težav, s katerimi se občine srečujejo potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje, širiti vedenje in znanje ter združevati moči, saj so le tako lahko močnejše.

Skupnost občin Slovenije je leta 2002 prejela status reprezentativnosti. Slednje predstavlja pomemben dosežek, saj status pomeni, da je Skupnost občin Slovenije tudi "uradno" zastopnik interesov občin v odnosu do države. Kot reprezentativno združenje skupnost pridobiva na mnogih področjih med drugim tudi nova zakonska pooblastila: na podlagi Zakona o javnih uslužbencih sodelujemo v Komisiji za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije; svoje mesto imamo v pogajalski skupini Vlade RS za pogajanja o kolektivnih pogodbah, sodelujemo v delovnih skupinah pri ministrstvih za pripravo različnih zakonskih in podzakonskih aktov in drugo.

Članstvo v združenju slovenskih občin bo v bodoče nosilo izjemno težo, saj bo država vse več pristojnosti prenašala na združenje, s katerim se v imenu občin članic tudi usklajuje.

Naloge Skupnosti občin Slovenije:

SKRB ZA INTERESE ČLANIC se udejanja neposredno s sodelovanjem v delovnih telesih (predsedstvo, skupščina, komisije, delovne skupine, neposredno sodelovanje javnih uslužbencev zaposlenih v občinskih upravah pri delovnih skupinah pri ministrstvih). Sekretariat SOS prioritetno obravnava pobude, vprašanja in predloge vseh zaposlenih v občinah članicah, skrbi za usklajevanje skupnih nastopov ter pomaga pri oblikovanju lokalne politike v za občine pomembnih zadevah. V ta namen deluje lokalno in regionalno.

SKUPNA JAVNA NAROČILA so uveljavljen element poslovanja javnih služb, ki se v zadnjih letih pojavlja kot eden od načinov javnega naročanja. Slednje pomeni, da se naročniki (odvisno od skupnih potreb) povežejo in skupaj izvedejo postopek javnega naročanja za določeni dogovorjeni predmet. Skupnost občin Slovenije se aktivno vključuje v navedena javna naročila kot pooblaščeni naročnik, saj se za dejavnost javne uprave dajejo sorazmerno velika materialna sredstva za katere je pomembno, da se racionalno in učinkovito uporabijo.

PRAVNO SVETOVANJE IN PRAVNA POMOČ je dejavnost sekretariata, ki svojim občinam članicam zagotavlja pravno in strokovno pomoč v vseh možnih spektrih delovanja občin. Zakonodaja se hitro spreminja in zavezani smo ji slediti. Bistvo našega poklica je redno izobraževanje in dopolnjevanje znanja. Tako na eni strani dvigujemo nivo našega znanja, ki predstavlja temelj uspešnega dela, na drugi strani pa sodelujemo z različnimi strokovnjaki različnih strok. Obravnavanje predlogov predpisov, iskanje pravnih rešitev, pomoč pri oblikovanju različnih internih aktov občin so zgolj kamenčki velikega mozaika neposredne pomoči in svetovanja. 

IZOBRAŽEVANJE predstavlja organizirano dejavnost Skupnosti občin Slovenije, zaključek katerega pomeni doseganje izobraževalnega standarda, ki ga zaposleni v občinskih upravah izkazujejo s potrdilom. Posredno obliko izobraževanja v Skupnosti občin Slovenije predstavljajo tudi strokovni prispevki in publikacije, skupnost pa v okviru izobraževanja organizira seminarje, delovne posvete, okrogle mize, problemske konference in drugo.

INFORMIRANJE kot pravočasnost posredovanja informacij je zelo pomembna z vidika odločanja. Izjemno težo pomembnosti nosijo predvsem ažurne in sodobne informacije. Občinam članicam zagotavljamo informacije s pomočjo različnih medijev: spletna stran SOS, elektronska pošta, ČaSOSpis (mesečni aktualni dogodki), Tedenske novice (tedenska aktualna obvestila), Preglednik (pregled sprejetih zakonskih in podzakonskih predpisov po fazah sprejetja), Europreglednik (pregled pomembnih dogodkov in sprejetih dokumentov na ravni Evropske Unije), priložnostne publikacije (npr. Priročnik za svetnice in svetnike),…

Druge pomembne dejavnosti so še: usklajevanje z državo, nevladnimi organizacijami, usklajevanje z EU, sodelovanje v mednarodnih projektih idr.

© 2008 - Skupnost Občin Slovenije. Vse pravice pridržane. O avtorjih