Januar - 2015
N P T S č P S
  01 02 03
04 05 06 07 08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31

V Podčetrtku so se v ponedeljek in torek, 22. in 23. septembra, sestali člani Tematske koordinacijske točke (TCP) za turizem pri Zvezi Alpe Jadran in drugi deležniki turističnega sektorja na ustanovnem sestanku in delavnici. Ustanovnemu sestanku, ki je bil namenjen predvsem spoznavanju članic in članov ter njihovega dela in izmenjavi mnenj ter pričakovanj, je sledila delavnica za oblikovanje projektnih idej. Izoblikovana je skupna vizija: »Alpe Jadran je svetovno prepoznana regija, z visoko kakovostjo raznolike in trajnostne turistične ponudbe temelječe na svojem naravnem in kulturnem bogastvu. Regija je dobro usklajena, med seboj povezana in turizem ponuja visoko kakovost življenja svojim prebivalcem in obiskovalcem.«
Izhajajoč iz skupaj oblikovane vizije ter želja in potreb udeležencev so kot rezultat dela izoblikovane projektne pobude kot so mreženje mladinskih hotelov, konjeniških turističnih produktov, avtentičnih vasi, kolesarskih čezmejnih poti, kulturnih dogodkov in z vinom povezanih turističnih produktov. Kot horizontalna ukrepa sta se zapisala razvoj blagovne znamke Alpe Jadran skozi dobre prakse in čezmejne javne prometne povezave. Izmed projektnih idej, ki so nastajale v okviru delavnice, se bo za prvo prijavo za sofinanciranje na razpis Evropske Komisije že v začetku oktobra potegoval projektni predlog za oblikovanje transnacionalnega konjeniškega turističnega produkta.

Predstavitve, gradiva:

Odpri datotekoJasna Radić - Slovenian Tourism and joint initiatives

Odpri datotekoKristina Sočev - Koprivnica-Križevci

Odpri datotekoSaša Kek - SOS

Odpri datotekoAlpe-Adria Tourism and Leisure Show 2015

Odpri datotekoMaja Uran - Tourism product

Odpri datotekoJenej Stitih, Vision and LF

Odpri datotekoReport from the TOP-AAA workshop

 

 

V petek 25.4.2014 sta na Brdu pri Kranju slavnostno podpisala ustanovno listino Zveze Alpe Jadran predsednik SOS, Anton Štihec in predsednik Zveze Alpe Jadran, deželni glavar Koroške, dr. Peter Kaiser.

Skupnost občin Slovenije je skladno s sklepom Vlade z dne 21. 11. 2013 pooblaščena za predstavljanje Republike Slovenije v Zvezi Alpe Jadran.
Zveza Alpe Jadran si je z novim imenom, prej je bila delovna skupnost, zadala tudi bolj operativna, vključujoča in sodelovanju bolj prijazna delovna pravila, ki so zapisana v Skupni izjavi in Pravilniku za organizacijo in delovanje Zveze Alpe Jadran.

Sedež Zveze Alpe Jadran je v Celovcu, predseduje ji deželni glavar Koroške, dr. Peter KAISER. Glavna telesa Zveze so Svet, Upravljalni odbor, Tematske koordinacijske točke (TCP), Generalni sekretariat in Kontaktne točke:


-    Svet Alpe Jadrana je skupščina vseh članov Kooperacijskega omrežja, ki se sestaja vsaki dve leti. Vsak član delegira po enega političnega predstavnika v Svet.


-    Upravljalni odbor tvorijo po en predstavnik kontaktnih točk in tematskih koordinacijskih točk (v nadaljevanju TCP). Upravljalnemu odboru predseduje Generalni sekretar, to je Mag. Thomas PSEINER, ali njegov namestnik. Člani imajo enake pravice in dolžnosti.

Odpri datotekozapis 1. seje, 27.3.2014 Celovec (angl.)

Odpri datotekozapis 2. seje, 17.6.2014, Maribor (angl.)


-    Cilj tematskih koordinacijskih točk (TCP) je vzpostaviti tematska omrežja med deležniki na različnih ravneh, podpirati, izdelati in izvajati skupne projekte. TCP so na razpolago vsem deležnikom v Kooperacijskem omrežju za nasvete v zvezi s podporami, iskanjem partnerjev in kot osrednja informacijska točka in komunikacijska platforma. (Odpri datotekoTematske koordinacijske točke in kontaktne osebe)

Odpri datotekozapis 1. seje TCP Energija in Okolje, Čakovec, 16.6.2014 (angl.)

Odpri datotekozapis 1. seje TCP Turizem, Podčetrtek, 22.9.2014 (angl.)


-    Generalni sekretariat je pristojen za organizacijo administrativnega dela in za koordinacijo Kooperacijskega omrežja.


-    Vsi redni člani Kooperacijskega omrežja ustanovijo kontaktno točko (Contact Point) ali imajo pristop do ene kontaktne točke. (Odpri datotekoSeznam kontaktnih točk članic)

Za financiranje pomembnih aktivnosti in projektov, ki so v interesu celotnega omrežja, uredijo članice skupen proračun, ki ga nadzoruje Upravljalni odbor in upravlja Generalni sekretariat. Višina skupnega proračuna se po koledarskem letu določi s sklepom Sveta Alpe-Jadrana ob prevzetju dveletnega predsedovanja in velja za ves čas predsedovanja. Prihodke skupnega proračuna tvorijo vplačane članarine članov. Izračun višine članarine se opravi na osnovi sklepa Sveta Alpe-Jadrana o načinu izračuna.

Izvleček pravil:

•    S sredstvi iz skupnega proračuna je mogoče načeloma financirati le skupne projekte, katerih pobudnik je Kooperacijsko omrežje, ter izdelavo in pripravo projektov za kandidiranje za finančna sredstva iz programov Evropske unije. V skupnem projektu morajo sodelovati najmanj trije člani iz treh različnih držav (izjema so projekti Generalnega sekretariata v skladu s točko 4.4.3. Pravilnika za organizacijo in delovanje). Načeloma morajo vsi člani imeti možnost sodelovanja v skupnem projektu.

•    Za financiranje skupnih projektov se lahko pošlje prošnja Upravljalnemu odboru prekoTCP ali Generalnega sekretariata.

 •    Za prošnje za financiranje je treba uporabiti obrazec, ki ga je dal na razpolago Upravljalni odbor. Prosilec mora poskrbeti, da bo prošnja posredovana vedno v angleščini.

•    Predsedujoči Generalnega sekretariata kot tudi predsedujoči Upravljalnega odbora obvestita prosilca o odločitvi tega telesa v zvezi s prošnjo.

•    Prosilec, ki mu je bila odobrena subvencija iz skupnega proračuna, mora Generalnemu sekretariatu posredovati obračun porabe sredstev z dokazili stroškov. Generalni sekretariat preverja obračun.  

•    Generalni sekretariat lahko izplača subvencijo šele po zaključku projekta in po predložitvi računov.

•    Če se v terminu za realizacijo projekta, predvidenem v prošnji za financiranje, odobrene subvencije zakonito ne uporabi, mora Generalni sekretariat po predhodnem obvestilu prosilca Upravljalnemu odboru podati predlog za preklic vezave sredstev.

•    Za kontrolo vodenja računa Alpe-Jadrana s strani Generalnega sekretariata je zadolžen Svet Alpe-Jadrana.

•    Prošnje za financiranje se morajo oddati Generalnemu sekretariatu najmanj dva tedna pred sejo Upravljalnega odbora. ⇒(naslednja seja je predvidena 27.11.2014!)

•    Nepravočasno prispele ali nepopolne prošnje se izključijo iz postopka.

OBRAZEC -(NOVI) PROŠNJA ZA SOFINANCIRANJE SKUPNIH PROJEKTOV

© 2008 - Skupnost Občin Slovenije. Vse pravice pridržane. O avtorjih