Januar - 2015
N P T S č P S
  01 02 03
04 05 06 07 08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31

Na tem mestu so zbrane vse pomembnejše pravne vsebine (zakoni in podzakonski predpisi) po posameznih sklopih, ki se nanašajo na delo slovenskih občin.

Kmetijsvo:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 58/2012 z dne 31.7.2012)

Prostor:

  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 58/2012 z dne 31.7.2012)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS št. 57/2012 z dne 27.7.2012)

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 57/2012 z dne 27.7.2012)

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS št. 57/2012 z dne 27.7.2012)

Varstvo okolja:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 57/2012 z dne 27.7.2012)

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (Uradni list RS št. 57/2012 z dne 27.7.2012)

Lokalna samouprava:

Zakoni (zadnja uradno prečiščena besedila):

  1. Zakon o lokalni samoupravi.

  2. Zakon o financiranju občin.

  3. Zakon o lokalnih volitvah.

  4. Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij.

  5. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Sistem javnih uslužbencev:

Zakoni:

   1. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05 - upb1, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06 - upb2, 33/07, 63/07-upb3, 65/08).
   2. Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. stari 15/90, stari 5/91, stari 18/91, stari 22/91, I 2/91, 4/93, 13/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97, 38/99, 56/02).
   3. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07).
   4. Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 61/05, 71/06, 78/06, 79/06, 3/07, 62/07, 64/07, 66/07, 5/08, 19/08, 24/08, 67/08, 71/08).

Podzakonski predpisi:

  1.Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih , priloga I, priloga I.a, priloga II, priloga II.a, priloga III,  (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, (58/04 - popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08)
   2.Uredba o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08)
   3.Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07, (122/07 - popr.))
   4.Uredba o pogojih in višini dodatka za plačilo povečanega obsega dela (Uradni list RS, št. 48/06, 23/07)
   5.Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št. 95/06,16/07)
   6.Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07)
   7.Uredba o trajanju in izvedbi pripravništva (Uradni list RS, št. 5/07)
   8.Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06)
   9.Uredba o načinu zagotavljanja plačane pravne pomoči javnim uslužbencem (Uradni list RS, št. 71/06)
  10.Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/2003)
  11.Uredba o disciplinskem postopku v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalne skupnost (Uradni list RS, št. 58/03)
  12.Uredba o postopku ugotavljanja nesposobnosti javnega uslužbenca v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 58/03)
  13.Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96, 5/98, 33/00, 1/01, 63/01, 37/02, 60/02, 61/02, 105/02)
  14.Uredba o določitvi osnove in višine nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom (Uradni list RS, št. 97/03)
  15.Uredba o skupnih osnovah in kriterijih, na podlagi katerih delavcem v državnih organih in funkcionarjem, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, pripada nadomestilo za ločeno življenje (Uradni list RS, št. 46/02)
  16.Uredba o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih svetovalcev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 75/06)
  17.Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06)
  18.Pravilnik o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci (Uradni list RS, št. 35/06)
  19.Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94, 56/94, 33/95, 23/97, 67/01, 38/02)
  20.Pravilnik o načinu uresničevanja posameznih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot (Uradni list RS, št. 66/03, 126/04, 31/06)
  21.Pravilnik o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv , program (Uradni list RS, št. 63/03, 88/03, 114/03, 5/07)
  22.Pravilnik o usposabljanju pripravnikov za opravo strokovnega izpita za imenovanje v naziv (Uradni list RS, št. 63/03, 5/07, 108/07)
  23.Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 63/03)
  24.Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega poslovanja (Uradni list RS, št. 20/06)
  25.Pravilnik o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za matičarja (Uradni list RS, št. 11/04)
  26.Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 111/07)
  27.Pravilnik o službeni izkaznici in znački inšpektorja ter izkaznici inšpektorja za sistem javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 88/03)
  28.Pravilnik o službeni izkaznici in znački občinskega inšpektorja (Uradni list RS, št. 112/06)
  29.Pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št. 49/04, (104/04 - popr.), 66/05, 67/07)

 Plačni sistem:

Zakoni:

   1. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - (Uradni list RS, št. 95/07-UPB7, 17/08, 57/08, 80/08)
   2. Odlok o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06)

Podzakonski predpisi:

1. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05); Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08)
2.Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/08)
3.Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 69/08)
4.Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08)
5.Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08)
6.Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka (Uradni list RS, št. 57/08)
7.Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 76/08)
8.Pravilniki o delovni uspešnosti direktorjev v javnem sektorju
9.Pravilniki o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev v javnem sektorju
10.Pravilniki o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev v javnem sektorju v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
11.Pravilniki o uvrstitvah delovnih mest direktorjev v javnem sektorju v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
12.Ugotovitveni sklep o zneskih dnevnic za službeno potovanje in nadomestila za ločeno življenje

 Upravni postopki, prijaznost poslovanja:

Zakoni:

   1. Zakon o splošnem upravnem postopku (neuradno prečiščeno besedilo)
   2. Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 - uradno prečiščeno besedilo)
   3. Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06)
   4. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.  51/06-UPB2)
   5. Zakon o informacijskem pooblaščencu (velja od 31.12.2005; Uradni list RS, št. 113/05)

Podzakonski predpisi:

   1. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja - prečiščeno besedilo (150. seja Vlade RS z dne 12.12.2007)
   2. Uredba o upravnem poslovanju - neuradno prečiščeno besedilo
   3. Uredba o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 29/00, 66/04, 17/06)
   4. Uredba o določitvi enostavnih upravnih zadev, za katere ni potrebno opravljati strokovnega izpita iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 76/2008)
   5. Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 75/05, 86/06)
   6. Pravilnik o vodenju evidence v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 18/03)
   7. Pravilnik o stroških v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 86/05)
   8. Pravilnik o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti (Uradni list RS, 43/05, 94/07 - neuradno prečiščeno besedilo)
   9. Pravilnik o celostni podobi organov državne uprave - neuradno prečiščeno besedilo

Javne finance in javna naročila:

Zakoni:

   1. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02)
   2. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02) v povezavi s Slovenskimi računovodskimi standardi
   3. Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03)
   4. Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06) 

Podzakonski predpisi:

Uredba o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov (Uradni list RS, št. 111/03, 52/05)

© 2008 - Skupnost Občin Slovenije. Vse pravice pridržane. O avtorjih