Januar - 2015
N P T S č P S
  01 02 03
04 05 06 07 08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31

Za doseganje teritorialne kohezije in drugih razvojnih ciljev na vseh ravneh (transnacionalni, nacionalni, regionalni in lokalni) potrebujemo boljše razumevanje celovite dinamike prostora in boljše usklajevanje ciljev in ukrepov med različnimi javnimi politikami.

Projekt Attract-SEE se loteva prav teh dveh izzivov!

Zasnovan je na dejanskih  potrebah, ki so jih izrazili oblikovalci politik in odločevalci iz različnih sektorjev in upravnih ravni. Cilj projekta je razviti ustrezna orodja in pristope ter izboljšati znanja in veščine, potrebne za spremljanje in razumevanje med seboj povezanih prostorskih trendov in za vključitev le-teh v integriran proces oblikovanja politik.

V težnji za učinkovitim sistemom spremljanja bo vzpostavljen skupni sistem spremljanja stanja v prostoru s pripadajočimi orodji. Cilj je vzpostaviti takšen model sistema spremljanja, ki bo v vseh partnerskih državah in regijah zagotovil uporabne rezultate ter podpiral razvoj in izvajanje politik, temelječih na preverljivih podatkih. Z vzpostavitvijo skupnega sistema kazalnikov bo model uporaben za spremljanje kakovosti in privlačnosti prostora. Skupni sistem spremljanja stanja v prostoru bo zasnovan tako, da bo prilagodljiv za uporabo v partnerskih državah, glede na njihove razmere in potrebe. Skozi ta proces bodo partnerji lahko vzpostavili stalen sistem spremljanja stanja v svoji državi/regiji; le-ta bo nadalje služil kot orodje za celovito spremljanje izvajanja prostorskih politik, ki daje dragocene prispevke za spremljanje vplivov sektorskih politik. Prednostna naloga projekta je tudi izboljšanje komunikacije in sodelovanja med različnimi oblikovalci politik in odločevalci ter nacionalnimi in regionalnimi deležniki.

V ta namen bo zasnovan proces usklajevanja politik, ki bo spodbujal in podpiral sodelovanje in vključevanje vseh zainteresiranih deležnikov, vključno z oblikovalci politik in nosilci odločitev iz različnih sektorjev in upravnih ravni. Usklajevanje politik je stalen in neprekinjen proces. Tega se zavedajo tudi projektni partnerji, zato je ključnega pomena, da pridobijo oz. okrepijo znanja in veščine za povezovanje in vodenje tega procesa. Pri tem jim bo v pomoč tudi Priročnik za usklajevanje politik, ki bo eden izmed rezultatov projekta, preko delavnic z deležniki pa bodo nastale in/ali se okrepile stalne skupine zainteresiranih deležnikov s poslanstvom usklajevanja različnih ciljev politik in izvedbenih ukrepov. Sistem spremljanja stanja v prostoru, proces usklajevanja politik in stalne skupine deležnikov v vsaki sodelujoči državi/regiji bodo pripomogli k boljšemu usklajevanju med različnimi javnimi politikami in k trdnejšim odločitvam na podlagi teritorialnega znanja, s tem pa k učinkovitejšemu izvajanju ciljev teritorialne kohezije.
Rezultati projekta bodo oblikovalcem politik in odločevalcem služili za izboljšanje sodelovanja in povezovanja znotraj Jugovzhodne Evrope, predvsem z namenom okrepiti vlogo védenja o prostoru za spodbujanje kohezije in rasti v Jugovzhodni Evropi.

Projekt Attract-SEE, ki se je začel oktobra 2012 in bo trajal do septembra 2014.

Več: http://www.attract-see.eu/

SOS v okviru novega projekta IEE Covenant capaCITY trenutno dela na programu usposabljanja, ki bo prilagojen za predstavnike lokalnih skupnosti. V ta namen smo občine, kot partnerji na projektu in koordinatorji za Slovenijo prosili, da izpolnijo priloženi vprašalnik. Izpolnjevanje zahteva manj kot 10 min časa.

Za odgovore smo še posebej zaprosili župane ali podžupane, kot oblikovalce politik in občinske uslužbence, ki se ukvarjajo z energijo / podnebnimi vprašanji. Vprašalnik vsebuje štiri sklope, Splošne izkušnje z internetom, elektronskim izobraževanjem in Web 2.0 orodji; želene oblike izobraževanja; Elementi za iskanje virov za usposabljanje oz. učenje in Tehnična oprema na voljo.

Vaši odgovori nam bodo pomagali oblikovati program tako, da bodo usposabljanja, čim bolj prilagojena vašim potrebam. Pri tem še dodajamo, da bomo z rezultati ankete tudi v Sekretariatu SOS seznanjeni s stanjem ne samo za potrebe tega projekta, temveč tudi za morebitne organizacije spletnih usposabljanj ali drugih spletnih aktivnosti v okviru SOS v prihodnosti.

Odpri datotekoVprašalnik je v angleškem jeziku, objavili pa smo tudi delovno Odpri datotekoslovensko različico.

Prosimo vas, da vprašalnik izpolnite v angleški verziji, saj odgovore posredujemo partnerjem v tujino. Vljudno prosimo, da izpolnite in pošljite obrazec na sasa.kek@skupnostobcin.si do 20. julija 2011.

Skupnost občin Slovenije sodeluje kot partner na projektu MEDEEA (Mediterian implementation of European Energy Award). v projektu, ki je financiran iz programa Mediteran, bodo partnerji v področje Mediterana vpeljali revizijsko orodje za energetsko učinkovitost. Več podrobnosti o projektu lahko preberete tukaj.

© 2008 - Skupnost Občin Slovenije. Vse pravice pridržane. O avtorjih